Matura 2009 - biologia: Zobacz ODPOWIEDZI, pytania, arkusze - poziom podstawowy i rozszerzony

Dodano: 11 maja 2009, 12:37 Autor:

Matura 2009 - biologia: Zobacz ODPOWIEDZI, pytania, arkusze - poziom podstawowy i rozszerzony
Zakōczŷ się ju̟ pisemny egzamin z biologii. Przed godz. 15 opublikujemy arkusze, pytania i odpowiedzi - poziom podstawowy i rozszerzony egzaminu maturalnego z biologii 2009.

Tu znajdziesz MATURA 2010, BIOLOGIA: ODPOWIEDZI, ARKUSZE I PYTANIA


W tym roku biologię wybrâo 105 tys. uczniów z câej Polski. To a̟ 23 proc. wszystkich maturzystów. Na poziom rozszerzony zdecydowâo się 47 proc. uczniów, a na podstawowy 53 proc.

Przed godz. 15 opublikujemy arkusze zadaĚ„ maturalnych. ChwilÄ™ pÄ‚Ĺ‚ÄšĹŸniej rozwiÄ‌zania do nich.

Natomiast od godz. 14 do egzaminu przystÄ‌piÄ‌ maturzyĚ›ci, ktĂłrzy zdecydowali siÄ™ na zdawaÄ‥ "WiedzÄ™ o taĚ„cu". Pytania i odpowiedzi podamy wieczorem.
BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY - przyk̂adowe odpowiedzi

Zadanie 1. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę uk̂adu pokarmowego cẑowieka.

a) Podaj literÄ™ i nazwÄ™ odcinka przewodu pokarmowego, w ktĂłrym wystÄ™pujÄ‌ bakterie symbiotyczne.
B. jelito grube

b) Wymiē dwie funkcje tego odcinka.
1. Wcĥanianie wody i soli mineralnych
2. Formowanie kâu i przesuwanie go w kierunku odbytnicy


Zadanie 2. (1 pkt) Poni̟szy schemat przedstawia uproszczony przekrój poprzeczny przez jelito - jeden z odcinków przewodu pokarmowego cẑowieka. Podaj nazwę odcinka jelita przedstawionego na powy̟szym schemacie oraz nazwę elementu jego budowy, który umo̟liwia tę identyfikację.
Jest to jelito cienkie poniewaĚź posiada kosmki jelitowe

Zadanie 3. (3 pkt) Trawienie zĚ‚oĚźonych zwiÄ‌zkĂłw organicznych zawartych w pokarmach wymaga okreĚ›lonych warunkĂłw.
OkreĚ›l warunki konieczne do prawidĚ‚owego przebiegu trawienia tĚ‚uszczĂłw w dwunastnicy, uwzglÄ™dniajÄ‌c:
a) nazwÄ™ enzymu Lipaza trzustkowa
b) odczyn Ě›rodowiska, w ktĂłrym dziaĚ‚a enzym trawiÄ‌cy tĚ‚uszcze: Odczyn zasadowy
c) nazwÄ™ wydzieliny (produkowanej w wÄ‌trobie) uĚ‚atwiajÄ‌cej trawienie tĚ‚uszczĂłw. ̿ó̂Ä‥

Zadanie 4. (1 pkt) Na Ě›niadanie uczeĚ„ zjadĚ‚ posiĚ‚ek zĚ‚oĚźony wyĚ‚Ä‌cznie z wÄ™glowodanĂłw (skrobi i sacharozy). Zaznacz informacjÄ™, ktĂłra prawidĚ‚owo opisuje trawienie wyĚźej wymienionego posiĚ‚ku.
A. WiÄ™ksza czę̛Ä‥ tego posiĚ‚ku nie ulegnie strawieniu, ze wzglÄ™du na brak odpowiedniego enzymu trawiennego w przewodzie pokarmowym czĚ‚owieka.
B. Trawienie zachodziÄ‥ bÄ™dzie stopniowo, we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego, aĚź po jelito cienkie.
C. Trawienie tego posiĚ‚ku zachodziÄ‥ bÄ™dzie gĚ‚Ăłwnie w ĚźoĚ‚Ä‌dku, ze wzglÄ™du na obecnoĚ›Ä‥ specyficznych enzymĂłw.
D. Trawienie zachodziÄ‥ bÄ™dzie tylko w tych odcinkach przewodu pokarmowego, w ktĂłrych jest Ě›rodowisko obojÄ™tne lub zasadowe

