środa, 21 marca 2018 r.

MATURA2009

Matura 2009 - Historia: Zobacz ODPOWIEDZI arkusze, pytania, odpowiedzi

  Edytuj ten wpis
Dodano: 12 maja 2009, 09:43

Zakończył się już pisemny egzamin z historii. U nas sprawdzisz arkusze, pytania i odpowiedzi - poziom podstawowy i rozszerzony egzaminu maturalnego z historii 2009.

Na Lubelszczyźnie poziom podstawowy pisze 1014 uczniów. Natomiast na poziom rozszerzony zdecydowało się aż 1545 osób.

- Maturę rozszerzoną wybierają głównie uczniowie, którzy chcą dostać się na studia humanistyczne. Czyli tam, gdzie o rekrutacji decydują stopnie na świadectwie - tłumaczy Renata Janicka z lubelskiej delegatury Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W sumie w całej Polsce historię zdaje ponad 40 tys. maturzystów.

Pytania i arkusze opublikujemy po zakończeniu egzaminu. U nas sprawdzić też będzie można odpowiedzi.

Matura 2009. Arkusze, pytania i odpowiedzi z historii, znajdziesz w naszym serwisie

Historia poziom rozszerzony, przykładowe odpowiedzi

Zadanie 1. (1 pkt) Przeczytaj zamieszczone w tabeli fragmenty tekstów źródłowych i określ, których państw starożytnych one dotyczą. Nazwy tych państw wpisz w odpowiednich rubrykach obok tekstów.
1. Amenhotep, boski władca Heliopolis; syn [Amona], [ ] spłodzony [ ] do objęcia władzy, którą [bóg] zdobył i wyniósł go jako samego króla na tron żyjących. [ ]. Wszystkie krainy [są] w strachu przed nim. Egipt
2. [ ] z woli Ahuramazdy zostałem [ ] królem. Kraje [ ] składały mi daninę. [ ] Z woli Ahuramazdy kraje te podporządkowały się moim prawom. Co przykazałem, one wykonywały posłusznie. Persja
3. Byłem najwyższym kapłanem, augurem, członkiem kolegium piętnastu kapłanów dla składania ofiar [ ]. Uchwałą senatu imię moje włączone zostało do hymnu kapłanów Marsa. Cesarstwo Rzymskie

Zadanie 2. (1 pkt) Na fotografiach zamieszczonych na następnej stronie przedstawiono trzy monety (awersy i rewersy). Wpisz liczby odpowiadające właściwym podpisom monet.
A.Grecka
B.Rzymska
C.Arabska

Zadanie 3. (1 pkt). Wykonaj polecenia A, B i C, wybierając spośród podanych odpowiednie nazwy bitew stoczonych w starożytności.
bitwa pod Platejami, bitwa pod Maratonem, bitwa pod Zamą, bitwa pod Cheroneą, bitwa w wąwozie Termopile, bitwa pod Issos
A. Podaj nazwę bitwy chronologicznie pierwszej. Pod Maratonem
B. Podaj nazwę bitwy, w której przeciwnikami Greków byli Macedończycy. Pod Charoneą
C. Podaj nazwę bitwy stoczonej przez Rzymian z Kartagińczykami. Pod Zamą

Zadanie 4. (1 pkt) Na podstawie fragmentów biografii i danych z tablicy genealogicznej zamieszczonej na następnej stronie wypełnij tabelę, wpisując właściwych przedstawicieli dynastii Rurykowiczów.
1. Na czele wojsk Nowogrodu rozgromił armię szwedzką nad Newą. Pokonał Krzyżaków na zamarzniętym Jeziorze Pejpus. Po podboju Rusi przez Mongołów był zwolennikiem porozumienia ze Złotą Ordą. Został ogłoszony świętym Kościoła prawosławnego. Aleksander Newski

2. Odparł trzy najazdy wielkiego księcia litewskiego Olgierda - ojca Władysława Jagiełły. Starał się wykorzystać zamęt w Złotej Ordzie i wywalczyć niepodległość. Rozgromił nad Donem armię emira Mamaja. Dyimitr Doński

3. Zlikwidował większość dzielnic, konfiskując dobra przeciwników. Z królem Kazimierzem Jagiellończykiem zawarł traktat pokojowy kończący ekspansję litewską na wschód. Wasyl II Ślepy

