czwartek, 22 lutego 2018 r.

Kraj Świat

Katyń - pamiętamy. 70 lat temu zginęło tysiące Polaków. Lubelska lista katyńska

  Edytuj ten wpis
Dodano: 7 kwietnia 2010, 08:56

Trzeba zabić polskich oficerów, bo "są zatwardziałymi, nie rokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej” – zaproponował Beria. Stalin przytaknął.

Ponad półmilionowa Armia Czerwona przekroczyła granice Polski 17 września o godzinie 3.00 nad ranem polskiego czasu. W zaledwie kilka dni dotarła na Lubelszczyznę. Sowiecka 36 Brygada Pancerna zatrzymała się 28 września tuż przed Lublinem w miejscowości Krępiec. Rozpoczęły się rozmowy z Niemcami w sprawie oddania miasta, bo zgodnie z tajnym protokołem dołączonym do Paktu Ribbentrop-Mołotow Lubelszczyzna miała przypaść Związkowi Radzieckiemu. Tego samego dnia został jednak podpisany "Niemiecko-sowiecki układ o przyjaźni i granicy” wyznaczający nową strefę wpływów. Rosjanie wycofali się za Bug.

Marszałek Edward Rydz-Śmigły w wydanym 17 września 1939 r. rozkazie nakazał żołnierzom: nie walczyć z Sowietami, cofać się do Rumunii i na Węgry. Rozkaz o zaniechaniu walki spowodował poddawanie się czasami całych oddziałów. Od samego początku Sowieci dopuszczali się zbrodni na polskich żołnierzach. Historycy szacują, że w wyniku sowieckich represji do końca września życie straciło 1500 osób.

Dowódca Okręgu Korpusu nr II w Lublinie gen. Mieczysław Smorawiński w chwili nadejścia informacji o wkroczeniu Armii Czerwonej przebywał w Łucku. Zadecydował o zdemobilizowaniu podlegających mu oddziałów. 17 września wieczorem na odprawie we Włodzimierzu Wołyńskim gen. Smorawiński postanowił tam pozostać. Armia Czerwona, która dwa dni później wieczorem znalazła się w mieście otworzyła ogień do Polaków. Nad ranem gen. Smorawiński przyjął warunki sowieckie i poddał miasto. Szeregowi i podoficerowie po złożeniu broni mieli zostać puszczeni wolno, natomiast oficerom pozwolono zachować broń boczną i odejść w kierunku Wilna, Lwowa lub Warszawy. Jednakże tu po wyjściu z miasta zostali otoczeni i pojmani. Trafili do obozów przejściowych, których w tym czasie powstało około 140. W NKWD stworzono specjalną komórkę - Zarząd ds. Jeńców Wojennych, która objęła pieczę na obozami jenieckimi.

Biuro Polityczne WKP(b) zdecydowało, że Polacy zostali umieszczeni wg. kryteriów klasowo-politycznych w trzech obozach specjalnych. W Kozielsku i Starobielsku osadzono oficerów WP, natomiast w Ostaszkowie funkcjonariuszy Policji, żandarmerii, straży więziennej, wywiadu i kontrwywiadu. Dużą cześć wziętych do niewoli polskich oficerów stanowili oficerowie rezerwy. Był to kwiat polskiej inteligencji. W Kozielsku więziono i następnie zamordowano w Katyniu m. in. prof. historii literatury polskiej KUL Henryka Życzyńskiego, 21 studentów tej uczelni oraz wspomnianego gen. Smorawińskiego. Po 17 IX według klucza polityczno – klasowego nastąpiły aresztowania osób związanych z aparatem państwowym, ziemiaństwem, partiami politycznymi.

Ławrientij Beria, szef NKWD, przedstawił Stalinowi 5 marca 1940 roku osobliwą notatkę. Pismo dotyczyło polskich jeńców wojennych i aresztowanych obywateli przetrzymywanych w więzieniach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Zaproponował: skoro Polacy "są zatwardziałymi, nie rokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej” należy ich sprawy "rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie”. Stalin oraz Biuro Polityczne poparły propozycję. Rozpoczęła się realizacja zbrodniczego planu. Likwidacja obozu w Kozielsku rozpoczęła się 3 kwietnia, a dwa dni później obozów w Ostaszkowie i Starobielsku.

