sobota, 24 lutego 2018 r.

Lublin

Fotoradar działa dziś przy ul. Diamentowej

  Edytuj ten wpis
Dodano: 19 marca 2012, 11:36
Autor: (p.p.)

Montaż fotoradaru na maszcie przy Diamentowej (Jacek Świerczyński)
Montaż fotoradaru na maszcie przy Diamentowej (Jacek Świerczyński)

Uwaga kierowcy! Straż Miejska zainstalowała dziś fotoradar na maszcie przy ulicy Diamentowej.

Od 17 stycznia do ub. tygodnia fotoradar Straży Miejskiej w Lublinie zrobił piratom drogowym ok. 2,5 tys. zdjęć. Strażnicy nałożyli na kierowców ponad pół tysiąca mandatów na łączną kwotę 74 tys. zł.

Urządzenie pracuje na jednym z pomalowanych na żółto 18 masztów na terenie całego miasta. Codziennie na innym. Informacja o tym, gdzie jest w danej chwili, trzymana jest w ścisłej tajemnicy. Nam udało się dziś sfotografować montaż urządzenia na maszcie przy Diamentowej.

Fotoradar może robić nawet tysiąc zdjęć dziennie, także nocą. Kosztował 122 tys. złotych. Inwestycja już się miejskim strażnikom zwróciła. Codziennie robi kilkaset zdjęć kierowcom, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
Kowalski
prawnik
Gość
(7) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Kowalski
Kowalski (19 marca 2012 o 17:32) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='Gość' timestamp='1332160027' post='611741']
"Urządzenie pracuje na jednym z pomalowanych na żółto 18 masztów na terenie całego miasta". Pytam się redaktorzyny,który to pisał gdzie te pomalowane na żółto maszty? Czy ta boża sierota wie co to jest maszt? Zenada.
[/quote]