Zadanie 5. (1 pkt) Na podstawie diagramów wykonaj polecenia A i B. Struktura zawodowa mieszkańców miast w Polsce w XV wieku
A. Wyciągnij wniosek dotyczący relacji między liczbą mieszkańców miast i procentowym udziałem w ich strukturze zawodowej osób zatrudnionych w rzemiośle. Im większy ośrodek miejski tym większa liczba osób zajmujących się rzemiosłem

B. Wyciągnij wniosek dotyczący relacji między liczbą mieszkańców miast i procentowym udziałem w ich strukturze zawodowej osób zatrudnionych w produkcji rolnej. Im mniejszy ośrodek tym więcej osób zajmuje się produkcją rolną
Zadanie 6. (1 pkt) Wybierz element wyposażenia kościoła, którego zdobnictwo jest charakterystyczne dla gotyku, i uzupełnij zdanie.
Fotografię przedstawiającą element wyposażenia kościoła, którego zdobnictwo jest charakterystyczne dla gotyku oznaczono literą D

Zadanie 7. (1 pkt) Wśród wymienionych faktów z historii Anglii wskaż dwa, które miały miejsce w średniowieczu. W tabeli obok tych wydarzeń wstaw znak "X".
Powstanie Kościoła anglikańskiego
Dyktatura Oliviera Cromwella
Zwycięstwo wojsk Wilhelma Zdobywcy w bitwie pod Hastings X
Pokonanie hiszpańskiej Niezwyciężonej Armady
Powstanie parlamentu angielskiego X

Zadanie 8. (2 pkt) Przeczytaj tytuły czterech rozdziałów monografii historycznej i wykonaj polecenia.
A. Podaj nazwę wojny, której dotyczą rozdziały pracy opatrzone tymi tytułami. Wojna 30-letnia
B. Na podstawie własnej wiedzy podaj nazwę kraju, którego sytuację po zakończeniu tej wojny charakteryzuje poniższy tekst. Nazwa Kraju Czechy

Zadanie 9. (2 pkt) Na podstawie fragmentów trzech listów władczyni Rosji Katarzyny II, w których komentuje ona aktualne wydarzenia w Polsce, wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj adresata listu napisanego najwcześniej przez Katarzynę II. Fryderyk II Wilhelm
B. Wyjaśnij, o kim Katarzyna II pisze w podkreślonym fragmencie listu (źródło 3.). O Jakobinach

Zadanie 10. (1 pkt) Wśród podanych w tabeli zdań jedno jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.
1. "Więźniem Watykanu" ogłosił się papież, protestując przeciwko okupacji Rzymu przez wojska niemieckie. Fałsz

Zadanie 11. (1 pkt) Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, czasu i przestrzeni (np. Działania zbrojne na terenie Generalnego Gubernatorstwa i ziem wcielonych do Rzeszy w latach 1943-1945).
Tytuł mapy: Działania partyzantów w okresie Powstania Styczniowego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w 1963-64 r.

Zadanie 12. (1 pkt) Przedstawiona fotografia pokazuje targ na placu za Żelazną Bramą w Warszawie w II połowie XIX wieku. Przeanalizuj źródło i sformułuj dwa argumenty odnoszące się do treści fotografii, które potwierdzają czas jej wykonania.
- dwujęzyczność (polsko-rosyjska) szyldów, inskrypcji i ogłoszeń
- funkcjonowanie kolei konnej (a nie tramwaju elektrycznego)


Zadanie 13. (2 pkt) Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenia A i B.
A. Na podstawie wykresu wymień lata, w których imigracja do Stanów Zjednoczonych była najniższa.
19861-62
B. Podaj wydarzenie polityczne w Stanach Zjednoczonych, które stało się przyczyną spadku imigracji.
Wojna Secesyjna

Zadanie 14. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj nazwę i datę roczną bitwy opisanej przez Aleksandrę Piłsudską.
- nazwa Bitwa Warszawska 1920 r.
- data roczna 15/8/1920

B. Wyjaśnij, jakie podobieństwo dostrzega Aleksandra Piłsudska w znaczeniu ideowym tej bitwy i odsieczy wiedeńskiej dla dziejów Europy.
Bitwa Warszawska 1920 r. - zdaniem Aleksandry Piłsudskiej - stanowiła o powstrzymaniu inwazji Rosji Radzieckiej na Europę. Analogicznie, Odsiecz Wiedeńska. Zadecydowała o powstrzymaniu inwazji Turcji na Europę.

