jak Państwowa Szkoła Wyższa oszukuje stundentów? na stypendiach :) Pierwszy regulamin uzyskania tsypendium rektora dla najlepszych studentów mówił, iz warunkiem uzyskania tego o to stypendium jest uzyskanie wysokiej średniej z przedmiotów obowiązujących w programie kształcenia wyższego. Po wprowadzeniu podwyższenia stypendium bez informacji dla studentów regulamin uległ zmianie. Jeden z punktów regulaminu brzmi: 1.Stypendia rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.   Więc pytam dlaczego nie otrzymują stypendium studenci, którzy spełniają wymogi regulamu ? wyrażnie pomiędzy uzyskaniem średniej a osiągnieciami naukowymi artystycznymi i sportowymi soti słowo LUB. Studenci którzy uzyskuja wyniki sportowe są wyśmiewani przez władze uczelni (pozostawmy to bez nazwisk) iż nie posiadają wysokiej średniej, a regulamin wyraźnie mówi że może być to śrdenia LUB osiągnięcia. Jeżeli średnia jest wymogiem do stypendium rektora to dlaczego stypendium otrzymują studenci nie mający wysokiej średniej ?   W dodatku nawet w przeliczeniach punktowych do przyznania stypendium są błędy. Studenci na decyzjach odwoławczych otrzymuja inna ilośc punktów niż na pierwszych decyzjach o odrzuceniach przyznania stypendium.   Gdyby tego było mało są wyraźne błędy w przeliczeniach dochodów miesięcznych w celu pozyskania przez studentów stypendium socjalnego. Czy ktoś poza podpisaniem pilnuje tego jak liczą to studenci będący w komisji ? Jak student będący w komisji poraz pierwszy może odpowiednio przeliczyć dochody? Studenci będący w komisji wypowiadają się na ten temat w sposób następujący 'na zebranie komisji przychodziły pojedyncze osoby i samodzielnie wyliczały, nie było odpowiedniej frekwencji'.  Niektórym studentom został wyliczony czterokrotnie większy dochód niż posiadają.   Pozdrawiamy serdecznie PSW.
Zaloguj się, aby oddać głos
0