sobota, 17 marca 2018 r.

Lublin

Dzisiejsza sesja Rady Miasta Lublin w internecie. Link do transmisji

  Edytuj ten wpis
Dodano: 26 marca 2015, 07:45
Autor: drs

Czwartkowa sesja Rady Miasta Lublin będzie pierwszą, której będzie można słuchać za pośrednictwem internetu.

Propozycje uruchomienia takiej transmisji pojawiały się już kilkakrotnie i od kilku lat, ale nigdy przekaz nie był uruchamiany. Jako jeden z powodów - choć nie wprost - podawano obawę, że radni wiedząc, że są słuchani, zaczną się popisywać przed wyborcami.

Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji, które jest zaplanowane na godz. 9. Będzie ją można śledzić TUTAJ.

Czym zajmą się dziś radni? Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
3. Zatwierdzenie protokołu IV sesji Rady Miasta.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodzkiego za rok 2014 (druk nr 139-1).
6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2014 r. (druk nr 141-1).
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2014 (druk nr 140-1).
8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w 2014 r. (druk nr 142-1).
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2014 (druk nr 143-1).
10. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego - "Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2014 roku (druk nr 138-1).
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. stanowisko w sprawie niepodpisywania ustawy ratyfikującej konwencję w sprawie przemocy
( druk nr 161-1 ) - projekt grupy radnych.
11.2. odwołania Pana Eugeniusza Ślepko z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie (druk nr 83-1);
11.3. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. (druk nr 164-1);
11.4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2015 rok (druk nr 123-1);
11.5. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (druk nr 124-1);
11.6. uchwały zmieniającej uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 125-1);
11.7. zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie (druk nr 126-1);
11.8. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (druk nr 127-1);
11.9. zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową (druk nr 128-1);
11.10. zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (druk nr 129-1);
11.11. uchwały zmieniającej uchwałę nr 686/XXVII/2013 Rady miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lublin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 131-1);
11.12. utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (druk nr 132-1);
11.13. zmiany uchwały nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (druk nr 116-1);
11.14. zawarcia porozumienia z Gminą Mełgiew celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze (druk nr 117-1);
11.15. zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i ustalenie ich przebiegu na terenie miasta Lublin
(druk nr 118-1);
11.16. pozbawienia ulic: Do Dysa, Edwarda Wojtasa i Aleksandra Zelwerowicza kategorii dróg gminnych oraz zaliczenie ich do kategorii dróg powiatowych (druk nr 119-1);
11.17. zaopiniowania projektu pozbawienia niektórych dróg na terenie miasta Lublin kategorii dróg krajowych (druk nr 120-1);
11.18. zaopiniowania projektu zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Lublin do kategorii dróg krajowych (druk nr 121-1);
11.19. pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących odcinków ulic: al. Solidarności, Al. Tysiąclecia, ul. Mełgiewska (druk nr 122-1);
11.20. pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących odcinków ulic: al. Wincentego Witosa,
Al. Tysiąclecia, al. Warszawskiej (druk nr 160-1)
11.21. wyrażenia zgody na nabycie własności lokalu użytkowego położonego w Lublinie przy ul. Różanej 1 (druk nr 135-1);
11.22. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Żołnierskiej 8/ul. Spadowej 6 oraz ul. Żołnierskiej 8 na nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Żołnierskiej (druk nr 136-1);
11.23. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (druk nr 137-1);
11.24. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gen. Urbanowicza 14 {ul. Gen. Skalskiego 1} (druk nr 158-1);
11.25. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę, lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 159-1);
11.26. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (druk nr 147-1);
11.27. likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie (druk nr 148-1);
11.28. likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (druk nr 149-1);
11.29. likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie (druk nr 150-1);
11.30. likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie (druk nr 151-1);
11.31. likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (druk nr 152-1);
11.32. likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie (druk nr 153-1);
11.33. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 156-1);
11.34. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2015 roku (druk nr 133-1);
11.35. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 146-1);
11.36. zmiany uchwały nr 732/XXIX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców (druk nr 134-1);
11.37. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1226/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015 (druk nr 163-1);
12. Informacja o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi Gminy Lublin w 2014 r. (druk nr 144-1)
13. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 01.01.2014 r.
- 31.12.2014 r. (druk nr 145-1).
14. Sprawozdanie z realizacji działań w 2014 roku w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015 (druk nr 154-1).
15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2014 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 155-1).
16. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 16 lutego - 13 marca 2015 r. oraz informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 16-26 marca 2015 r. (druk nr 157-1)
17. Informacja Komisji Inwentaryzacyjnej o nieruchomościach Skarbu Państwa podlegających przekazaniu Gminie Lublin opisanych na spisie inwentaryzacyjnym nr 193 (druk nr 162-1).
18. Zmiany w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o: Rada Miasta Lublin internet
Gość
Sven
Zdich
(6) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Gość
Gość (26 marca 2015 o 13:15) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Pisowcy już zaczęli wojenkę o konwencję antyprzemocową, w końcu Lublin ma tak mało innych problemów...

Zapytam wprost, kto głosuje na tych kretynów?

Rozwiń
Sven
Sven (26 marca 2015 o 11:39) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Przewodniczący zarządził przerwę do 11:15, i pewnie dlatego nie było nic słychać... a towarzystwo zlazło się po czasie. Jak zwykle.

Rozwiń
Zdich
Zdich (26 marca 2015 o 11:17) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Nie ma transmisji. Prodszę Dziennik Wschodni o wyjaśnienie tej sytuacji i sprostowanie.

Rozwiń
zmartwiony
zmartwiony (26 marca 2015 o 10:52) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

to jakaś lipa, nic nie słychać,

po co robicie tyle szumu że transmisja jak nie działa,

pewnie wydano na to z miliion złotych dla zaprzyjaznionej firmy

Rozwiń
Gość
Gość (26 marca 2015 o 10:51) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

jaka rada taka transmisja dziadostwo

Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (6)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!