Zadanie 5. (1 pkt) Na podstawie tekstu zaznacz wykres (1, 2 lub 3), który obrazuje prawid̂owy udziâ poszczególnych posîków w câodziennym zapotrzebowaniu cẑowieka na sk̂adniki pokarmowe.
Wykres 2

Zadanie 6. (2 pkt) KorzystajÄ‌c z poniĚźeszego tekstu wyjaĚ›nij, uwzglÄ™dniajÄ‌c obecnoĚ›Ä‥ HDL lub LDL, w jaki sposĂłb spoĚźywanie kaĚźdego z wymienionych rodzajĂłw tĚ‚uszczĂłw (roĚ›linne, zwierzÄ™ce) moĚźe wpĚ‚ywaÄ‥ na rozwĂłj miaĚźdĚźycy w organizmie czĚ‚owieka.
...
TĚ‚uszcze roĚ›linne: ich obecnoĚ›Ä‥ w pokarmie chroni tÄ™tnice przed rozwojem miaĚźdĚźycy, gdyĚź wpĚ‚ywajÄ‌ na wzrost poziomu lipoprotein HDL we krwi. Lipoproteiny HDL usuwajÄ‌ czÄ‌steczki cholesterolu ze Ě›cian tÄ™tnic do wÄ‌troby.

TĚ‚uszcze zwierzÄ™ce: ich obecnoĚ›Ä‥ w pokarmie sprzyja wzrostowi poziomu lipoprotein LDL we krwi. Lipoproteiny LDL transportujÄ‌c cholesterol przenikajÄ‌ przez Ě›ciany tÄ™tnic, co sprzyja osadzaniu siÄ™ czÄ‌steczek cholesterolu na wewnÄ™trznych Ě›cianach tÄ™tnic i powoduje powstawanie miaĚźdĚźycy.


Zadanie 7. (2 pkt) W organizmie czĚ‚owieka wÄ‌troba peĚ‚ni ró̟norodne funkcje, w tym uczestniczy w przemianach metabolicznych ró̟nych zwiÄ‌zkĂłw.
Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposĂłb przemiany biochemiczne, ktĂłrym podlegajÄ‌ aminokwasy w wÄ‌trobie czĚ‚owieka. PodkreĚ›l dwie funkcje wÄ‌troby w organizmie czĚ‚owieka, ktĂłre sÄ‌ zilustrowane na powyĚźszym schemacie.
A. Magazynuje Ěźelazo.
B. Produkuje ró̟ne biâka.
C. Wytwarza ̟ó̂Ä‥.

D. Wytwarza mocznik.
E. Produkuje ciep̂o.

Zadanie 8. (2 pkt) W organizmie czĚ‚owieka wystÄ™pujÄ‌ ró̟ne rodzaje tkanki mię̛niowej. (...)
Na podstawie powyĚźszych informacji skonstruuj tabelÄ™ pozwalajÄ‌cÄ‌ porĂłwnaÄ‥ wĚ‚Ăłkna mię̛niĂłwki gĚ‚adkiej z wĚ‚Ăłknami mię̛niĂłwki szkieletowej, z uwzglÄ™dnieniem dwĂłch cech: ksztaĚ‚tu wĚ‚Ăłkien oraz rozmieszczenia w nich jÄ‌der komĂłrkowych.

Rodzaj tkanki mię̛niowej | Mię̛nie ĝadkie | Mię̛nie Szkieletowe
Ksztât ŵókien | Ŵókna wrzecionowate| Ŵókna wyd̂u̟one, cylindryczne
Rozmieszczenie jÄ‌der | Pojedyncze jÄ‌dra poĚ‚oĚźone centralnie |Liczne jÄ‌dra poĚ‚oĚźone obwodowo, przy bĚ‚onie komĂłrkowej wĚ‚Ăłkna