Czy ktoś spośród uwięzionych w obozach Polaków ocalał? Tak. Śmierci uniknęło 395 jeńców. Ludzie, jak Zygmunt Berling otwarcie manifestujący poglądy komunistyczne. Po interwencji dyplomatycznych władz niemieckich i litewskich ocalało kilkadziesiąt osób w tym Józef Czapski. Nie uśmiercono tych, którzy w ocenie NKWD mogli być podatni na dalszą indoktrynację, czy też ze względu na swoją wiedzę mogli być w jakiś sposób potrzebni Związkowi Sowieckiemu. Wiele też wskazuje, że o wykluczeniu z egzekucji decydował przypadek.

Szokująca informacja obiegła świat 13 kwietnia 1943 roku. Radio niemieckie doniosło o odkryciu masowych mogił polskich oficerów, którzy, jak podano, zostali zamordowani przez Sowietów. Gadzinowy "Nowy Głos Lubelski” informował trzy dni później na pierwszej stronie: "Masowe groby oficerów polskich odkryto pod Smoleńskiem”. Przez kolejne dni gazeta zamieszczała obszerne relacje z Lasu Katyńskiego i drukowała nazwiska zidentyfikowanych ofiar. Szacuje się, że na mocy decyzji Stalina życie straciło co najmniej 576 osób z Lubelszczyzny.

Ułożone w trumnie szczątki zwłok gen. M. Smorawińskiego. Obok zwłoki gen. Bohatyrowicza. Katyń, sierpień 1995r.

LUBELSKA LISTA KATYŃSKA

Lubelska lista katyńska wydana przez Adama Winiarza (Lublin 1997) została uzupełniona przez historyka Zbigniewa Kiełba (Pracowania Dokumentacji Dzie-jów Miasta Puławy) w oparciu o:

K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki, Kawalerowie Orderu Virtuti Milita-ri w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000
Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, pod red.
J. Snitko-Rzeszut, Warszawa 2000
Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, pod kier.
J. Tucholskiego, Warszawa 2003
Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, pod red.
G. Jakubowskiego, t. 1, Warszawa 2006
Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, pod kier.
G. Jakubowskiego, t. 2, Warszawa 2006
Z. Kiełb, Lista Katyńska osób związanych z Puławami, Powiatem Puławskim oraz Dęblinem do roku 1939, Puławy 2010, rękopis.


Wyjaśnienia skrótów:

asp. – aspirant
funkcj. PP – funkcjonariusz Policji Państwowej
chor. – chorąży
gen. bryg. – generał brygady
kom. – komisarz
kpr. – kapral
kpr. pchor. – kapral podchorąży
kpt. – kapitan
mjr – major
nadkom. – nadkomisarz
pchor. – podchorąży
plut. – plutonowy
płk – pułkownik
podkom. – podkomisarz
por. – porucznik
post. – posterunkowy
ppłk – podpułkownik
ppor. – podporucznik
przod. – przodownik
rtm. – rotmistrz
sierż. – sierżant
st. post. – starszy posterunkowy
st. przod. – starszy przodownik
st. sierż. – starszy sierżant
st. straż – starszy strażnik
straż. – strażnik
SW – Służba Więzienna
(?) – stopień nieznany