Zadanie 15. (2 pkt) Przeczytaj wiersz Mariana Piechala o wydarzeniach w jednym z państw socjalistycznych po II wojnie światowej i wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj miejsce i czas wydarzeń (nazwę państwa i datę roczną), o których opowiada wiersz.
- nazwa państwa: Węgry
- data: 1956 r.

B. Spośród przedstawionych niżej wydarzeń z XIX wieku wypisz dwa, w których uczestniczył bohater wymieniony w wierszu.
powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, rewolucja lipcowa, wojna krymska, Wiosna Ludów
- powstanie listopadowe
- Wiosna Ludów


Zadanie 16. (1 pkt) Wymień dwie różnice w technice uprawy roli w Delcie [Egipcie Dolnym] i w starożytnej Grecji.
- w Delcie Nilu nie korzystano ze sprzętu rolniczego (pługu)
- W Grecji korzystano z pracy niewolników. W Delcie Nilu praca była samodzielna


Zadanie 17. (1 pkt) Podaj najważniejszą przyczynę różnic w technice uprawy roli w starożytnym Egipcie i starożytnej Grecji.
Żyzność gleby, warunki naturalne (wylewy Nilu w Egipcie, trudne warunki naturalne w skalistej Grecji)

Zadanie 18. (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego demontaż statków w Babilonie był dla żeglarzy koniecznością i w jaki sposób zmniejszano wynikające z tego powodu straty.
Przyczyna demontażu statku: statki nie były zdolne płynąć pod prąd rzeki
Sposób zmniejszenia strat sprzedaż materiałów, z których był zrobiony statek


Zadanie 19. (1 pkt) Podaj nazwę zacytowanego prawa, które otrzymał Kraków, i wyjaśnij, jakie korzyści płynęły z jego nadania dla rozwoju rzemiosła w mieście.
Nazwa: prawo składu (przywilej)
Wyjaśnienie konieczność sprzedaży towarów i obróbki na miejscu - rozwój rzemiosła


Zadanie 20. (1 pkt) Oceń możliwy wpływ decyzji cechu na produkcję sukienniczą we Frankfurcie. Uzasadnij ocenę.
Ocena: Spadek podaży, wzrost cen
Uzasadnienie: Określenie z góry podaży ograniczy ilość towaru na rynku (system kar), co przyczyni się do zwiększenia zysków członków cechu przy z góry określonym nakładzie pracy

Zadanie 21. (1 pkt) Wyciągnij wniosek dotyczący różnych następstw inflacji, uwzględniając dwa przykłady podane w tekście.
Inflacja sprawia, że pożyczki tracą swe pokrycie. Inflacja sprawia, że posiadanie gotówki wiąże się ze stratą, jako że pieniądz traci na wartości.

Zadanie 22. (1 pkt) Wśród podanych w tabeli zdań jedno jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.
2. Na terenie Polski B zużywano o połowę mniej nawozów sztucznych i żelaza niż na terenie Polski A. Fałsz

Zadanie 23. (1 pkt) Zinterpretuj przedstawiony rysunek.
Propaganda przedstawiała rozwój kraju (uprzemysłowienie, unowocześniania rolnictwa), jako bezpośredni owoc myśli Józefa Stalina

Zadanie 24. (1 pkt) Wytłumacz, w jaki sposób zmieniał się udział akumulacji w dochodzie narodowym w latach 1950-1956, i podaj, kto decydował o tych zmianach.
W latach 1950-56 udział akumulacji początkowo wzrósł z 21 proc. w 1950 do 28 proc. w 1953 r., by w 1956 spaść do 20 proc. Decyzje podejmowała PZPR

Zadanie 25. (1 pkt) Oceń, czy decyzje podjęte w 1954 roku pozwoliły na osiągnięcie planowanego wzrostu wskaźników wymienionych w tabeli. Podaj dwa czynniki, które miały wpływ na zaprezentowane wyniki Planu 6-letniego.
Ocena: Jedynie w dziedzinie zatrudnienia i inwestycji zbliżono się do założonych wyników. Wzrost w pozostałych dziedzinach nie został osiągnięty.
Czynniki: biurokratyzacja i centralizacja systemu