Zadanie 9. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono jeden z rodzajĂłw stawĂłw wystÄ™pujÄ‌cych w organizmie czĚ‚owieka. Wpisz w odpowiednie miejsca informacje o przedstawionym rodzaju stawu.
a) Rodzaj stawu: staw panewkowy
Zakres ruchĂłw tego stawu: ruch moĚźe odbywaÄ‥ siÄ™ wokó̂ wielu osi, ale zakres ruchu jest niewielki ze wzglÄ™du na gĚ‚Ä™bokoĚ›Ä‥ panewki
b) Przyk̂ad tego rodzaju stawu w organizmie cẑowieka: staw biodrowy


Zadanie 10. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono budowę pęcherzyka p̂ucnego cẑowieka.
Wyja̛nij na przyk̂adzie jednego, przestawionego na rysunku elementu budowy pęcherzyka p̂ucnego przystosowanie pęcherzyka do pênionej funkcji.
Np. NabĚ‚onek jednowarstwowy pĚ‚aski pokrywajÄ‌cy pÄ™cherzyk pĚ‚ucny jest cienkÄ‌ warstwÄ‌ przez ktĂłrÄ‌ swobodnie moĚźe odbywaÄ‥ siÄ™ transport gazĂłw oddechowych na drodze dyfuzji.

Zadanie 11. (2 pkt) W warunkach deficytu tlenowego, podczas intensywnego wysiĚ‚ku fizycznego, w organizmie czĚ‚owieka wytwarzany jest kwas mlekowy, ktĂłry dalej jest przeksztaĚ‚cany do glukozy. Na schemacie przedstawiono przemiany kwasu mlekowego w dwĂłch narzÄ‌dach organizmu czĚ‚owieka.
Podaj nazwy tych narzÄ‌dĂłw, wybierajÄ‌c je z poniĚźszych:
serce, dwunastnica, miÄ™sieĚ„ dwugĚ‚owy, trzustka,wÄ‌troba, mĂłzg

Zadanie 12. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób budowę serca cẑowieka.
a) Podaj nazwÄ™ struktury w sercu czĚ‚owieka oznaczonej na schemacie literÄ‌ A. Zastawka przedsionkowo-komorowa dwudzielna
b) Przedstaw sposĂłb, w jaki struktura A umoĚźliwia sprawny transport krwi przez serce. Zastawka dwudzielna zapobiega cofaniu siÄ™ krwi do lewego przedsionka podczas skurczu lewej komory.

Zadanie 13. (1 pkt)
WystÄ‌pienie w bĚ‚onie komĂłrkowej erytrocytĂłw wyĚ‚Ä‌cznie antygenu A warunkuje grupÄ™ krwi A, wyĚ‚Ä‌cznie antygenu B - grupÄ™ krwi B. Jednoczesna obecnoĚ›Ä‥ obu antygenĂłw warunkuje grupÄ™ krwi AB, a brak jakichkolwiek antygenĂłw - grupÄ™ krwi 0. W osoczu krwi znajdujÄ‌ siÄ™ przeciwciaĚ‚a (aglutyniny) skierowane przeciw antygenom nieobecnym na erytrocytach wĚ‚asnego ustroju. Obecnie nie stosuje siÄ™ juĚź bezpoĚ›redniego przetaczania (transfuzji) peĚ‚nej krwi (krwinek wraz z osoczem).
...
Dawca: Grupa B
Biorca: Grupa A


Zadanie 14. (1 pkt)Na schemacie przedstawiono budowÄ™ nerki czĚ‚owieka (przekrÄ‚Ĺ‚j podĚ‚uĚźny), strzaĚ‚kami oznaczono kierunek ruchu pĚ‚ynÄ‚Ĺ‚w (krwi i moczu). Wypisz ze schematu nazwÄ™ naczynia krwionoĚ›nego, w ktÄ‚Ĺ‚rym pĚ‚ynÄ‌ca krew nie powinna zawieraÄ‥ mocznika. OdpowiedÄšĹŸ uzasadnij.
̿ŷa nerkowa, poniewa̟ mocznik w czasie filtracji krwi w k̂ębuszkach naczyniowych trafia do moczu pierwotnego.