JEŃCY OBOZU KOZIELSK ZAMORDOWANI W KATYNIU

Gen. bryg. Mieczysław Makary Smorawiński
Płk Bolesław Błażejewski
Płk Jan Załuska
Ppłk Stanisław Krogulski
Ppłk Stefan Wąsowski
Mjr Józef Bielejec
Mjr Walerian Bogusławski
Mjr Stanisław Czubiński
Mjr Edward Alfons Gąsiewicz
Mjr Stanisław Golański
Mjr Tadeusz Górecki
Mjr Wacław Haczyński
Mjr Stanisław Kontek
Mjr Kazimierz Kraczkiewicz
Mjr Tomasz Kuśmierek
Mjr Tadeusz Leśniak
Mjr Józef Skrobiszewski
Mjr Rafał Sołtan
Mjr Zygmunt Hilary Staniszewski
Mjr Jan Wąsik
Kpt. Zbigniew Antonowicz
Kpt. Władysław Bartela
Kpt. Karol Brejdygant
Kpt. Henryk Napoleon Brendal
Kpt. Kazimierz Feliks Chmielewski
Kpt. Rajmund Duracz
Kpt. Zdzisław Goszczyński
Kpt. Michał Hakiel
Kpt Marian Jarząbkowski
Kpt Władysław Jaśkiewicz
Kpt. Władysław Kiszczak
Kpt. Julian Kłobukowski
Kpt. Rudolf Kochloffel
Kpt. Łukasz Kralczyński
Kpt. Kazimierz Łukasiewicz
Kpt. Antoni Małecki
Kpt. Stanisław Marszałek
Kpt. Stefan Mączyński
Kpt. Stanisław Mikulski
Kpt. Wacław Nieczykowski
Kpt. Henryk Nossowicz
Kpt. Karol Opitz
Kpt. Stanisław Pieniążek
Kpt. Władysław Podoski
Kpt. Stanisław Połczyński
Kpt. Witold Sierpiński
Kpt. Zygmunt Stankiewicz
Kpt. Antoni Toporowski
Kpt. Józef Trepiak
Kpt. Jan Ursyn-Zamarajew
Kpt. Stanisław Walas
Kpt. Henryk Wdówka
Kpt. Karol Winowski
Kpt. Jakub Wnuk
Kpt. Antoni Wróblewski
Kpt. Maurycy Zwykielski
Rtm. Henryk Grabowski
Rtm. Romuald Kamiński
Rtm. Jan Mikołaj Kossowski
Rtm. Gracjan Łapczyński
Rtm. Marian Romuald Wiśniewski
Por. Filip Stanisław Bartoszewski
Por. Władysław Beksiński
Por. Jan Benth
Por. Eugeniusz Henryk Binder
Por. Tadeusz Borkowski
Por. Kazimierz Bryłowski
Por. Mikołaj Brzezicki
Por. Adam Cimek
Por. Czesław Dąbrowski
Por. Władysław Denison
Por. Klemens Drzewiecki
Por. Zdzisław Zygmunt Dziewulski
Por. Henryk Frym-Frymiński
Por. Włodzimierz Gajewski
Por. Henryk Gąsiewicz
Por. Władysław Godziszewski
Por. Henryk Gorzechowski
Por. Andrzej Grzybowski
Por. Andrzej Hasiak
Por. Jan Huczewski
Por. Wacław Jakimowski
Por. Jan Jankowski
Por. Józef Klarner
Por. Izydor Koba
Por. Bolesław Konecki
Por. Leonard Kopiś
Por. Jan Karol Krajewski
Por. Józef Krawecki
Por. Ludwik Wiktor Kupść
Por. Edward Lesisz
Por. Ignacy Liberowicz
Por. Feliks Łaszcz
Por. Stanisław Machowski
Por. Mikołaj Malinowski
Por. Władysław Malinowski
Por. Mieczysław Matraszek
Por. Józef Nazarewicz
Por. Mikołaj Niewodski
Por. Piotr Ostromęcki
Por. Józef Pałkowski
Por. Ryszard Marian Peisker
Por. Tadeusz Piotrowski
Por. Tadeusz Witold Rykowski
Por. Zygmunt Salnicki
Por. Bogumił Sikorski
Por. Marian Henryk Solewski
Por. Stanisław Sotowski
Por. Jan Staliszewski
Por. Tadeusz Stupnicki
Por. Wojciech Szulakowski
Por. Romuald Timme
Por. Władysław Toporowski
Por. Zygmunt Wolski
Por. Władysław Wojciechowski
Por. Antoni Wroński
Por. Jan Wujastyk
Por. Czesław Józef Zaleski (Zalewski)
Por. Leopold Zatchej
