Rekrutacja 2008/9 -------------------------------------------------------------------------------- Szkoła zatrudnia m.in. 15 nauczycieli dyplomowanych i 60 mianowanych, co gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Ponadto około 30 nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i dzięki takim kwalifikacjom mogą lepiej przygotować młodzież do czekających ją egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów w jakich kształcą się uczniowie. W naszym Ośrodku są również egzaminowani absolwenci innych szkół z terenu całego województwa lubelskiego. W ZSP funkcjonuje również Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ), który ma prawa akredytacyjne ośrodków egzaminacyjnych w kilkunastu zawodach. Zadania te wykonują nauczyciele-egzaminatorzy naszej szkoły. Nasza szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie, laboratoria i sale lekcyjne (m.in. 5 pracowni komputerowych). Przestronne korytarze, oddzielne dla każdej klasy szatnie, barek, biblioteka z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do internetu i oprogramowaniem multimedialnym. Funkcjonują różne koła zainteresowań – przedmiotowe, artystyczne i sportowe. Wszystkie sale lekcyjne posiadają sieć internetu, telewizję wewnętrzną i sieć radiofoniczną. Szkoła oferuje również możliwość uzyskanie prawa jazdy po atrakcyjnie niskich cenach (szczególnie klasy samochodowe i technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego). Oferta dla absolwentów szkół gimnazjalnych 2008 : 4 letnie Technikum w zawodzie Technik ekonomista w zawodzie Technik elektryk w zawodzie Technik hotelarstwa w zawodzie Technik informatyk w zawodzie Technik mechanik w zawodzie Technik żywienia i gospodarstwa domowego 3 letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o rozszerzeniach: język polski, historia i język obcy o rozszerzeniach: biologia, chemia, geografia o rozszerzeniach: matematyka i informatyka sportowa ze specjalizacją: piłka nożna i lekka atletyka o rozszerzeniach 3 letnie LICEUM PROFILOWANE ekonomiczno-administracyjny zarządzanie informacją 2 letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie Elektromechanik w zawodzie Kucharz małej gastronomii w zawodzie Mechanik – monter maszyn i urządzeń w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych w zawodzie Sprzedawca w zawodzie Ślusarz w zawodzie Stolarz Wymagane dokumenty: 2 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego podanie do szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum podanie do internatu (dla osób ubiegających się do internatu) Kryteria przyjęcia: O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, punktów uzyskanych za oceny wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum. W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z czterech zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum: - język polski, - matematyka, - język obcy, - historia lub fizyka (komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę przedmiot z wyższą oceną). Technik Informatyk: Technika umożliwiają zdobycie zawodu i zdanie matury po czterech latach nauki. Kandydaci do technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie ( z poradni medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Plany nauczania przewidują ten sam wymiar godzin w cyklu nauczania przedmiotów ogólnokształcących, jaki obowiązuje w liceach. Kształcenie zawodowe będzie realizowane poprzez zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego – technik informatyk. Absolwent technikum informatycznego może być zatrudniony na stanowiskach: instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego w firmach oraz gospodarstwach domowych, pracownika do obsługi informatycznej w dziale finansowo – księgowym przedsiębiorstwa, pracownika firmy outsourcingowej. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług komputerowych. plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- Technik mechanik – obróbka skrawaniem / samochody Technika umożliwiają zdobycie zawodu i zdanie matury po czterech latach nauki. Kandydaci do technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie ( z poradni medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Plany nauczania przewidują ten sam wymiar godzin w cyklu nauczania przedmiotów ogólnokształcących, jaki obowiązuje w liceach. Kształcenie zawodowe będzie realizowane poprzez zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego – technik mechanik. Absolwenci technikum mechanicznego – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania podzespołów, zespołów, liniach technologicznych produkcji pojazdów maszyn i urządzeń mechanicznych, przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania oraz ich projektowania przy pomocy wykorzystania wspomagania komputerowego, przedsiębiorstwach obsługi oraz naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w publicznych i niepublicznych zakładach zaplecza obsługowo – naprawczego transportu samochodowego, w stacjach obsługi samochodów i specjalistycznych zakładach naprawczych jako elektrotechnicy oraz diagności pojazdów samochodowych, jako dealerzy, zajmujący się handlem wszelkich urządzeń technicznych i motoryzacyjnych, jako menadżerowie prowadzący przedsiębiorstwa usługowe z zakresu technicznej obsługi pojazdów i handlowe, nastawione na sprzedaż pojazdów samochodowych oraz prowadzenie napraw pogwarancyjnych, mogą podejmować własną działalność gospodarczą w zakresie usług mechanicznych i napraw i obsługi pojazdów. plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -----------
0