Zadanie 15. (1 pkt) SkÄ‚Ĺ‚ra, poza funkcjÄ‌ ochronnÄ‌ i odbieraniem bodÄšĹŸcÄ‚Ĺ‚w, bierze udziaĚ‚ w regulacji temperatury ciaĚ‚a oraz gospodarce wodno-mineralnej. Powierzchnia skÄ‚Ĺ‚ry w stosunku do masy ciaĚ‚a czĚ‚owieka zmienia siÄ™ w ciÄ‌gu jego Ěźycia i w przeliczeniu na 1 kg masy ciaĚ‚a wynosi Ě›rednio: u niemowlÄ™cia 700 cm2, a u dorosĚ‚ego czĚ‚owieka 220 cm2.
Na podstawie powy̟szych informacji ocē, kto podczas upâu jest nara̟ony na szybsze odwodnienie.
A. CzĚ‚owiek dorosĚ‚y, poniewaĚź ma wiÄ™kszÄ‌ caĚ‚kowitÄ‌ powierzchniÄ™ skĂłry niĚź niemowlÄ™.
B. CzĚ‚owiek dorosĚ‚y, poniewaĚź w przeliczeniu na 1 kg wagi ma mniejszÄ‌ powierzchniÄ™ skĂłry niĚź niemowlÄ™.
C. NiemowlÄ™, poniewaĚź w przeliczeniu na 1 kg wagi ma wiÄ™kszÄ‌ powierzchniÄ™ skĂłry niĚź czĚ‚owiek dorosĚ‚y.
D. NiemowlÄ™, poniewaĚź ma mniejszÄ‌ powierzchniÄ™ skĂłry niĚź czĚ‚owiek dorosĚ‚y.

Zadanie 16. (2 pkt) Na podstawie powyĚźszego schematu opisz dwie drogi zakaĚźenia siÄ™ czĚ‚owieka gruÄšĹŸlicÄ‌.
1. Przez powietrze (drogÄ‌ kropelkowÄ‌), stycznoĚ›Ä‥ z obecnymi w powietrzu wydzielinami osoby chorej - kichanie, kaszel
2. DrogÄ‌ pokarmowÄ‌ , przez spoĚźycie pokarmÄ‚Ĺ‚w pochodzÄ‌cych od zwierzÄ‌t chorych na gruÄšĹŸlicÄ™, np. mleka


Zadanie 17. (1 pkt) Na schemacie wymieniono choroby wywôywane przez bakterie, wirusy i pierwotniaki. Wypisz ze schematu nazwy dwóch chorób wywôywanych przez wirusy.
Grypa i odra

Zadanie 18. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono zmiany zachodzÄ‌ce wewnÄ‌trz oka podczas oglÄ‌dania przedmiotĂłw umieszczonych w ró̟nej od niego odlegĚ‚oĚ›ci (A - z daleka, B - z bliska).Podaj, na czym polega akomodacja oka podczas przenoszenia wzroku z przedmiotu umieszczonego daleko na przedmiot znajdujÄ‌cy siÄ™ blisko.

Akomodacja polega na zmianie ksztaĚ‚tu soczewki oka, a wskutek tego zmianie jej ogniskowej, oraz zmianie odlegĚ‚oĚ›ci soczewki od siatkĂłwki. Podczas przenoszenia wzroku z przedmiotu umieszczonego daleko na przedmiot znajdujÄ‌cy siÄ™ blisko soczewka staje siÄ™ bardziej wypukĚ‚a.

Zadanie 19. (3 pkt) Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha cẑowieka.
a) PoĚ‚Ä‌cz w pary nazwy elementĂłw ucha z nazwami ich funkcji.
A. bĚ‚ona bÄ™benkowa, B. trÄ‌bka Eustachiusza, C. kanaĚ‚ sĚ‚uchowy zewnÄ™trzny
I. przenosi falÄ™ dÄšĹŸwiÄ™kowÄ‌ (w sĚ‚upie powietrza), II. odbiera drgania fali dÄšĹŸwiÄ™kowej, III. odbiera i przetwarza wraĚźenia sĚ‚uchowe, IV. wyrÄ‚Ĺ‚wnuje ciĚ›nienie wewnÄ™trzne w uchu
A-II, B-IV, C-I

b) Podaj, do ktĂłrej czę̛ci ucha (zewnÄ™trznego, wewnÄ™trznego, Ě›rodkowego) naleĚźÄ‌ kosteczki sĚ‚uchowe.
kosteczki sĚ‚uchowe naleĚźÄ‌ do ucha Ě›rodkowego

c) WymieĚ„ nazwy kosteczek sĚ‚uchowych zgodnie z kolejnoĚ›ciÄ‌ przekazywania drgaĚ„ fali dÄšĹŸwiÄ™kowej.
mĚ‚oteczek, kowadeĚ‚ko, strzemiÄ‌czko