Por. Henryk Życzyński
Ppor. Jan Amerek
Ppor. Tadeusz Augustyniak
Ppor. Tadeusz Bajan
Ppor. Jan Józef Batko
Ppor. Zenobiusz Bazylczyk-Podlaski
Ppor. Leonard Beck
Ppor. Jan Bednarz
Ppor. Franciszek Ryszard Bochniak
Ppor. Wacław Bucht
Ppor. Tadeusz Borzuchowski
Ppor. Aleksander Budziński
Ppor. Jerzy Jan Burdziński
Ppor. Franciszek Chmielowiec
Ppor. Tadeusz Curyłło
Ppor. Czesław Czajkowski
Ppor. Hieronim Czajkowski
Ppor. Feliks Czarnecki
Ppor. Henryk Dąbrowski
Ppor. Bolesław Doczyński
Ppor. Lucjusz Dorobczyński
Ppor. Kazimierz Drecki
Ppor. Jan Dunin-Brzeziński
Ppor. Stanisław Wojciech Dwornicki
Ppor. Leonard Dziebowicz
Ppor. Edward Tadeusz Dziewicki
Ppor. Franciszek Etrych
Ppor. Roman Feldt
Ppor. Zbigniew Florkiewicz
Ppor. Michał Frank
Ppor. Jerzy Zygmunt Gołębiowski
Ppor. Kazimierz Grabarczyk
Ppor. Edmund Adam Grobelny
Ppor. Roman Dominik Harbuziński
Ppor. Stanisław Konstanty Jabłoński
Ppor. Eugeniusz Jakubik
Ppor. Marian Jankiewicz
Ppor. Józef Jaźwierski
Ppor. Antoni Kamiński
Ppor. Franciszek Kaube
Ppor. Stefan Kłopotowski
Ppor. Józef Kobyliński
Ppor. Jan Szymon Komendecki
Ppor. Włodzimierz Kowalski
Ppor. Edward Kazimierz Kramky
Ppor. Anatol Kruszyński
Ppor. Zygmunt Krysa
Ppor. Zygmunt Kulczycki
Ppor. Franciszek Kupka
Ppor. Feliks Kussyk
Ppor. Wacław Lancmański
Ppor. Mijżesz Landau
Ppor. Stanisław Leszczyński
Ppor. Kazimierz Łukomski
Ppor. Romuald Majchrowski
Ppor. Józef Majeran
Ppor. Tadeusz Eugeniusz Makarewicz
Ppor. Jan Maleszyk
Ppor. Leon Mańkowski
Ppor. Michał Matras
Ppor. Marian Miżołębski
Ppor. Edward Morszczyzna
Ppor. Józef Marian Niwiński
Ppor. Alfons Olszewski
Ppor. Kazimierz Orłowski
Ppor. Adam Pasieka
Ppor. Władysław Pastuszka
Ppor. Ryszard Paszkiwewicz
Ppor. Tomasz Perczyński
Ppor. Józef Piasecki
Ppor. Tadeusz Stanisław Piotrowski
Ppor. Leon Postawka
Ppor. Jan Pruszyński
Ppor. Zygmunt Przewalski
Ppor. Mieczysław Przeworski
Ppor. Stanisław Pytlakowski
Ppor. Mikołaj Sakławski
Ppor. Tomasz Siudak
Ppor. Marian Stanisław Skibiński
Ppor. Feliks Sędzimir Sokołowski
Ppor. Andrzej Stachowicz
Ppor. Włodzimierz Stępniak
Ppor. Bronisław Sułek
Ppor. Jan Szalast
Ppor. Władysław Szczeniowski
Ppor. Jerzy Szczepowski
Ppor. Zdzisław Szulc
Ppor, Józef Szymański
Ppor. Henryk Śledziewski
Ppor. Bernard Święciński
Ppor. Euzebiusz Stanisław Tacikowski
Ppor. Tadeusz Tomaszewski
Ppor. Wacław Truchliński
Ppor. Jan Urbanowicz
Ppor. Jerzy Wagner
Ppor. Paweł Walczak
Ppor. Ryszard Wierzbicki
Ppor. Jan Więckowski
Ppor. Stanisław Witeszczak
Ppor. Michał Wnuk
Ppor. Tadeusz Wojciechowski
Ppor. Edward Wojcieszonek
Ppor. Michał Woronowski
Ppor. Władysław Wójtowicz
Ppor. Adam Zyśko
Ppor. Ludwik Żuchowski
Chor. Franciszek Koziej
Chor. Stanisław Pogonowski
Pchor. Marian Kaszuba
Sierż. Józef Kaczmarek
Plut. Michał Andrzejewski
Kpr. pchor. Aleksander Heimberger
(?) Stańsław TorczyńskiJEŃCY OBOZU OSTASZKÓW ZAMORDOWANI W TWERZE

