poniedziałek, 19 marca 2018 r.

Odjazdowa loteria

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "ODJAZDOWA LOTERIA”

  Edytuj ten wpis
Dodano: 5 lutego 2015, 12:23

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą "ODJAZDOWA LOTERIA”.

2.Organizatorem Loterii jest: Corner Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.

3.Organ wydający zezwolenie. Loteria promocyjna jest organizowana na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY CELNEJ w Białej Podlaskiej.

4.Czas trwania Loterii. Loteria rozpoczyna się w dniu 06.02.2015 roku i trwa do dnia 21.08.2015 roku. Termin ten obejmuje publikację Kuponów Loteryjnych (90 dni wydawniczych), losowania, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.

5.Kupony Loteryjne będą publikowane przez 90 dni wydawniczych od 6 lutego 2015 roku do dnia 16 czerwca 2015 roku.

6.Loteria promocyjna prowadzona będzie na terenie województwa lubelskiego

7.Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji. Komisja sporządza protokoły z losowań nagród z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

8. Dane osobowe Uczestników Loterii

a) Dane osobowe Uczestników Loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.); oraz będą przetwarzane dla celów prowadzonej Loterii. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród laureatom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną pisemnie na kuponie loterii. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Loterii.

b) Uczestnicy loterii przystępując do loterii, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.) Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych. Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału uczestnika w loterii.

c) Administratorem danych osobowych jest Corner Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.

II. UCZESTNICY LOTERII

1. Uczestnikami Loterii zwanymi dalej Czytelnikami, są: osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt. II.2, będące Czytelnikami "Dziennika Wschodniego”.

2. W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora Loterii oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora Loterii.

Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora Loterii oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliższych rodzin.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

1. Loteria składa się ze 90 dni wydawniczych. Kupony Loteryjne, zwane dalej Kuponami będą publikowane codziennie na łamach "Dziennika Wschodniego” w terminie od 6 lutego 2015 roku do 16 czerwca 2015 roku z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych tj. 6 kwietnia 2015 r, 1 maja 2015 r., 4 czerwca 2015 r.

2. Każdy Kupon jest numerowany od 1 do 90, oznaczony datą wydawniczą oraz nazwą dnia tygodnia.

3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać publikowane codziennie w dniach wydawniczych Kupony, zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54. Zestaw Kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru Kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.

4. Czytelnik, który zaprenumeruje "Dziennik Wschodni” na minimum jeden miesiąc otrzymuje Kartę Prenumeratora. Prenumerata 1-miesięczna upoważnia do otrzymania jednej Karty Prenumeratora, dwumiesięczna – do otrzymania dwóch Kart Prenumeratora, itd. Kartę wydają pracownicy Biura Loterii za okazaniem dowodu zakupu prenumeraty. Karta zastępuje zestaw 10 Kuponów. Kartę (Karty) Prenumeratora należy dostarczać do losowań tak jak zestawy Kuponów - w sposób i w terminach określonych w regulaminie.

5. Nagrody zostaną przyznane Czytelnikom, którzy spełnią każdorazowo warunki niniejszego regulaminu podczas trzech losowań w Loterii.

6. Czytelnicy mogą włączyć się do Loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 2 czerwca 2015 r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych Kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany komplet, złożony z 10 kolejnych, oryginalnych Kuponów lub minimum jedna Karta Prenumeratora.

7. Wszystkie Kupony, które biorą udział w Loterii muszą być Kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są Kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za Kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się Kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji). Karty Prenumeratora biorące udział w losowaniu również muszą spełniać wymagania określone dla Kuponów loteryjnych.

8. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów lub Kart Prenumeratora. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 9 zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet Kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów Kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

9. Zestawy Kuponów i Karty Prenumeratora należy przesyłać lub dostarczać do Biura Loterii w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54.

10. Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu nagród, Kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii określonego w rozdziale III pkt. 3 do 25 marca 2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora Loterii. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 25 marca 2015 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 25 marca 2015 r., o godzinie 15.01, urna loteryjna z Kuponami i Kartami Prenumeratora zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.

11. Aby wziąć udział w drugim losowaniu nagród, Kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 3 do 13 maja 2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora Loterii. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora Loterii 13 maja 2015 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 13 maja 2015 r., o godzinie 15.01 urna loteryjna z Kuponami i Kartami Prenumeratora zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.

12. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu nagród, Kupony lub Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 3 do 24 czerwca 2015 r. do godz. 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do siedziby Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora 24 czerwca 2015 r., po godz. 15.00 pozostają bez rozpatrzenia. W dniu 24 czerwca 2014 r., o godzinie 15.01, urna loteryjna z Kuponami i Kartami Prenumeratora zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.

13. Razem z każdym zestawem Kuponów Czytelnik Loterii musi przesłać drukowane wraz z każdym Kuponem i z każdą Kartą Prenumeratora, minimum jedno podpisane oświadczenie: "Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora Loterii oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora Loterii). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firmy partnerującej loterii ani członkiem jego najbliższej rodziny” oraz jedno podpisane oświadczenie: "Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Corner Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, że zostałem /zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania”.

14. Złączone ze sobą Kupony (spinaczem lub zszywaczem) lub Karty Prenumeratora powinny być dostarczane lub przesłane do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 3 w białej, zamkniętej standardowej kopercie, bez okienka, formatu C6 (11 cm x 16 cm [+/- 1 cm]), opatrzonej wyłącznie dopiskiem "ODJAZDOWA LOTERIA” (napis w kolorze granatowym, niebieskim lub czarnym). Na kopercie nie mogą znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Przyznanie nagród odbywa się w drodze trzech edycji publicznych losowań w siedzibie redakcji "Dziennika Wschodniego”, ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie.