Zadanie 20. (1 pkt) Na widok cytryny wiele osÄ‚Ĺ‚b Ě›lini siÄ™, jakby piĚ‚o jej kwaĚ›ny sok. OkreĚ›l rodzaj odruchu (warunkowy, bezwarunkowy), ktÄ‚Ĺ‚ry wystÄ‌piĚ‚ u wyĚźej opisanych osÄ‚Ĺ‚b. OdpowiedÄšĹŸ uzasadnij.
Jest to odruch warunkowy. Powstâ w wyniku skojarzenia obrazu cytryny z kwa̛nym smakiem jej soku. A sok z cytryny, gdy znajdzie się w jamie ustnej wywôuje zwiększone wydzielanie ̛liny.

Zadanie 21. (1 pkt) Pod wp̂ywem hormonów podwzgórza, u cĥopców wzrasta wydzielanie testosteronu od 10. roku ̟ycia do 20. roku ̟ycia. Wysoki poziom testosteronu utrzymuje się do 25. roku ̟ycia, po czym następuje powolny spadek. (..)
Na podstawie powyĚźszych informacji wyjaĚ›nij zaleĚźnoĚ›Ä‥ miÄ™dzy stosowaniem steroidĂłw anabolicznych przez mĚ‚odych mę̟czyzn (do 25. roku Ěźycia) a zahamowaniem spermatogenezy.
Wysoki poziom steroidĂłw anabolicznych we krwi oddziaĚ‚uje na podwzgĂłrze (mechanizm ujemnego sprzę̟enia zwrotnego), hamujÄ‌c wydzielanie gonadotropiny przez przysadkÄ™ mĂłzgowÄ‌. W wyniku tego hamowane jest uwalnianie testosteronu i proces spermatogenezy w jÄ‌drach.

Zadanie 22. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono ̂o̟ysko cẑowieka z naczyniami krwionơnymi p̂odu i matki. Na podstawie schematu przedstaw dwie ró̟ne funkcje ̂o̟yska.
1.�o̟ysko bierze udziâ w wymianie gazowej między organizmem matki i dziecka.
2.�o̟ysko bierze udziâ w przekazywaniu substancji od̟ywczych z krwi matki do organizmu p̂odu i usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii (mocznika) z organizmu p̂odu do krwi matki.


Zadanie 23. (1 pkt) Na schemacie przedstawiajÄ‌cym budowÄ™ ukĚ‚adu rozrodczego kobiety cyframi rzymskimi oznaczono trzy stadia wczesnego rozwoju zarodkowego czĚ‚owieka. PrzyporzÄ‌dkuj kaĚźdemu oznaczeniu (od I do III) po jednym z poniĚźszych okreĚ›leĚ„.
A. Bruzdkowanie
B. Implantacja zarodka
C. Owulacja
D. Zap̂odnienie
I D, II A, III B

Zadanie 24. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposĂłb dwa etapy syntezy biaĚ‚ka w komĂłrce, na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA. W procesie tym uczestniczÄ‌ trzy rodzaje RNA (tRNA, mRNA i rRNA), z ktĂłrych uwzglÄ™dniono tylko jeden.
a) Podaj nazwÄ™ procesu oznaczonego na schemacie jako A. transkrypcja
b) Podaj, który z wymienionych w tek̛cie rodzajów RNA uwzględniono na schemacie. mRNA
c) Przedstaw rolÄ™ tRNA w procesie syntezy biaĚ‚ka. CzÄ‌steczki tRNA transportujÄ‌ odpowiednie aminokwasy na rybosom i mRNA, gdzie odbywa siÄ™ biosynteza biaĚ‚ka. Antykodon na czÄ‌steczce tRNA Ě‚Ä‌czy siÄ™ z kodonem na mRNA, co powoduje, Ěźe kolejne aminokwasy znajdujÄ‌ siÄ™ blisko siebie i moĚźe siÄ™ miÄ™dzy nimi wytworzyÄ‥ wiÄ‌zanie peptydowe.

