poniedziałek, 19 marca 2018 r.

Mieszkanie za czytanie

Regulamin loterii promocyjnej "MIESZKANIE ZA CZYTANIE”

  Edytuj ten wpis
Dodano: 5 września 2013, 09:39

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Nazwa loterii: MIESZKANIE ZA CZYTANIE

2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin (adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin)

3. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Warszawie

4. Obszar, na którym będzie urządzana loteria: (powiaty: biłgorajski, tomaszowski lubelski, hrubieszowski, zamojski, janowski, krasnostawski, chełmski, kraśnicki, lubelski, świdnicki, łęczyński, opolski lubelski, włodawski, lubartowski, puławski, rycki, parczewski, radzyński, łukowski, bialski podlaski), województwo mazowieckie: powiat łosicki, województwo podkarpackie: powiat stalowowolski.

5. Czas trwania loterii: 20.09.2013 r. – 26.01.2015 r.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 20.09.2013 r. – 17.03.2014 r. (120 dni wydawniczych)

II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LOTERII

1. W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, będące czytelnikami "Dziennika Wschodniego".

2. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliższych rodzin.

3. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika gry, który oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii oraz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród laureatom, w tym również na publikację imiennej listy nagrodzonych, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach gazety "Dziennik Wschodni” i na portalu www.dziennikwschodni.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii.

4. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród laureatom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną pisemnie na kuponie loterii.

4.1. Uczestnicy loterii przystępując do loterii, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii.

5. Regulamin loterii jest do wglądu w Biurze Loterii, ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie oraz na stronie www.dziennikwschodni.pl. Na pisemną prośbę uczestnika loterii może być on także przesłany drogą pocztową.

6. Nagrodę otrzymuje Laureat loterii, który spełnia wymagania określone w regulaminie.

7. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety
(niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji). Karty Prenumeratora biorące udział w losowaniu również muszą spełniać wymagania określone dla kuponów loteryjnych.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich wybranych przez uczestnika. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.

9. Loteria prowadzona jest przez Organizatora, w którego Biurze udostępniony jest regulamin loterii, przyjmowane są kupony, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę w redakcji "Dziennika Wschodniego” ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie oraz na stronie www.dziennikwschodni.pl i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE

1. Loteria składa się ze 120 dni wydawniczych.

2. Codziennie od piątku 20 września 2013 r. do 17 marca 2014 r. (z wyjątkiem 1, 11 listopada 2013 r.; 24, 25 i 26 grudnia 2013 r.; 1, 6 stycznia 2014 r,.) na łamach "Dziennika Wschodniego” publikowane są kupony. Każdy kupon jest numerowany od 1 do 120, oznaczony datą wydawniczą oraz nazwą dnia tygodnia.

3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać publikowane codziennie w dniach wydawniczych kupony, zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.

4. Czytelnik, który zaprenumeruje "Dziennik Wschodni” na minimum jeden miesiąc otrzymuje Kartę Prenumeratora. Prenumerata 1-miesięczna upoważnia do otrzymania jednej Karty Prenumeratora, dwumiesięczna – do otrzymania dwóch Kart Prenumeratora, itd. Kartę wydają pracownicy Biura Loterii za okazaniem dowodu zakupu prenumeraty. Karta zastępuje zestaw 10 kuponów. Kartę (karty) Prenumeratora należy dostarczać do losowań tak jak zestawy kuponów - w sposób i w terminach określonych w regulaminie.

5. O tym, komu przypadną nagrody decydują trzy losowania.

6. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 4 marca 2014 r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany komplet, złożony z 10 kolejnych, oryginalnych kuponów lub minimum jedna Karta Prenumeratora.

7. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów lub Kart Prenumeratora. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 12 zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

8. Zestawy kuponów i Karty Prenumeratora należy przesyłać lub dostarczać do Biura Loterii w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54

9. Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu, kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii określonego w rozdziale III pkt. 8 do 27 listopada 2013 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 27 listopada 2013 r, po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 27 listopada 2013 r., o godzinie 15.01, komisja nadzoru, zamyka urnę z kuponami i Kartami Prenumeratora i zabezpiecza ją do czasu losowania.

10. Aby wziąć udział w drugim losowaniu, kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 8 do 29 stycznia 2014 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 29 stycznia 2014 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 29 stycznia 2014 r., o godzinie 15.01 komisja nadzoru zamyka urny z kuponami i Kartami Prenumeratora i zabezpiecza ją do czasu losowania.

11. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu, kupony lub karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 8 do 2 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 2 kwietnia 2014 r., po godz. 15.00 pozostają bez rozpatrzenia. W dniu 2 kwietnia 2014 r., o godzinie 15.01, komisja nadzoru zamyka urnę z kuponami i Kartami Prenumeratora i zabezpiecza ją do czasu losowania.

12. Razem z każdym zestawem kuponów Uczestnik loterii musi przesłać drukowane wraz z każdym kuponem i z każdą Kartą Prenumeratora, minimum jedno podpisane oświadczenie: "Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firmy partnerującej loterii ani członkiem jego najbliższej rodziny” oraz jedno podpisane oświadczenie: "Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, że zostałem /zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania”.

