Egzamin gimnazjalny 2013 odpowiedzi, arkusze

Dodano: 23 kwietnia 2013, 8:58 Autor:

Gimnazjum nr 9 w Lublinie.

Gimnazjum nr 9 w Lublinie. (fot. Jacek Świerczyński)

Dzisiaj egzamin gimnazjalny 2013. Na początek historia i wos, a potem język polski. Odpowiedzi i arkusze znajdziecie na naszej stronie.

Egzamin gimnazjalny 2013: Polski ODPOWIEDZI

1. Według autora tekstu odwagą wykazuje się człowiek, który

A przełamuje strach...

2. Która z wymienionych cech, według autora tekstu, może być często mylona z odwagą? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

C ryzykanctwo

3. Podobieństwo między Ireną Sendlerową i Kingą Baranowską polega na tym, że

D podstawa obu kobiet...

4. Jaką funkcję spełnia dwukrotnie postawione w tekście pytanie: Czy to jest odwaga?

B Odpowiedzi 1 i 3 są poprawne, a 2 i 4 błędne

5. Tekst O ODWADZE jest przykładem

A. artykułu ponieważ - 3 zawiera wywód dotyczący kwestii społecznej, potwierdzający argumenty przykładami.


6. Rozstrzygnij, w którym z poniższych zdań wyrażenia "odwaga cywilna" użyto niezgodnie z jego definicją słownikową. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

3 F – Zabrakło mu odwagi cywilnej żeby wejść do ogrodu, po którym biegał groźny pies.

7. jakie funkcje w zdaniu "Kmicic spojrzał... i dusza zatrzęsła się w nim z przerażenia" pełni wielokropek? Oceń, która odpowiedź jest fałszywa. Zaznacz F we właściwym miejscu.

2. F wskazuje na przerwanie wypowiedzi bohatera

8. Jaką funkcję pełnią porównania występującego w dwóch ostatnich akapitach tekstu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

B. zwiększają sugestywność opisu walki

9. Przeczytaj zdania w tabeli i rozstrzygnij, które są prawdziwe w odniesieniu do znanej Ci powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.

D Zdania 1 i 4 zawierają prawdziwe informacje, a 2 i 3 fałszywe

10. Jaką funkcję w zdaniu "Pierwsze trójki cofnęły się, zmieszane, pod strasznym mężem" pełni podkreślony wyraz? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1-3.

A podmiotu ponieważ określa - 2 wykonawcę czynności

11. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź

A. Współrzędne złożone wynikowe

12. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Postać mówiąca uważa, że wszystko, co człowiek myśli i czyni, jest

B. Ulotne

13. W którym przykładzie słowo fraszka znaczy to samo, co w utworze Jana Kochanowskiego O ŻYWOCIE LUDZKIM? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

D. Post, milczenie – wszystko fraszka, / Straży przy mnie nie postawi. / Ale potwór nie igraszka. / Czart – nie Papkin go przystawi.

14. Spośród podanych niżej powiedzeń wybierz to, którego sens jest zgodny z przesłaniem fraszki O ŻYWOCIE LUDZKIM.

D. Wszystko głupstwo wobec przemijania.

15. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące utworu O ŻYWOCIE LUDZKIM są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N, jeśli jest fałszywa.

1 T
2 T

16. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące wypowiedzi profesora Jerzego Bralczyka są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N, jeśli jest fałszywa.

Wypowiedź zawiera informację o tym, że przymiotnik biały występujący w związkach frazeologicznych jest rozmaicie kojarzony w różnych kulturach - T

Aby wyjaśnić znaczenie związku frazeologicznego, w którym występuje nazwa koloru, należy odwołać się do historii języka - N

17. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. "Osobliwość, cenny okaz, unikat” to

A. biały kruk

18. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej poradni językowej wynika, że zwrot "rzuciło mi się w uszy” jest

D. dopuszczalny w szczególnych sytuacjach językowych.

19. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Profesor Mirosław Bańko dostrzegł w pytaniu internautki błąd wynikający z

A. niepoprawnej budowy zdania.

20. Wskaż właściwe uzupełnienie zdania podanego poniżej. Wpisz literę A, B albo C.

Sformułowanie podręcznikowy przykład niewłaściwego użycia…oznacza błąd, który jest _____.