Za chwilę ciąg dalszy odpowiedzi

Historia poziom podstawowy, przykładowe odpowiedzi

Zadanie 1.
Wizerunkom bóstw świata starożytnego przyporządkuj kręgi kulturowe.
A- 3
B- 4
C- 2


Zadanie 2. (2 pkt) Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha wykonaj polecenia A i B.
[...] Przy ustanowieniu władzy Likurg postąpił w ten sposób, że zasięgnął z Delf wyroczni [...]. Brzmi ona zaś następująco: "wznieść sanktuarium Zeusowi [...] i Atenie [...]....
A. Podaj nazwę miasta-państwa greckiego, o którego ustroju politycznym informuje tekst.
Sparta
B. Uzasadnij swoją odpowiedź, podając jeden argument.
Gerontowie, likurgowie, dwaj królowie to organy polityczne Sparty.

Zadanie 3. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.
[...] wywodzi się z pieśni ofiarnej, a sam wyraz należy rozumieć nie jako pieśń kozłów [gr. tragos - kozioł, ode - pieśń], lecz jako pieśń nad kozłem. Ofierze składanej [bogu] w postaci kozła towarzyszył popis śpiewaka i chóru. A obrzęd stał się teatrem chyba dopiero wtedy, gdy pojawili się zawodowi aktorzy, drugi obok widzów ważny element teatru.
A. Podaj termin, którego etymologię (pochodzenie) zaprezentowano w tym tekście.
tragedia
B. Podaj nazwę uroczystości, których częścią były przedstawienia teatralne w starożytnej Grecji.
dionizje (misteria dionizyjskie)

Zadanie 4. (3 pkt) Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha i własnej wiedzy wykonaj polecenia A, B, C.
[...] wśród wszystkich dzieł polityki Peryklesa przedmiotem największej zawiści było to, co Atenom przysporzyło najwięcej pięknego wyglądu i ozdoby: wzniesione w tym mieście wspaniałe budowle publiczne [...]. ...
A. Podaj nazwę związku miast-państw greckich, którego skarbiec przejęli Ateńczycy. Związek Morski
B. Wyjaśnij, w jakim celu gromadzono fundusze w tym skarbcu. Zapewnienie funduszy na obronę przed Spartą i Persami.
C. Wytłumacz, dlaczego przeciwnicy Peryklesa na zgromadzeniu ludowym uważali, że dotychczasowe wyjaśnienie przyczyn przeniesienia skarbca związku do Aten przestało być wiarygodne. Ponieważ wiedzieli, że korzystał ze skarbca dla innych celów (wznoszenie budynków w Atenach).

Zadanie 5. (3 pkt) Na podstawie fragmentów dwóch tekstów źródłowych wykonaj polecenia A i B.
Źródło 1. Kodeks Hammurabiego
Jeśli ktoś wystąpił w sprawie z fałszywym zeznaniem [...], człowiek ten poniesie karę śmierci.
Źródło 2. Prawo XII tablic
Wedle dwunastu tablic ten, któremu dowiodą, że złożył fałszywe świadectwo, ma być strącony ze skały tarpejskiej.
A. Uzupełnij zdania, podając nazwy państw starożytnych, w których obowiązywały zacytowane zbiory praw.
Kodeks Hammurabiego obowiązywał w Mezopotamii
Prawo XII tablic obowiązywało w Rzymie

B. Porównaj przedstawione normy prawne obowiązujące w obu państwach (źródła 1 i 2).
Normy są w zasadzie tożsame.

Zadanie 6. (2 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia A i B.

[...] zarząd Hiszpanii powierzył bratu swemu Hazdrubalowi i przez góry Pireneje wkroczył do kraju Celtów, zwanego dziś Galią, wiodąc ze sobą 90 tys. piechoty i około 12 tys. jazdy, nadto 37 słoni. [...] Kiedy w końcu dotarł do Alp, mimo że nie znalazł żadnej drogi, która by prowadziła przez nie, [...] ...
A. Podaj imię wodza wyprawy opisanej w tekście. Hannibal
B. Podaj cel polityczny tej wyprawy. Zajęcie Rzymu