2. Pierwsza edycja losowania nagród odbywa się 26 marca 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej.

3. Po pierwszej edycji losowania, wszystkie Kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z Kuponami nagrodzonymi, przechodzą do drugiej edycji losowań. Organizator Loterii sporządza kserokopię zwycięskich Kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora Loterii kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych dwóch edycjach losowań.

4. Druga edycja losowania nagród odbywa się 14 maja 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej.

5. Po drugiej edycji losowania, wszystkie Kupony lub Karty Prenumeratora, które wzięły w niej udział, łącznie z nagrodzonymi kuponami lub Kartami Prenumeratora, przechodzą do trzeciej edycji losowania. Organizator Loterii sporządza kserokopię zwycięskich kuponów lub Kart Prenumeratora w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w ostatnim losowaniu.

6. Trzecia edycja losowania nagród odbywa się 25 czerwca 2015 r. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej wartościowej do najmniej wartościowej Wszystkie nadesłane/dostarczone przez Uczestników koperty są wysypane na stos i wymieszane.

7. Zwycięskie koperty losuje pracownik Biura Loterii.

8. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone regulaminem. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.

9. Godziny poszczególnych losowań są podawane na łamach gazety "Dziennik Wschodni” przynajmniej na dzień przed każdym losowaniem.

10. Losowania odbywają się spośród wszystkich kopert z zestawami Kuponów lub Kart Prenumeratora, nadesłanymi lub dostarczonymi w sposób i w terminach określonych regulaminem. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich wybranych przez Czytelnika. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.

11. Czytelnik, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów Kuponów, każdy w osobnej kopercie lub Kart Prenumeratora), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.

12. Ze wszystkich trzech losowań są sporządzane protokoły.

13. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureatem którejkolwiek z nagród, wbrew podpisanemu przez Czytelnika oświadczeniu, jest osoba, wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 2. niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora Loterii.

14. Losowania nagród nadzoruje Komisja, w skład której wchodzi osoba legitymująca się właściwym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.

V. NAGRODY W LOTERII

Nagrody przeznaczone do pierwszego losowania, które odbędzie się 26 marca 2015 r.

- 1 x telewizor marki LG o wartości 2100 zł brutto
- 2 x tablet Samsung Galaxy Tab 4 o wartości 945 zł brutto/szt.

Nagrody przeznaczone do drugiego losowania, które odbędzie się 14 maja 2015 r.

- 1 x telewizor marki LG o wartości 2100 zł brutto
- 2 x tablet Samsung Galaxy Tab 4 o wartości 945 zł brutto/szt.

Nagrody przeznaczone do trzeciego losowania, które odbędzie się 25 czerwca 2015 r.

- 1x samochód osobowy marki Skoda Fabia o wartości 40 000 zł brutto
- 3 x tablet Samsung Galaxy Tab 4 o wartości 945 zł brutto/szt.

Łączna ilość nagród w Loterii 10 szt. na łączną wartość 50 815 zł brutto.

VI. WYDANIE NAGRÓD

1. Lista Laureatów pierwszego losowania nagród publikowana jest w Dzienniku Wschodnim” w dniu 27 marca 2015r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody z pierwszego losowania można odbierać od 27 marca 2015r. do 14 kwietnia 2015 r.

2. Lista Laureatów drugiego losowania nagród publikowana jest w "Dzienniku Wschodnim” w dniu 15 maja 2015r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody z drugiego losowania można odbierać od 15 maja 2015 r. do 2 czerwca 2015 r.

3. Lista Laureatów trzeciego losowania nagród publikowana jest w "Dzienniku Wschodnim” w dniu 26 czerwca 2015 r. oraz na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nagrody można odbierać od 26 czerwca 2015 r. do 15 lipca 2015 r.

4. Nagrody można odbierać w Biurze Loterii w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00., legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej, w imieniu laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie z podpisem Laureata.

5. Przekazanie laureatowi nagrody głównej następuje na podstawie protokołu przekazania nagrody głównej.

6. Nagród w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

7. Nagrody w niniejszej Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przed wydaniem nagród, których wartość przekracza 2 280 zł brutto, Organizator Loterii pobiera kwotę w wysokości 10 % wartości tej nagrody jako zaliczkę na podatek od nagród, który następnie przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

8. Na żądanie uczestnika loterii organizator wystawi imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora Loterii z dopiskiem "Reklamacja – "ODJAZDOWA LOTERIA” najpóźniej do dnia 31.07.2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

2. Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać: datę i miejsce zdarzenia, imię, nazwisko Czytelnika składającego reklamacje, dokładny adres Reklamującego, jak również opis reklamacji, treść żądania i podpis Czytelnika składającego reklamację.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od otrzymania reklamacji, włączając w to pisemne zawiadomienie listem poleconym Czytelnika o wyniku reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Czytelnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

5. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacje.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Czytelnik przystępując do Loterii ma możliwość zapoznania się z regulaminem Loterii.

2. Pełny regulamin Loterii jest do wglądu w siedzibie Organizatora w Biurze Loterii, ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie oraz na stronie www.dziennikwschodni.pl w terminie trwania Loterii. Na pisemną prośbę Czytelnika może być on także przesłany drogą pocztową.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!