Ppłk Edmund Nowak
Mjr Piotr Myśliński
Kpt. Aleksander Dubiel
Kpt. Roman Grzymała-Tarnogórski
Kpt. Franciszek Michał Ogarek
Kpt. Stanisław Sieczyński
Por. Władysław Budźko
Por. Tadeusz Jan Mazur
Ppor. Tadeusz Mazur
Ppor. Leopold Stempak
Kpr. Ignacy Łukaszewicz
Nadkom. Franciszek Prokop
Nadkom. Julian Jan Radoniewicz
Nadkom. Tadeusz Ignacy Skalski
Kom. Józef Balcer
Kom. Piotr Borysiewicz
Kom. Aleksander Andrzej Herr
Kom. Mieczysław Kramarz
Podkom. Marian Domini Daniel Aksman
Podkom. Kazimierz Bala
Podkom. Jan Balcer
Podkom. Zygmunt Gronowski
Podkom. Jan Królikowski
Podkom. Józef Nowak
Asp. Stanisław Korczak
Asp. Stanisław Kozłowski
Asp. Józef Pieślak
Asp. Józef Marian Podbrożny
St. przod. Jakub Antosiak
St. przod. Jan Boguszewski
St. przod. Stefan Figura
St. przod. Michał Kowal
St. przod. Andrzej Kujas
St. przod. Leon Konstanty Kwiatkowski
St. przod. Franciszek Myśliwiec
St. przod. Jan Sadurski
St. przod. Franciszek Szaruga
St. przod. Jan Wójcik
Przod. Jan Bernat
Przod. Marian Biarda
Przod. Piotr Borkowski
Przod. Paweł Ciszewski
Przod. Jan Czarnas
Przod. Władysław Dunia
Przod. Szczepan Góra
Przod. Franciszek Górniak
Przod. Adam Jarosławski
Przod. Stanisław Kowalik
Przod. Józef Koziołek
Przod. Antoni Laskowski
Przod. Ludwik Lulek
Przod. Jan Miążek
Przod. Wacław Polakowski
Przod. Zygmunt Radomski
Przod. Bolesław Rybczyński
Przod. Michał Sawicki
Przod. Władysław Skrzypczyk
Przod. Wiktor Sobieszczański
Przod. Bolesław Stasiecki
Przod. Szymon Sułek
Przod. Leon Szakiński
Przod. Mikołaj Trygubow
Przod. Wiktor Walaszek
Przod. Michał Wierciński
Przod. Jan Więckowski
Przod. Józef Woliński
Przod. Zygmunt Wrębiakowski
Przod. Feliks Wysokiński
Przod. Adam Zaborek
Przod. Tomasz Zieliński
Przod. Józef Żurawski
St. post. Stanisław Batorski
St. post. Franciszek Biardzki
St. post. Edward Bielak
St. post. Józef Bratek
St. post. Zdzisław Celmer
St. post. Jan Cękalski
St. post. Paweł Ciszewski
St. post. Cezary Dziekoński
St. post. Marcin Galle
St. post. Otton Gałązka
St. post. Jan Gałosz
St. post. Kazimierz Gąsior
St. post. Jan Głowala
St. post. Jan Gogacz
St. post. Franciszek Grobelny
St. post. Józef Hens
St. post. Wojciech Jakubas
St. post. Jan Jarzyna
St. post. Stanisław Jeczeń
St. post. Wincenty Karbowiak
St. post. Józef Karbownik
St. post. Władysław Karman
St. post. Aleksander Komorowski
St. post. Władysław Kowalik
St. post. Antoni Koziński
St. post. Mateusz Król
St. post. Jakub Krzyszczak
St. post. Franciszek Maciejewski
St. post. Jan Mazur
St. post. Jan Milewski
St. post. Alfons Bronisław Mirecki
St. post. Kazimierz Mitek
St. post. Maciej Momot
St. post. Jan Mucha
St. post. Stanisław Noceń
St. post. Stefan Olejnik
St. post. Józef Olko
St. post. Antoni Perski
St. post. Józef Piecyk
St. post. Adolf Piłat
St. post. Karol Radek
St. post. Jan Selwesiuk
St. post. Mieczysław Serwinowski
St. post. Stanisław Siejka
St. post. Jan Szczepan Skoczylas
St. post. Jan Słomski
St. post. Wincenty Smoląg
St. post. Ludwik Talarek
St. post. Eligiusz Wasilewski
St. post. Józef Wasita
St. post. Antoni Wojewoda
St. post. Władysław Wojtal
St. post. Michał Wrocheniewski
St. post. Józef Zwoliński
Post. Michał Adamczyk
Post. Michał Angielski
Post. Władysław Binierda
Post. Julian Broniszewski
Post. Henryk Zygmunt Cech
Post. Jan Francuz
Post. Stanisław Frąk
Post. Adolf Główka
Post. Piotr Gołąbek
Post. Antoni Jeżyna
Post. Czesław Jędrejek
Post. Jan Jędrys
Post. Stefan Jan Kaczkowski
Post. Jan Konowałek
Post. Ignacy Kowal
Post. Julian Koźbiał
Post. Kazimierz Jan Krawczyk
Post. Antoni Laskowski
Post. Jakub Łukasik
Post. Jan Maleszyk
Post. Henryk Matraszek
Post. Czesław Młodecki
Post. Franciszek Murawski
Post. Stefan Nowosielski
Post. Stanisław Pałka
Post. Witold Tomasz Piotrowski
Post. Stefan Próchniak
Post. Józef Robak
Post. Władysław Rosiak
Post. Kazimierz Rucki
Post. Stanisław Skorupski
Post. Feliks Sobolewski
Post. Ignacy Sykut
Post. Włodzimierz Szostak
Post. Piotr Szpejda
Post. Józef Szpura
Post. Stanisław Wrocławski
Post. Jan Zacharczuk
Funkcj. PP Władysławie Koślacz
Funkcj. PP Paweł Robak
Funkcj. PP Tadeusz Stachurski
Kom. SW Stanisław Zygmunt Wojtczak
St. straż. SW Stanisław Czarnocki
St. straż. SW Pior Jednerał
St. straż. SW Franciszek Pendrak
Straż. SW Józef Jeleniewski
Straż. SW Wacław Oleszak
Straż. SW Stanisław SiedelskiJEŃCY OBOZU STAROBIELSK ZAMORDOWANI W CHARKOWIE