Podpowiadami Ci,że chodziło o obudowy fotoradarów. Ja zrozumiałem i przeczytałem cały artykuł.Ty się skupiłeś na rzeczy szóstrzędnej i w mało kulturalnych słowach czepiasz się słowka, która nie ma żadnego znaczenia dla całości sprawy.
Rozwiń
prawnik
prawnik (19 marca 2012 o 16:28) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='lubelak' timestamp='1332163545' post='611764']
Do Gościa!
Hej co ty się tak wymądrzasz. W całym kraju mówi się, że się zakłada fotoradar na masztach, słupach lub korpusach i każdy wie o co chodzi. A może, lubisz obrażać ludzi, kórzy piszą dla tej gazety.
Pozdrawiam zwykły czytelnik
[/quote]
JEŻELI CYCU WŁADZA OD CIEBIE COŚ WYMAGA I BIJE CIĘ ZA TO PO D.UPIE,[ CZEPIA SIĘ DROBIAZGÓW ]TO WYMAGAJ TEGO SAMEGO OD WŁADZY .NIE BĄDŻ CIOTĄ.
Rozwiń
Gość
Gość (19 marca 2012 o 14:41) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='lubelak' timestamp='1332163545' post='611764']
Do Gościa!
Hej co ty się tak wymądrzasz. W całym kraju mówi się, że się zakłada fotoradar na masztach, słupach lub korpusach i każdy wie o co chodzi. A może, lubisz obrażać ludzi, kórzy piszą dla tej gazety.
Pozdrawiam zwykły czytelnik
[/quote]
Lubelak nie podniecaj sie nie zdrowo tylko poczytaj ze zrozumieniem rozporządzenia:
Dziennik Ustaw Nr 133 — 7871 — Poz. 770
Na podstawie art. 129h ust. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się,
co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących
oraz obudów na te urządzenia w pasie drogowym
dróg publicznych, z uwzględnieniem zasady,
że instalowana i używana jest obudowa wraz
z urządzeniem rejestrującym;
2) sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących
oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem
oddziaływania prewencyjnego poprzez
zapewnienie odpowiedniej widoczności;
3) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia
rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości
dostosowanych do obowiązującego na drodze
ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez
te urządzenia zarejestrowanych danych, a także
biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do
10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości;
4) szczegółowe warunki wykonywania przez strażników
gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli
ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym, w tym obowiązku oznakowania miejsc
prowadzenia kontroli.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) obudowie — rozumie się przez to obudowę stacjonarną
lub przenośną na urządzenie rejestrujące,
przy czym integralną część obudowy może stanowić
konstrukcja wsporcza;
2) stacjonarnym urządzeniu rejestrującym — rozumie
się przez to urządzenie rejestrujące, którego obudowa
lub konstrukcja wsporcza jest na stałe związana
z podłożem lub gruntem;
3) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.
Rozdział 2
Warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg
publicznych stacjonarnych urządzeń rejestrujących
oraz obudów na te urządzenia
§ 3. 1. Lokalizację stacjonarnego urządzenia rejestrującego
określa się, uwzględniając:
1) analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, na
odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach
lub do najbliższych skrzyżowań, jeśli znajdują
się one w odległości mniejszej niż 500 m od
projektowanej lokalizacji; analiza obejmuje ostatnie
3 lata i uwzględnia przyczyny zdarzeń drogowych
występujących na danym odcinku, w szczególności
zaistniałych z powodu niedostosowania prędkości
do warunków ruchu drogowego;
2) informacje dotyczące miejsca projektowanej lokalizacji,
wymagane dla projektu organizacji ruchu,
o którym mowa w przepisach o szczegółowych warunkach
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem, rozszerzone
o:
a) obowiązującą dopuszczalną prędkość na drodze
w miejscu projektowanej lokalizacji oraz na odcinku
500 m przed i za projektowaną lokalizacją,
a w obszarze zabudowanym odpowiednio na
odcinku 200 m,
kategorię i klasę drogi oraz średnie dobowe natężenie
ruchu drogowego w miejscu projektowanej
lokalizacji, w przypadku gdy jest ono dostępne
w związku z wcześniej przeprowadzonymi
badaniami, oraz warunki widoczności na drodze
w odległości do 100 m od tego miejsca, w tym
w szczególności związane z ukształtowaniem terenu,
zabudowaniami oraz innymi elementami
mającymi wpływ na jego ograniczenie,
770
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów
przez urządzenia rejestrujące
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej
— transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925,
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494
i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701,
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661,
Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.
Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151,
poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219,
poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r.
Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106,
poz. 622.
Dziennik Ustaw Nr 133 — 7872 — Poz. 770
c) obiekty użyteczności publicznej, w tym w szczególności:
szkoły, boiska, obiekty kulturalne, obiekty
kultu religijnego oraz przystanki komunikacji
publicznej, znajdujące się w odległości do 500 m
od projektowanej lokalizacji, oraz inne obiekty
położone w większej odległości, o ile ich specyfika
może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo
ruchu drogowego,
d) zainstalowane na drodze w odległości do 1000 m
od projektowanej lokalizacji stacjonarne urządzenia
rejestrujące wraz z informacją o kierunku
wykonywanych pomiarów.
