Wybory za pasem. Znalazłem pewien artykuł z 2007 o bardzo obiecujących planach obecnie panującego tu wójta i w zasadzie jako mieszkaniec gminy i wyborca czuję się rozczarowany, oszukany i żądam wyjaśnień. "Pełnowymiarowe baseny i zjeżdżalnie, jacuzzi,sauna i solarium?jednym słowem aquapark na europejskim poziomie. Są realne szanse, że taki o b i e k t p o w s t a n i e w K o n o p n i c y . Na korzyść Konopnicy przemawia jej położenie ? tuż za granicami administracyjnymi Lublina zapewniając tym samym dogodny i bezpośredni dojazd. Wójt Gminy przeprowadził już pierwsze rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie pozyskania gruntów pod tę inwestycję. Głównym atutem naszej Gminy są również źródła geotermalne z ciepłą wodą. Ambicje nie ograniczają się jedynie do Aquaparku. Wykorzystując w pełni potencjał Konopnicy p o w s t a j ą p l a n y s t w o r z e n i a t u c e n t r u m b i z n e s o w e g o z p r a w d z i w e g o z d a r z e n i a . Co dziś brzmi jak mrzonka, może stać się wkrótce r z e c z y w i s t o ś c i ą . Wa r u n k i e m p o w o d z e n i a przedsięwzięcia jest dogadanie się z Agencją Nieruchomości Rolnych w Lublinie co do ilości areału który mógłby być przekazany gminie oraz wsparcie ze s t r o n y w ł a d z m i a s t a w r e a l i z a c j i przedsięwzięcia.Tereny na których miałby powstać Aquapark to obszary po PGR przez które zgodnie z decyzją wojewody ma przebiegać obwodnica Lublina. Oznacza to, że nie będą one przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, lecz pod t z w . u s ł u g i n i e u c i ą ż l i w e n p . z e s p o ł y h o t e l a r s k o ? g a s t r o n o m i c z n e , c a l l c e n t e r, c z y w ł a ś n i e r z e c z o n e a q u a ? p a r k i . Wójt Gminy rozmawiał z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zjazdów z drogi ekspresowej w tej okolicy. Niezbędne było również podjęcie przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aby można było planować nie tylko tereny pod mieszkalnictwo, a l e r ó w n i e ż p r z e m y s ł c z y u s ł u g i . Dla tej inicjatywy poparcie swoje wyrażają urzędnicy Departamentu Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. Oferują współpracę i p o m o c w z a ł a t w i e n i u f o r m a l n o ś c i . ?To niepowtarzalna szansa dla Konopnicy. ? mówi Wójt Gminy Mirosław Żydek ? Dołożymy wszelkich starań, aby ją wykorzystać. Taki park rozrywki to nie tylko doskonała reklama i wizytówka Gminy jako takiej, to także miejsca pracy dla jej mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Cieszy nas ogromnie tak pozytywny odzew ze strony Urzędu Marszałkowskiego.?[/i][/i] I jeszcze zastanawia mnie co znaczy "WIĘCEJ LIŚCI, WIĘCEJ KORZYŚCI"? Czy w tych wyborach będziemy mieć jakiś wybór czy wystartuje JEDYNIE SŁUSZNY KANDYDAT z PSL?
0