niedziela, 18 lutego 2018 r.

Artykuły sponsorowane

Zmiany w obciążeniach dla firm - jak się w tym wszystkim połapać

Dodano: 8 marca 2017, 00:05
Autor: Promocja

Jak co roku, również i tym razem, 1 stycznia wprowadzone zostały zmiany w systemie podatkowym. Dotyczą one wielu kwestii, takich jak: zasad rozliczania VAT, opodatkowania usług budowlanych, ordynacji, Jednolitego Pliku Kontrolnego, ulgi na innowacje, administracji podatkowej, płatności gotówkowych powyżej 15 000 zł jako koszt podatkowy, stawek CIT i kwoty zmniejszającej PIT.

Od początku stycznia pracownicy urzędów skarbowych korzystać mają z większych uprawnień. Mogą oni przyglądać się łańcuchom dostaw i nabywców w poszukiwaniu wyłudzeń VAT-u. Dotychczas było to zajęcie jedynie dla inspektorów Urzędów Kontroli Skarbowej. Kolejne zmiany planowane są na 1 marca, kiedy to połączą się UKS i UC, tworząc nowe urzędy celno-skarbowe. Zmienią się kompetencje poszczególnych szefów, dyrektorów i generalnych inspektorów.

Opodatkowania usług budowlanych

Wprowadzono duże zmiany, dotyczące opodatkowania usług budowlanych. Od teraz faktura wystawiona przez podwykonawców głównemu wykonawcy nie będzie zawiera podatku VAT. Jedynie główny wykonawca w fakturze zawrze należny podatek od towarów i usług. Oczywiście muszą być spełnione dodatkowe warunki Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8.

Wydaje się jasne, że rząd zdecydował się na „odwrócony VAT”, by przeciwdziałać dalszym nieprawidłowościom w rozliczeniach tego podatku. Różnica między kwotą, która powinna wpływać do budżetu, a tą, która realnie go zasila, jest szacowana na blisko 50 mld zł rocznie. Nic więc dziwnego, że sprawa trafiła pod lupę rządzących.

Wiele mówi się o nowych sankcjach VAT, które nakładane będą w przypadku nierzetelnego rozliczania tego podatku oraz w przypadku wykrycia tzw. pustych faktur.

Do najbardziej znaczących zmian w podatku VAT należą:

 • podtrzymanie podwyższonych stawek do końca 2018 r. (stawki 23% i 8%, zwrot podatku 7% dla rolników ryczałtowych, ryczałt dla taksówkarzy 4%)
 • wyższy limit uprawniający do tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT (nowe regulacje zwalniają z niego sprzedaż podatników, których całkowita wartość sprzedaży nie przekracza 200 tys. zł w poprzednim roku podatkowym),
 • brak możliwości złożenia kwartalnych deklaracji VAT przez rozpoczynających działalność podlegającą opodatkowaniu,
 • wprowadzenie obowiązkowych elektronicznych deklaracji VAT oraz przekazywania informacji podsumowujących w tej samej formie;
 • odwrotne obciążenie podwykonawców robót budowlanych,
 • rozszerzenie zakresu towarów, które objęte są mechanizmem odwrotnych obciążeń.

 

Jednolity Plik Kontrolny również dla mniejszych podmiotów

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego dla przedsiębiorców, służącego do analizy VAT. Do obowiązku raportowania w ten sposób zakupów i sprzedaży zobligowana jest większa część przedsiębiorców. Nowe zmiany zobowiązują do składania JPK co miesiąc przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest ponad 10 osób i których obrót przekracza 2 mln euro w roku. Dalsze progi, które zobligują do uzupełnienia dodatkowych informacji, to 10 i 20 mln euro obrotu. Jeżeli przedsiębiorstwo wykaże obrót powyżej 750 mln euro, będzie musiało przedstawić raport w skali całej grupy kapitałowej.

 

 

Zwiększenie ulgi dotyczącej innowacji

Zadowolenie przedsiębiorców powinien wywołać większy możliwy odpis w uldze na badania i rozwój. Odliczenia  można dokonać przez 6, a nie jak dotychczas, 3 lata. Najmniejsi oraz średni przedsiębiorcy będą mieli możliwość potraktować część wydatków na ochronę własności intelektualnej jako koszty kwalifikowane, np.: koszty pozyskania patentu, prawo rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo ochronne na wzór użytkowy.