C. typowy, często spotykany w wypowiedziach wielu osób

Egzamin gimnazjalny 2013: polski ARKUSZEgzamin gimnazjalny 2013: historia, wos ODPOWIEDZI

1. Ilustracja odnosi się do osiągnięć cywilizacji, która powstała na obszarze oznaczonym na mapie numerem:

B.2 (Grecja)

2. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące taśmy chronologicznej są prawdziwe, czy - fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Prawda, prawda

3. Ilustracje związane z judaizmem oznaczono numerami

B. 1 i 3 (tablice, menora)

4. W pierwszym roku XII wieku panował ojciec

D. Bolesława Krzywoustego

5. Opisany w tekście typ miasta został przedstawiony na ilustracjach oznaczonych numerami

B - 2 i 3

6. Przedstawione na mapie Prusy Zakonne to państwo zakonu krzyżackiego w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem:

D. 4

7. Autor opisuje przyczyny

A. zawarcie unii w Krewie

8. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy - fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

pyt. 1 Fałsz
pyt. 2 Prawda

9. Cytowany dokument został ustanowiony w okresie panowania:

C. władców z dynastii Jagiellonów

10. Władcą, który wystawił cytowany dokument, był

D. Zygmunt I Stary

11. Przedstawione w tekście porozumienia zawarto w 11.1. ___. W cytowanym fragmencie dokumentu szlachta gwarantowała sobie 11.2. ____. Wspomniana w dokumencie forma wyboru króla została wprowadzona w dobie 11.3. ___.

Odp.
11.1 C
11.2 B
11.3 C

12. Powyższy tekst i ilustracja odnoszą się do:

B. wolnej elekcji

13. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie utratę miast przez Rzeczpospolitą, to:

D. Lwów, Poznań, Wilno

14. Bitwy przedstawione na mapie rozegrały się w czasie powstania:

B. kościuszkowskiego

15. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy - fałszywe.

pyt. 1 Fałsz
pyt. 2 Prawda

16. Wybierz nazwę powstania, którego dotyczy ilustracja, i wskaż uzasadnienie wyboru spośród podanych. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1,2 albo 3.

A Powstanie listopadowe, ponieważ ukazano 3) walczący oddział regularnej armii polskiej

17. W przemówieniu Bismarck nawoływał, by Prusy, wykorzystując swoją potęgę, dążyły do

B. zjednoczenia Niemiec

18. Zastosowanie maszyny parowej w XIX w. doprowadziło w Europie Zachodniej...

18.1 A przemysłową

18.2 A w rolnictwie

18.3 A Wielką Brytanię

19. Każdemu tekstowi (1.-3.) przyporządkuj odpowiadają mu postać

19.1 A - Adam Jerzy Czartoryski,

19. 2 C - Romuald Traugutt,

19. 3 B - Joachim Lelewel

20. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie

wydarzenie chronologicznie pierwsze - B udział Rosji w III rozbiorze Polski
wydarzenie chronologicznie ostatnie- C przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji

21. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących informacji zawartych na wykresie jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym

1. Prawda - 3 zarówno we wrześniu 2007 roku, jak i w lutym 2009 roku ponad połowa respondentów zgadzała się na przynależność Polski do NATO

22. Ilustracja odnosząca się do jednej z form demokracji bezpośredniej została oznaczona numerem:

C - ilustracja nr 3

23. Literą X oznaczono na schemacie

D. radę

24. Każdemu działaniu podanemu w tabeli przyporządkującej właściwe ministerstwo - wybierz je spośród oznaczonych literami A-D...