Zadanie 7. (1 pkt) Spośród wymienionych wydarzeń wybierz i podkreśl to, które nie było bezpośrednim następstwem zjazdu gnieźnieńskiego.
1. Powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
2. Otrzymanie prawa do nominowania dostojników kościelnych przez władcę Polski
3. Utworzenie biskupstw we Wrocławiu, Krakowie, Kołobrzegu
4. Pokój w Budziszynie

Zadanie 8. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń z historii Francji wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego - B.
Cesarska koronacja Karola Wielkiego
Spalenie na stosie Joanny d'Arc B
Pierwsze zwołanie Stanów Generalnych
Traktat w Verdun
Chrzest Chlodwiga I A
Klęska Arabów w bitwie pod Poitiers

Zadanie 9. (4 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.
1. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa Bolesław Śmiały
2. Obrona Głogowa przed najazdem cesarza Henryka V Bolesław Krzywousty
3. Nadanie przywileju koszyckiego Ludwik Węgierski
4. Zawarcie II pokoju toruńskiego Kazimierz Jagiellończyk

Zadanie 10. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując słowo prawda lub fałsz.
1. Prawo składu - przywilej handlowy nakazujący kupcom przejeżdżającym przez miasto wystawianie w nim towarów na sprzedaż. PRAWDA
2. Manufaktura - zakład, w którym wytwarzanie produktu odbywało się przy pomocy maszyn i było oparte na podziale pracy. PRAWDA
3. Żupa solna - w dawnej Polsce nazwa królewskich przedsiębiorstw solnych, np. kopalni soli w Wieliczce. PRAWDA

Zadanie 11. (4 pkt) Na fotografiach przedstawiono ozdobne obramowania drzwi charakterystyczne dla różnych stylów architektonicznych. Wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj używaną w architekturze nazwę ozdobnego obramowania drzwi. Portal
B. Wpisz pod fotografiami nazwy stylów architektonicznych, wybierając je spośród podanych: gotyk, barok, secesja, romanizm (styl romański).
1. Barok 2. Styl romański 3. Gotyk

Zadanie 12. (2 pkt) Na podstawie fragmentu kroniki Jana Długosza wykonaj polecenia A i B.
Na zamierzoną uroczystość weselną [...] król polski Kazimierz jako dziadek [Elżbiety] [...] zaprasza uroczyście [...] sąsiednich królów i książąt. [...] ....
A. Zidentyfikuj postać rajcy krakowskiego, który zaprosił do swojego domu władców przybyłych do Krakowa. Wierzynek
B. Wytłumacz, dlaczego gospodarz uczty wyznaczył królowi polskiemu pierwsze miejsce przy stole.
Mógł to uczynić wedle swojego uznania. Uhonorował własnego króla, a jednocześnie gospodarza całego zjazdu.

Zadanie 13. (3 pkt) Na podstawie fragmentu traktatu Pawła Włodkowica przedłożonego soborowi w Konstancji wykonaj polecenia A i B.
...
A. Wytłumacz, jakie metody chrystianizacji autor uważał za słuszne.
Metody nie opierające się na przymusie i przemocy

B. Wyjaśnij, jakie rozwiązanie sporu polsko-krzyżackiego o Pomorze Gdańskie sugeruje ten tekst, i wpisz cytat potwierdzający odpowiedź.
Wyjaśnienie: Paweł z Włodkowic postuluje zwrot nie słusznie zagarniętych ziem na rzecz Polski
Cytat: Gdy [...] posiadanie rzeczy ukradzionej lub siłą zdobytej jest wadliwe, nie mogą takie rzeczy być nabyte przez zasiedzenie lub przedawnienie [...]. Z tego płynie wniosek, że wszystkie rzeczy tak nabyte [...] muszą [...] być zwrócone pod grozą utraty zbawienia.

Zadanie 14. (2 pkt) Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj rok, w którym liczba Polaków przyjętych do prawa miejskiego w Krakowie była największa.
1415
B. Sformułuj wniosek dotyczący zmian w liczbie przyjęć Niemców do prawa miejskiego w Krakowie w latach 1425-1455.
W latach 1425-1455 liczba Niemców przyjmowanych do prawa miejskiego systematycznie spadała z 55 do 13

Zadanie 15. (1 pkt) Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł.
Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, czasu i przestrzeni (np. Rozwój
terytorialny Szwecji od połowy XVI do końca XVII wieku).
Tytuł mapy:
Rozwój terytorialny Turcji w XV wieku.