2. Stacjonarne urządzenia rejestrujące mogą być
lokalizowane:
1) w obszarze zabudowanym w odległości nie mniejszej
niż 500 m od innego stacjonarnego urządzenia
rejestrującego na tej drodze,
2) poza obszarem zabudowanym w odległości nie
mniejszej niż 2000 m od innego stacjonarnego urządzenia
rejestrującego na tej drodze
— z zastrzeżeniem, że urządzenia te nie mogą być
lokalizowane na odcinkach dróg objętych nadzorem
dokonywanym przy użyciu urządzeń rejestrujących,
które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego
na określonym odcinku drogi.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku lokalizacji
stacjonarnego urządzenia rejestrującego dokonującego
pomiaru w kierunku innym niż urządzenia
określone w tym przepisie.
§ 4. 1. Stacjonarne urządzenia rejestrujące, które
ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na
określonym odcinku drogi, mogą być instalowane
w szczególności na odcinkach dróg:
1) krętych;
2) w remoncie lub przebudowie;
3) w obszarze zabudowanym;
4) ekspresowych i autostrad pomiędzy węzłami;
5) w tunelach oraz na mostach.
2. Stacjonarne urządzenia rejestrujące, które ujawniają
naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym
odcinku drogi, mogą być instalowane na odcinkach
dróg, na których obowiązuje stała prędkość dopuszczalna
i ich długość nie przekracza:
1) 10 000 m w obszarze zabudowanym;
2) 20 000 m poza obszarem zabudowanym.
3. Do lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących,
które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego
na określonym odcinku drogi, stosuje się odpowiednio
przepisy § 3 ust. 1, przy czym:
1) analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, dotyczy odcinka,
na którym planowane jest ujawnianie naruszeń
przepisów ruchu drogowego;
2) prędkość dopuszczalna określona w § 3 ust. 1 pkt 2
lit. a dotyczy dopuszczalnej prędkości obowiązującej
na odcinku, na którym planowane jest ujawnianie
naruszeń przepisów ruchu drogowego.
Rozdział 3
Sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń
rejestrujących oraz obudów na te urządzenia
§ 5. Stacjonarne urządzenia rejestrujące dokonujące
pomiaru prędkości poprzedza się każdorazowo znakiem
drogowym D-51, określonym w przepisach o znakach
i sygnałach drogowych.
§ 6. Obudowy stacjonarnych urządzeń rejestrujących
powinny spełniać warunki techniczne określone w przepisach
o szczegółowych warunkach technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia
na drogach.
Rozdział 4
Sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia
rejestrujące
§ 7. Urządzenie rejestrujące dokonujące pomiaru
prędkości, na potrzeby prowadzonych postępowań
w sprawach o wykroczenia, nie zapisuje za pomocą
technik utrwalania obrazów naruszeń polegających na
przekroczeniu przez kierujących pojazdami dopuszczalnej
prędkości o 10 lub mniej km/h.
§ 8. Urządzenie rejestrujące, z wyjątkiem urządzenia
rejestrującego zainstalowanego w pojeździe albo na
statku powietrznym znajdującym się w ruchu, w czasie
pracy urządzenia, ustawia się i programuje tak, aby:
1) zapisywało naruszenia dopuszczalnej prędkości
o ustawianą w urządzeniu wartość postępującą
(próg) co 1 km/h;
2) pomiar nie odbywał się w miejscu znajdującym się
przed znakiem, o którym mowa w § 5.
Rozdział 5
Szczegółowe warunki wykonywania przez
strażników gminnych (miejskich) czynności
z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem
urządzeń rejestrujących
§ 9. Strażnik gminny (miejski) może wykonywać
czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których
mowa w art. 129b ust. 4 ustawy, z zachowaniem
następujących warunków:
1) przenośne urządzenie rejestrujące albo pojazd z zainstalowanym
w nim urządzeniem rejestrującym są
umieszczone na drodze w sposób niepowodujący
utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom; w miarę
możliwości urządzenie i pojazd powinny być
umieszczone poza jezdnią i poboczem;
Dziennik Ustaw Nr 133 — 7873 — Poz. 770
2) przenośne urządzenie rejestrujące oraz pojazd z zainstalowanym
w nim urządzeniem rejestrującym
nie mogą być umieszczone:
a) w odległości mniejszej niż 500 m od innego urządzenia
rejestrującego zlokalizowanego na tej
samej drodze i dokonującego pomiarów prędkości
w tym samym kierunku ruchu, o ile na odcinku
tym nie jest usytuowane skrzyżowanie,
na drodze, na której jest zlokalizowane urządzenie,
które ujawnia naruszenia przepisów ruchu
drogowego na określonym odcinku drogi, dokonujące
pomiaru w tym samym kierunku ruchu;
3) odcinek lub miejsce wykonywania czynności jest
oznakowane znakiem drogowym, zgodnie z przepisami
o znakach i sygnałach drogowych oraz warunkach
technicznych dla znaków, sygnałów drogowych,
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10. Do stacjonarnych urządzeń rejestrujących,
które zostały zainstalowane w pasie drogowym dróg
publicznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) nie stosuje się przepisów § 3;
2) wymagania, o których mowa w § 6, stosuje się po
upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
Rozwiń
lubelak
lubelak (19 marca 2012 o 14:25) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Do Gościa!
Hej co ty się tak wymądrzasz. W całym kraju mówi się, że się zakłada fotoradar na masztach, słupach lub korpusach i każdy wie o co chodzi. A może, lubisz obrażać ludzi, kórzy piszą dla tej gazety.
Pozdrawiam zwykły czytelnik
Rozwiń
quazi
quazi (19 marca 2012 o 14:22) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
ciekawe czy straż miejska która pracuje 7-15 pilnuje tych urządzeń także po godzinach ???
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (7)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!