Płk Lucjan Janiszewski
Płk Bronisław Kuczewski
Ppłk Zenon Bosak-Pakowski
Ppłk Witold Walicki
Ppłk Jan Wróblewski
Mjr Jan Bańkowski
Mjr Fabian Borzobohaty
Mjr Jan Bryda
Mjr Józef Bułat
Mjr Józef Bydliński
Mjr Ludwik Gabriel
Mjr Adam Jankowski
Mjr Aleksander Kierski
Mjr Romuald Salnicki
Mjr Stanisław Antoni Serafiński
Mjr Adam Lech Sołtan
Mjr Lucjan Stokowski
Mjr Stanisław Targowski
Mjr Stanisław Kostka Tarkowski
Mjr Władysław Turek
Mjr Wacław Wicherkiewicz
Mjr Adam Wysocki-Odrowąż
Mjr Stanisław Żyliński
Kpt. Józefat Andrzejewski
Kpt. Franciszek Barszczewski
Kpt. Wacław Chudzicki
Kpt. Józef Tytus Czrniecki
Kpt. Stanisław Czerwiński
Kpt. Leonard Jan Feiner
Kpt. Władysław Gniewiński
Kpt. Stanisław Wiktor Goliński
Kpt. Tomasz Gołębiowski
Kpt. Adam Abram Ludwik Heller
Kpt. Józef Jabłoński
Kpt. Teodor Jesipowicz
Kpt. Jan Kociuba
Kpt. Henryk Stanisław Korolko
Kpt. Henryk Marian Królikowski
Kpt. Bolesław Korzeniowski
Kpt. Eugeniusz Krzemiński
Kpt. Wiktor Krzewski
Kpt. Bronisław Kwiatkowski
Kpt. Antoni Laskowski
Kpt. Józef Łapinkiewicz
Kpt. Włodzimierz Łogosz
Kpt. Władysław Maliszewski
Kpt. Stanisław Malczyński
Kpt. Władysław Michalewski
Kpt. Walenty Nodzyński
Kpt. Józef Paweł Piasecki
Kpt. Wacław Pawłowski
Kpt. Julian Pierewicz
Kpt. Stanisław Piontek
Kpt. Władysław Plewik
Kpt. Piotr Salnicki
Kpt. Roman Alfons Szczepański
Kpt. Tadeusz Antoni Sztorc
Kpt. Jan Jerzy Urbański
Kpt. Franciszek Wojciechowski
Rtm. Józef Adamczyk
Rtm. Ryszard Marian Bazylewski
Rtm. Józef Najnert
Rtm. Stanisław Zienkowski
Por. Zygmunt Bieńkowski
Por. Bolesław Chełchowski
Por. Ryszard Chojnacki
Por. Józef Chudecki
Por. Adam Drzymulski
Por. Jan Gdański
Por. Roman Gołebiowski
Por. Józef Grad
Por. Bogumił Jakubowski
Por. Jerzy Jakubowski
Por. Zygmunt Jarmicki
Por. Kazimierz Kalicki
Por. Olgierd Klimowicz
Por. Jan Wacław Krusiewicz
Por. Stefan Łazarów
Por. Kazimierz Mączyński
Por. Jan Oczko
Por. Jan Paprocki
Por. Franciszek Plisewicz
Por. Mieczysław Podczaski
Por. Józef Tadeusz Rybicki
Por. Janusz Rządkowski
Por. Tadeusz Sadrzak-Sakrzak
Por. Eugeniusz Sidorowicz
Por. Bronisław Skibniewski
Por. Henryk Alojzy Sosnowski
Por. Władysław Szczypa
Por. Józef Stanisław Tomczak
Por. Jan Wawro