Zadanie 16. (3 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia A, B, C.
...
A. Podaj imię królowej, której dokonania poddano ocenie w tekście.
Bona Sforza
B. Podaj imię i przydomek władcy Polski, którego żoną była ta królowa.
Zygmunt Stary
C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania:
Królowa ta pochodziła z
1. Republiki Florenckiej.
2. Królestwa Neapolu.
3. Republiki Weneckiej.
4. Księstwa Mediolanu.

Zadanie 17. (3 pkt) Na podstawie fragmentu Pamiętnika wojny moskiewskiej Reinholda Heidensteina wykonaj polecenia A, B, C.
... 141.
A. Podaj nazwę piechoty, o której utworzeniu informuje autor pamiętnika.
wybraniecka
B. Podaj wiek, w którym utworzono piechotę opisaną przez autora pamiętnika.
XVI
C. Na podstawie własnej wiedzy wytłumacz, co było przyczyną niechęci szlachty do służby pieszej.
Etos szlachty uważał służbę pieszą za niegodną. Stała armia uderzała w przywileje stanowe szlachty.

Zadanie 18. (3 pkt) Zamieszczone rysunki obrazują przemiany w historii ubioru w Europie. Dobierz przedstawione postacie w pary ubrane w stroje z tego samego okresu. Wpisz odpowiadające im litery we właściwe rubryki tabeli.
1. II połowa XVI w. - Litera odpowiadająca rysunkowi kobiety w stroju z danego okresu .C; Litera odpowiadająca rysunkowi mężczyzny w stroju z danego okresu E
2. II połowa XVIII w. - Litera odpowiadająca rysunkowi kobiety w stroju z danego okresu D; Litera odpowiadająca rysunkowi mężczyzny w stroju z danego okresu F
3. I połowa XIX w. - Litera odpowiadająca rysunkowi kobiety w stroju z danego okresu A; Litera odpowiadająca rysunkowi mężczyzny w stroju z danego okresu G

Zadanie 19. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A, B.
...
A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania:
Opisane działania zbrojne miały miejsce w czasie
1. rokoszu Zebrzydowskiego.
2. pierwszej dymitriady.
3. powstania Chmielnickiego.
4. konfederacji barskiej.

B. Podaj imię i nazwisko władcy Polski, o którym autor pisze w podkreślonym fragmencie tekstu.
Michał Korybut Wiśniowiecki

Zadanie 20. (3 pkt) Na podstawie źródła wpisz w odpowiednie rubryki informacje o szkołach wymienionych w tekście.
...
1. AKADEMIA (Uniwersytet Jagielloński) - Kazimierz Wielki
2. AKADEMIA (Uniwersytet Wileński) - Stefan Batory
3. Szkoła Rycerska - Stanisław August Poniatowski


Zadanie 21. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując słowo prawda lub fałsz.
1. Marsylianka - to pieśń, która powstała w okresie rewolucji lipcowej we Francji. FAŁSZ
2. Mazurek Dąbrowskiego - to pieśń, której słowa napisał Józef Wybicki dla żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech. PRAWDA
3. Etiuda "Rewolucyjna" - to utwór skomponowany przez Fryderyka Chopina na wieść o wybuchu powstania styczniowego. FAŁSZ

Zadanie 22. (3 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.
...
A. Zidentyfikuj postać, której dokonania zostały scharakteryzowane w tekście.
Napoleon I Bonaparte
B. Podaj dwa dokonania tej postaci.
kodeks cywilny we Francji, utworzenie Księstwa Warszawskiego

Zadanie 23. (2 pkt) Na podstawie fragmentu pracy O prawdach żywotnych narodu polskiego Henryka Kamieńskiego z 1844 roku wykonaj polecenia A i B.
...
A. Wyjaśnij, co według autora tekstu było najważniejszą przyczyną utraty niepodległości.
ustrój I Rzeczypospolitej, położenie chłopów
B. Podaj argument świadczący o tym, że w zacytowanym fragmencie tekstu zawarte są opinie reprezentatywne dla krakowskiej szkoły historycznej z końca XIX wieku.
pesymizm - wina za zabory jest w nas samych