IV. NAGRODY

I losowanie
Nagroda pieniężna - 1 szt. x 5 000 zł
Nagrody pieniężne – 2 szt. x 500 zł
Nagrody pieniężne – 7 szt. x 300 zł

II losowanie
Nagroda pieniężna - 1 szt. x 5 000 zł
Nagrody pieniężne – 2 szt. x 500 zł
Nagrody pieniężne – 7 szt. x 300 zł

III losowanie
Mieszkanie – 1 szt. o wartości 228 288 zł
Nagrody pieniężne – 7 szt. x 300 zł

Łączna ilość nagród – 28 szt., o łącznej wartości 246 588 zł brutto (słownie złotych: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych). Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Przyznanie nagród odbywa się w drodze trzech edycji publicznych losowań w siedzibie redakcji "Dziennika Wschodniego”, ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie.

2. Pierwsza edycja losowania nagród odbywa się 28 listopada 2013 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej.

3. Po pierwszej edycji losowania, wszystkie kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, przechodzą do drugiej edycji losowań. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych dwóch edycjach losowań.

4. Druga edycja losowania nagród odbywa się 30 stycznia 2014 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej.

5. Po drugiej edycji losowania, wszystkie kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z nagrodzonymi kuponami lub Kartami Prenumeratora, przechodzą do trzeciej edycji losowania. Organizator sporządza kserokopię zwycięskich kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w ostatnim losowaniu.

6. Trzecia edycja losowania nagród odbywa się 3 kwietnia 2014 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej.

7. Wszystkie nadesłane/dostarczone przez Uczestników koperty są wysypane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losuje pracownik Biura Loterii.

8. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone regulaminem. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.

9. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) lub Karty Prenumeratora powinny być dostarczane lub przesłane do jednego z Biur Loterii, o których mowa w rozdziale III pkt. 8 w białej, zamkniętej standardowej kopercie, bez okienka, formatu C6 (11 cm x 16 cm [+/- 1 cm]), opatrzonej wyłącznie dopiskiem "MIESZKANIE ZA CZYTANIE” (napis w kolorze granatowym, niebieskim lub czarnym). Na kopercie nie mogą znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki.

10. Godziny losowań są podawane na łamach gazety "Dziennik Wschodni”.

11. Losowania odbywają się spośród wszystkich kopert z zestawami kuponów lub Kart Prenumeratora, nadesłanymi lub dostarczonymi w sposób i w terminach określonych regulaminem.

12. Uczestnik loterii, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów kuponów, każdy w osobnej kopercie lub Kart Prenumeratora), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.

13. Ze wszystkich trzech losowań są sporządzane protokoły.

14. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureatem którejkolwiek z nagród, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba, wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

VI. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Lista laureatów pierwszego losowania publikowana jest w Dzienniku Wschodnim” w dniu 29 listopada 2013 r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody można odbierać od 29 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 r.

2. Lista laureatów drugiego losowania publikowana jest w "Dzienniku Wschodnim” ” w dniu 31 stycznia 2014 r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody można odbierać od 31 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r.

3. Lista laureatów trzeciego losowania publikowana jest w "Dzienniku Wschodnim” w dniu 4 kwietnia 2014 r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody pieniężne można odbierać od 4 kwietnia 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r. Nagroda główna w postaci mieszkania zostanie przekazana laureatowi w formie protokołu najpóźniej do 31.12.2014 r.

4. Nagrody można odbierać w Biurze Loterii w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00., legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej, w imieniu laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie z podpisem laureata.

5. Odbiór nagrody głównej następuje komisyjnie w obecności Laureata w terminie ustalonym przez Organizatora loterii. O terminie odbioru lokalu Organizator powiadomi Laureata listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji.

6. Przekazanie laureatowi nagrody głównej następuje na podstawie protokołu przekazania nagrody głównej. Podpisanie protokołu oraz podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność na Laureata następuje najpóźniej do dnia 31.12.2014 r.

7. Nieodebranie nagrody głównej, o której mowa w rozdziale IV Regulaminu poprzez nie wpłacenie podatku od nagrody, nie przystąpienie przez Laureata do podpisania protokołu, nie wyrażenie zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w pkt. 8 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

8. Wszelkie koszty związane z odbiorem nagrody ponosi Laureat.

9. Na żądanie uczestnika loterii organizator wystawi imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

VII. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa komisja, w skład której wchodzą reprezentujący Organizatora loterii:
- Kierownik Działu Marketingu
- Specjalista ds. marketingu Organizatora
- Osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów,

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej loterii promocyjnej nagrody są wręczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r, poz. 361). Kwota stanowiąca 10% nagród pieniężnych w wysokości 5000 zł oraz nagrody w postaci mieszkania jest pobrana od Laureatów przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych.

IX. TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1. Reklamacje z tytułu loterii powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej w Biurze Loterii, 20- 002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ostatecznego wydania nagród (w przypadku nadesłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej z podaniem imienia, nazwiska, adresu uczestnika loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz określeniem treści żądania. Ze względu na terminy działania poczty rozpatrzeniu podlegają reklamacje wniesione do 7 stycznia 2015 r. Reklamacje, które dotrą do organizatora po 15 stycznia 2015 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie są uwzględniane.

2. Komisja rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji (w tym powiadomienie Uczestnika loterii w formie pisemnej o ich wyniku). Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dniu 26.01.2015 r.

3. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!