24.1 A - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
24.2 C - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
24.3 B - Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Egzamin Gimnazjalny 2013: HISTORIA WOS - ARKUSZ

Relacja

12:30

Już po egzaminie gimnazjalnym 2013. Wkrótce na naszej stronie znajdziecie arkusze, a potem odpowiedzi

10:06

Co było na egzaminie gimnazjalnym 2013 z historii i WOS-u

Dużo historii mało WOS-u było na pierwszej części egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie wyszli z mieszanymi uczuciami.

Tematy? M.in. zakon krzyżacki, polskie ugrupowania na emigracji, Powstanie Styczniowe i Listopadowe, demokracja szlachecka. A z WOS-u: opracowanie sondażu na temat obecności Polski w NATO i demokracja bezpośrednia.

- Większość pytań dotyczyła tekstów źródłowych, które były podane, ale w niektórych trzeba było popisać się własną wiedzą - mówi Kacper Masierak z Gimnazjum nr 9. - Np. przy pytaniu o Marcinie Lutrze trzeba było samemu podać, który władca panował wtedy w Polsce - dodaje Mateusz Lis. - Generalnie nie było trudne.

Innego zdania jest Patryk Tomasiuk z 3S. - Dla mnie było raczej trudne - bardzo dużo historii, mało WOS-u.

Były też tematy przez które na lekcjach tylko przemknęliśmy - Zauważa Adam Parol z 3A. - Dla mnie najgorszy był temat rewolucji francuskiej, za to pytania z WOSu były łatwe.

9:15

Największą szczęściarą w Gimnazjum nr 9 jest dziś Patrycja Gliwka. Jest lauratką 7 konkursów, m.in. z biologi,, chemii, polskiego, historii dzięki czemu jest zwolniona z dzisiejszego egzaminu. - To prawdziwy tytan pracy, wspaniała uczennica - chwali ją Antoni Kamiński, dyrektor gimnazjum.

Mimo to Patrycja przyszła dziś do szkoły. - Życzyć powodzenia kolegom i trzymać za nich kciuki - tłumaczy. - Ja już swoje napisałam, teraz czas na kolegów.

Patrycja nie musi się też martwić o dostanie się do liceum. Jako laureatka tylu konkursów ma drzwi otwarte do wszystkich szkół średnich. - Wybrała 3 LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie - mówi dziewczyna.

8:50

Gimnazjaliści w Gimnazjum nr 9 w Lublinie są już na salach egzaminacyjnych, za chwilę zaczną pisać test z historii i WOS-u.- Na pewno nie masz telefonu? Pamiętaj to najważniejsze! - takie zdanie najczęściej pada z ust nauczycieli wpuszczających na salę.

A sami uczniowie? Dzisiaj najbardziej boję się historii. Teoretycznie uczyłam się do tego egzaminu przez 3 lata, ale dziś w nocy spać nie mogłam. Śniadania też nie było - mówi Natalia Wtykło z 3B. - Potem polski, spodziewam się, że będą Zemsta i Dziady. Te lektury przewijały się w wielu testach. Więc i dziś mogą się pojawić.

Spokojniejszy na salę wchodził za to Wojtek Żuk z 3C. - Dzisiejszy dzień będzie gorszy, bo jest historia i polski. Jutrzejszej matematyki się nie boję. Ale generalnie spałem dobrze. może nie jestem super-zrelaksowany, ale powinno być w porządku.

Więcej na temat egzaminu: Egzamin gimnazjalny 2013: Polski, historia, wos (odpowiedzi, arkusze, testy)

Podziel się wrażeniami po egzaminie na naszym społecznościowym portalu MM Lublin:

Testy gimnazjalne 2013: Polski, historia, wos. Odpowiedzi i arkusze po egzaminie

Czytaj więcej o:
  • arkusze
  • egzamin gimnazjalny 2013
  • odpowiedzi
Przeczytaj kolejny artykułzamknij okno X

Już po egzaminie gimnazjalnym. Mamy arkusze i odpowiedzi

alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Najpopularniejsze
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 81 46 26 800

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 2231337

Serwisy społecznościowe

Corner Media sp. z o.o. w Lublinie zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.dziennikwschodni.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Corner Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

Polityka dotycząca plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Corner Media sp. z o.o. w Lublinie. 2001-2015.