Zadanie 24. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń z historii Polski XIX w. wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego - B.
Likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej
Śmierć Romualda Traugutta
Utworzenie Królestwa Polskiego
Pokój w Tylży A
Początek działalności Hakaty B
Wybuch powstania styczniowego

Zadanie 25. (3 pkt) Poniżej zamieszczono rysunek satyryczny z czasopisma Illustrierte Zeitung z 1848 r. Podaj termin przyjęty dla określenia wydarzeń, które w sposób metaforyczny komentuje ta ilustracja oraz objaśnij jej elementy graficzne.
Termin przyjęty dla określenia wydarzeń: Wiosna Ludów
Objaśnienie rysunku: Hydra wolności atakuje tonący dawny porządek - monarchów przywróconych na tron na Kongresie Wiedeńskim.

Zadanie 26. (4 pkt) Uzupełnij cztery fragmenty tekstu, wykorzystując informacje z tablicy genealogicznej rodziny Magierów, którą zamieszczono na następnej stronie.
Fragment 1.
Dzień, który zapoczątkował Insurekcję warszawską, tak radośnie przyjęty przez mieszkańców stolicy, [...] w rodzinie Magierów utrwalił się, niestety, jako wydarzenie tragiczne. Wtedy mianowicie zginął od kuli moskiewskiej starszy brat Antoniego, (A) Benedykt.
Fragment 2.
Wybuchło powstanie [listopadowe] [i Antoni] utracił wkrótce, choć nie wiadomo, w jakich okolicznościach, młodszego brata (B)Tomasza
Fragment 3.
Dzieciństwo i młodość Antoniego przypadło na burzliwy okres panowania w Rzeczypospolitej króla (C)Stanisława Augusta Poniatowskiego. i temu czasowi [Antoni] poświęcił dużo uwagi w swoim opisie Warszawy.
Fragment 4.
Antoni zakończył życie, będąc poddanym cara (D) Mikołaja I

Zadanie 27. (2 pkt) Spośród wymienionych postaci wypisz dwie zasłużone dla rozwoju przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1815-1830.
Antoni Tyzenhauz, Stanisław Staszic, Stanisław Kostka Potocki, Ksawery Drucki-Lubecki, Leopold Kronenberg
Ksawery Drucki-Lubecki, Stanisław Staszic

Zadanie 28. (2 pkt) Przeanalizuj treść obrazów przedstawiających wydarzenia na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku. Wpisz nazwę zaboru, w którym rozgrywały się te wydarzenia.
A. Zabór rosyjski
B. Zabór austriacki

Zadanie 29. (1 pkt) Spośród wymienionych osiągnięć cywilizacyjnych wybierz i podkreśl to, które nie miało miejsca w XIX wieku.
1. Otwarcie Kanału Sueskiego
2. Wzniesienie wieży Eiffla
3. Skonstruowanie pierwszej maszyny parowej
4. Wynalezienie żarówki elektrycznej

Zadanie 30. (3 pkt) Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A, B i C.
A. Podaj kraj, w którym udział przemysłu i usług w strukturze zatrudnienia był
największy. Wielka Brytania
B. Podaj kraj, który miał największy procent zatrudnionych w rolnictwie.
Francja
C. Podaj kraj, w którym najmniejszy procent zatrudnionych pracował
w przemyśle. Stany Zjednoczone

Zadanie 31. (3 pkt) Poniższe zdania odnoszą się do danych statystycznych. Rozstrzygnij, czy są to zdania prawdziwe, czy fałszywe, wpisując słowo prawda lub fałsz.
1. Polska i Hiszpania miały zbliżone poziomy wartości produkcji rolniczej i przemysłowej przypadającej na jednego mieszkańca. FAŁSZ
2. Węgry miały najwyższą wartość produkcji rolniczej przypadającej na jednego mieszkańca. PRAWDA
3. Wartość produkcji zwierzęcej na Węgrzech w przeliczeniu na jednego mieszkańca była ponad dwa razy większa niż w Hiszpanii. PRAWDA

Zadanie 32. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.
...
A. Podaj nazwę organizacji, na forum której zostało wygłoszone to przemówienie.
Liga Narodów
B. Podaj nazwę państwa (agresora), o którego działaniach jest mowa w tekście.
Włochy