Zadanie 25. (2 pkt)Analiza kariotypu pacjenta moĚźe dostarczyÄ‥ ró̟nych informacji, np. o jego pĚ‚ci i niektĂłrych chorobach genetycznych. PoniĚźej przedstawiono wynik badania kariotypu pewnej osoby.
a) Podaj pĚ‚eÄ‥ osoby, ktĂłrej kariotyp przedstawiono na powyĚźszym rysunku. PĚ‚eÄ‥ ĚźeĚ„ska

b) Z poniĚźszych wybierz jednÄ‌ nazwÄ™ choroby genetycznej czĚ‚owieka, ktĂłrÄ‌ moĚźna wykryÄ‥ dziÄ™ki analizie kariotypu. Uzasadnij wybĂłr, opisujÄ‌c zmianÄ™ w kariotypie, ktĂłra umoĚźliwia rozpoznanie tej choroby.
A. plÄ‌sawica Huntingtona
B. zespó̂ Turnera
C. zespó̂ Klinefeltera
D. zespó̂ Downa
E. anemia sierpowata.
B. zespó̂ Turnera - obecnoĚ›Ä‥ tylko jednego chromosomu pĚ‚ciowego
C. zespó̂ Klinefeltera - obecnoĚ›Ä‥ chromosomu pĚ‚ciowego Y i dwĂłch chromosomĂłw pĚ‚ciowych X
D. zespó̂ Downa - obecnoĚ›Ä‥ trzech chromosomĂłw 21


Zadanie 26. (3 pkt) ZakĚ‚ada siÄ™, Ěźe u czĚ‚owieka zdolnoĚ›Ä‥ zwijania jÄ™zyka w rurkÄ™ warunkowana jest jednÄ‌ parÄ‌ alleli niesprzę̟onych z pĚ‚ciÄ‌ i jest cechÄ‌ dominujÄ‌cÄ‌ (A), a brak tej zdolnoĚ›ci jest cechÄ‌ recesywnÄ‌ (a).

Kobieta majÄ‌ca zdolnoĚ›Ä‥ zwijania jÄ™zyka, ma cĂłrkÄ™ o takiej samej zdolnoĚ›ci jak ona, oraz syna, ktĂłry nie potrafi zwijaÄ‥ jÄ™zyka. Oboje dzieci majÄ‌ tego samego ojca, ktĂłry nie potrafi zwijaÄ‥ jÄ™zyka. MaĚ‚Ěźonkowie oczekujÄ‌ na narodziny trzeciego dziecka.

a) Okre̛l genotypy obojga rodziców.
genotyp matki Aa
genotyp ojca aa


b) Zapisz krzy̟ówkÄ™ genetycznÄ‌ i na jej podstawie podaj, z jakim prawdopodobieĚ„stwem trzecie dziecko tej pary bÄ™dzie miaĚ‚o zdolnoĚ›Ä‥ zwijania jÄ™zyka w rurkÄ™.
Prawdopodobiēstwo wynosi: 50%

Zadanie 27. (2 pkt) Gatunek Homo sapiens (czĚ‚owiek rozumny) pod wzglÄ™dem budowy ró̟ni siÄ™ wieloma cechami od pozostaĚ‚ych, wspó̂czeĚ›nie ĚźyjÄ‌cych przedstawicieli rzÄ™du naczelnych.

Zaznacz dwa zestawy cech charakteryzujÄ‌cych wyĚ‚Ä‌cznie czĚ‚owieka rozumnego:

A. obecnoĚ›Ä‥ waĚ‚Ăłw nadoczodoĚ‚owych i wysklepienie stopy
B. nieprzeciwstawny paluch u nogi i "esowate" wygięcie kręgoŝupa
C. "esowate" wygięcie kręgoŝupa i przeciwstawny kciuk w d̂oni
D. przeciwstawny kciuk w d̂oni i brak wâów nadoczodôowych
E. wysklepienie stopy i brak wâów nadoczodôowych.