Do działalności badawczo-rozwojowej zalicza się takie rozwiązania, które podejmowane są w sposób systematyczny, dążą do zwiększenia zasobów wiedzy oraz skupiają się na wykorzystaniu tychże zasobów do tworzenia nowych rozwiązań.

Co ważne, do ulgi można zaliczać projekty będące w toku, a więc rozpoczęte w poprzednich latach. Bez znaczenia dla organów podatkowych jest również wynik prowadzonych badań.

 

Płatności gotówkowe przekraczające 15.000 zł - ograniczenia ujmowania w zakresie kosztów podatkowych

Wprowadzone zostało ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów  kosztu, którego wartość przekracza 15 000 zł, jeżeli transakcja nie była przeprowadzona za pośrednictwem rachunku płatniczego (konto w banku lub SKOK-u). Dotyczy to zarówno nabycia czy wytworzenia środków trwałych, jak i wartości niematerialnych bądź prawnych.

Jeżeli, będąc podatnikiem PIT, dokonano takiej transakcji po zlikwidowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, zmniejszenia kosztów należy dokonać za rok podatkowy, w którym zlikwidowano działalność. Jeżeli natomiast, zdecydowano się zmienić formę opodatkowania (i po tej zmianie wykonano wspomnianą płatność gotówką), wtedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodu za rok poprzedzający dokonaną zmianę.

Podobnie jest w przypadku podatników CIT – jeżeli dokonano płatności gotówką po zmianie formy opodatkowania na podatek tonażowy, wówczas zmniejszyć koszty należy za rok podatkowy, poprzedzający rok podatkowy, w którym dokonano zmiany.

W kwestii daty zmian w zakresie regulowania zobowiązań w formie gotówkowej i ich zaliczania jako koszt uzyskania przychodu, należy pamiętać, że:

 • - nowe zasady dotyczą płatności dokonywanych od początku 2017 r.
 • - nie dotyczą płatności za transakcje zawarte przed 1 stycznia 2017 r.
 • - nie obowiązują w przypadku płatności dotyczących kosztów podatkowych sprzed 1 stycznia 2017 r.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
 2. Art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86).
 3. Art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572).
 4. Art. 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Poz. 780).

 

Obniżenie stawki CIT (dla części podmiotów)

Od 1 stycznia 2017 r. obniżona zostaje stawka CIT dla części podmiotów, z dotychczasowych 19 % do 15 %. Zmiana stawki dotyczy podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży (liczona razem z kwotą należnego VAT-u) nie przekracza 5.157.000 zł, a także podatników, którzy w roku 2017 rozpoczną działalność.

Nie mogą stosować obniżonej stawki 15 % w roku podatkowym rozpoczęcia działalności oraz w następnym roku podatkowym również ci podatnicy, których utworzenie polegało na:

1) przekształceniu, połączeniu lub podziale podatników, oprócz przekształcenia spółki w inną spółkę;

2) przekształceniu osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną;

3) powołaniu przez osoby prawne, fizyczne albo jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, wnoszące jako kapitał dla podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, wyodrębnioną część takiego przedsiębiorstwa albo składniki jego majątku, których wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro, uwzględniając średni kursu euro ogłaszany przez NBP w pierwszy dzień roboczy października roku, który poprzedza rok podatkowy, w którym wprowadzono te składniki majątku (w zaokrągleniu do tysiąca złotych);

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Również podmioty utworzone między 28 września 2016 r. a końcem 2016 r. w wyniku wymienionych powyżej operacji, zobligowane są do stosowania w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r., wcześniej obowiązującą 19% stawkę CIT.

Stawka CIT 15% nie może być stosowana również przez podatkowe grupy kapitałowe.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86).
 2. Art. 7 w zw. z art. 9, oraz art. 8 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1550).

 

Kwota zmniejszająca podatek PIT - obniżenie - dokłądne wyliczenia przygotowali specjaliści z Bura Rachunkowego INPLUS:

 1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
2) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Podane wysokości będą co roku podlegały weryfikacji dokonywanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:
1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.Podstawa prawna:

Art. 27 ust. 1-1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).)

Czytaj więcej o:

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!