Por. Eugeniusz Wojczal
Por. Stanisław Wolniewicz
Por. Wacław Wyrostek
Ppor. Jerzy Władysław Bartosiewicz
Ppor. Zdzisław Berens
Ppor. Marian Gorgoniusz Bielecki
Ppor. Romuald Marcin Bieniuta
Ppor. Tadeusz Józef Bieliński
Ppor. Zygmunt Bogdanowicz
Ppor. Marian Chmielewski
Ppor. Jakub Chrzanowski
Ppor. Zbigniew Władysław Dąbrowski
Ppor. Wilhelm Karol Gacke
Ppor. Stanisław Gałka
Ppor. Zygmunt Stanisław Gawdzik
Ppor. Stanisław Marian Grochecki
Ppor. Wincenty Janus
Ppor. Marian Juszczak
Ppor. Stefan Jan Kaczkowski
Ppor. Józef Tadeusz Karwowski
Ppor. Włodzimierz Adam Kasprzyk
Ppor. Stanisław Kazimierski
Ppor. Władysław Kołodziej
Ppor. Eugeniusz Krygler
Ppor. Wacław Jan Kucharski
Ppor. Bohdan Korzeniowski
Ppor. Franciszek Majewski
Ppor. Zygmunt Stanisław Martyniak
Ppor. Adam Paweł Matejec
Ppor. Stanisław Zygmunt Mazurkiewicz
Ppor. Mieczysław Misiewicz
Ppor. Wiesław Nowotarski
Ppor. Aleksander Okoń
Ppor. Jan Paprocki
Ppor. Antoni Marian Piątkowski
Ppor. Edward Pielaszkiewicz
Ppor. Jan Rąbski
Ppor. Zygmunt Rozwadowski
Ppor. Jan Sadlicki-Sadło
Ppor. Mikołaj Skurowski
Ppor. Stanisław Gustaw Sosiński
Ppor. Zygmunt Stanisław Podwyszyński
Ppor. Ignacy Prądzyński
Ppor. Jan Rabski
Ppor. Jan Sadlicki
Ppor. Zygmunt August Sochacki
Ppor. Witold Steciuk
Ppor. Julian vel Juda Szaferman
Ppor. Kazimierz Sztokdrajer
Ppor. Zdzisław Henryk Szulc
Ppor. Adam Wojtowicz
Ppor. Mieczysław Zagórski
Ppor. Stefan Zagozdon
Ppor. Konstanty Zatoński
Ppor. Witold Zipser
Pchor. Aleksander Kuźniewicz
Kpr. Stefan Mazurkiewicz

JEŃCY WIĘZIENI I ZAMORDOWANI NA UKRAINIE

Ppłk Władysław Czapliński
Mjr Wacław Spława-Neyman
Kpt. Stefan Osmulski
Kpt. Michał Pokora
Rtm. Mikołaj Maciejowicz
Por. Marian Kalasiewicz
Ppor. Mieczysław Bandura
Ppor. Alfred Turecki
Ppor. Walerian Zatchej
Funkcj. PP Aleksander Starczuk

JEŃCY WIĘZIENI I ZAMORDOWANI NA BIAŁORUSI

Ppłk Aleksander Tabidze
Por. Bohdan Andronowski
Por. Wincenty Chmielnik
Por. Edward Krawczyk
Por. Czesław Strzałkowski
Ppor. Antoni Mazurek
St. sierż. Aleksander Szpotakowski
Sierż. Władysław Wiśniewski
Kom. Kazimierz Dukarski
St. post. Szymon Błaziak
St. post. Ignacy Rusiak
(?) Stanisław Dąbrowski
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!