Zadanie 28. (2 pkt) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy sĚ‚upkowe ilustrujÄ‌ce zmiany, jakie zachodziĚ‚y w zawartoĚ›ci dioksyn w mleku krĂłw w Chorwacji i Niemczech (w latach 1988-2002).

Zadanie 29. (1 pkt) Na podstawie danych z tabeli okreĚ›l tendencjÄ™ zmian zawartoĚ›ci dioksyn w mleku krĂłw w obu badanych krajach oraz podaj jej prawdopodobnÄ‌ przyczynÄ™.

BIOLOGIA, POZIOM ROZSZERZONY - przyk̂adowe odpowiedzi

Zadanie 1. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabĚ‚onkowej czĚ‚owieka. PrzyporzÄ‌dkuj kaĚźdemu z przedstawionych na rysunkach nabĚ‚onkĂłw po jednym z wymienionych niĚźej miejsc jego wystÄ™powania w organizmie czĚ‚owieka.
A. zewnętrzna powierzchnia ciâa (naskórek)
B. drogi oddechowe (tchawica, oskrzela)
C. jelito cienkie

I - B II - C

Zadanie 2. (3 pkt) ObecnoĚ›Ä‥ cukrĂłw prostych moĚźna wykryÄ‥ za pomocÄ‌ odczynnikĂłw Fehlinga (I i II), ktĂłre dodane do badanego materiaĚ‚u, po podgrzaniu reagujÄ‌ na obecnoĚ›Ä‥ glukozy ceglastoczerwonym zabarwieniem. Zaplanuj doĚ›wiadczenie (...)W projekcie doĚ›wiadczenia podaj opis:
1. prĂłby kontrolnej
2. prĂłby badawczej
3. sposobu ustalenia wynikĂłw

1. Do probĂłwki nalej ok. 2ml odczynnika Fehlinga, nastÄ™pnie takÄ‌ samÄ‌ iloĚ›Ä‥ roztworu glukozy. Podgrzej probĂłwkÄ™ nad palnikiem.
2. Do drugiej probĂłwki nalej takÄ‌ samÄ‌ iloĚ›Ä‥ odczynnika Fehlinga i podobnÄ‌ iloĚ›Ä‥ soku z winogron. Podgrzej probĂłwkÄ™ nad palnikiem.
3. Pojawienie się ceglastoczerwonego osadu ̛wiadczy o obecnơci glukozy w probówkach.


Zadanie 3. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono substraty i produkty przemian w mitochondrium. Zaznacz zestaw zwiÄ‌zkĂłw oznaczonych jako X i Y.
A. X: ADP i Pi Y: glukoza i ATP
B. X: kwas pirogronowy, Y: ADP i Pi ATP
C. X: ATP kwas pirogronowy, Y: ADP i Pi
D. X: glukoza, Y: ADP i Pi ATP

Zadanie 4. (1 pkt) Mitochondrium otoczone jest dwiema bĚ‚onami. BĚ‚ona wewnÄ™trzna jest pofaĚ‚dowana i tworzy grzebienie. (...)Podaj, ktÄ‚Ĺ‚ry schemat przedstawia mitochondrium pochodzĂ„â

Czytaj wicej o:
  • arkusze egzaminacyjne biologia
  • biologia
  • egzamin
  • matura
  • matura 2009
  • odpowiedzi
  • odpowiedzi biologia
  • pytania
alarm24 Kliknij i wylij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklam »

Kontakt z redakcj »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwo 81 46 26 800

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 2231337

Serwisy spoecznociowe

Corner Media sp. z o.o. w Lublinie zastrzegaj, i rozpowszechnianie jakichkolwiek artykuw i materiaw zamieszczonych w portalu www.dziennikwschodni.pl jest dozwolone wycznie z zachowaniem warunkw korzystania z treci. Jakiekolwiek uycie treci wykraczajce poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Corner Media i nabycia licencji. Sprawd, w jaki sposb moesz uzyska licencj na wykorzystanie treci.

Naruszenie tych zasad jest amaniem prawa i grozi odpowiedzialnoci karn.

Polityka dotyczca plikw cookie

Wszelkie prawa zastrzeone. Corner Media sp. z o.o. w Lublinie. 2001-2015.