Zadanie 33. (2 pkt) Przeczytaj fragment wiersza Mariana Hemara z 1940 r. i wykonaj polecenia A i B.
...
A. Zidentyfikuj postać, do której zwraca się autor wiersza.
Edward Rydz Śmigły
B. Wyjaśnij, jaka decyzja podjęta przez tę postać została poddana osądowi w wierszu.
Ewakuacja władz polskich do Rumunii

Zadanie 34. (3 pkt) Wyjaśnij treści propagandowe radzieckich znaczków pocztowych zamieszczonych na następnej stronie. Dokonując interpretacji rysunków, zwróć uwagę na zaprezentowane na nich sytuacje, zamieszczone napisy i daty.
...
- rysunki Wedle propagandy wojska radzieckie miały być witane z radością przez ludność.
- napisy 17 września 1939 miał nie dotyczyć Rzeczpospolitej, a Ukrainy i Białorusi
- daty 17 września 1939 miał być nie agresją, lecz wyzwoleniem i dniem szczęśliwym.

Zadanie 35. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.
...
A. Podaj nazwisko dowódcy odznaczonego Orderem Łaźni.
Władysław Anders
B. Podaj nazwę miejsca, które zdobyła polska jednostka.
Monte Cassino

Zadanie 36. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.
...
A. Podaj kryptonim akcji, której cel został określony w rozkazie generała Tadeusza Bora-Komorowskiego. Burza
B. Podaj nazwisko postaci wymienionej w tekście, której opinia o konsekwencjach realizacji tej akcji okazała się słuszna.
Sosnkowski

Zadanie 37. (1 pkt) Przeanalizuj plan miasta i wykonaj polecenie.
Podaj nazwę miasta, w którym miały miejsce wydarzenia pokazane na planie, oraz ich datę roczną.
- Nazwa miasta Poznań - Data roczna 1956

Zadanie 38. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń z historii Niemiec XX w. wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego - B.
Powstanie NRD
Proces norymberski A
Wstąpienie RFN do NATO
Zjednoczenie Niemiec B
Podpisanie układu w Zgorzelcu
Budowa muru berlińskiego

Zadanie 39. (4 pkt) Przyporządkuj wymienionym wydarzeniom i procesom z XX wieku państwa, w których miały one miejsce. Wpisz do tabeli odpowiadające im liczby.
Rewolucja kulturalna 2
Rewolucja lutowa 3
Aksamitna rewolucja 1
Rewolucja goździków 4

1. Czechosłowacja
2. Chiny
3. Rosja
4. Portugalia
5. Węgry

Zadanie 40. (3 pkt) Zapoznaj się z listą twórców i dziełami zamieszczonymi na następnej stronie. Przyporządkuj dziełom ich autorów. Wpisz pod obrazami liczby odpowiadające nazwiskom artystów.
1. Andy Warhol
2. Pablo Picasso
3. Marc Chagall
4. Salvador Dali
A.2
B.4
C.1
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
as
mat
historyk
(11) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

as
as (12 maja 2009 o 16:10) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Pat napisał:
a w zadaniu 1 jakie mają być odpowiedzi? jakie kraje?


jeżeli mówisz o rozszerzeniu to ja miałem: Egipt, Persja, Rzym
Rozwiń
mat
mat (12 maja 2009 o 16:09) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
A W ZADANIU 3 JAKIE bitwy przyporządkować trzeba było?
Rozwiń
historyk
historyk (12 maja 2009 o 16:09) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Pat napisał:
a w zadaniu 1 jakie mają być odpowiedzi? jakie kraje?

nie wiesz USA, WATYKAN I IZRAEL
Rozwiń
Pat
Pat (12 maja 2009 o 16:05) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
a w zadaniu 1 jakie mają być odpowiedzi? jakie kraje?
Rozwiń
p
p (12 maja 2009 o 15:30) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
matura z historii podstawowej była banalna, co z tego, ze są jakieś zagadnienia o historie sztuki, przecież to tez HISTORIA, wiadomo oczywiście, ze zawsze jest coś z sztuki. Trzeba mieć wiedzę, bo możesz pomyśleć, jeśli tu jest dynastia Rurykowiczów, to przełóż sobie na historie Polski- wtedy byli Jagiellonowie. a wcześniej przecież Andegawenowie, a wcześniej dynastia Piastów, co za filozofia...wystarczyło pomyśleć....
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (11)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!