Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Plebiscyty

Na kogo zagłosujesz w nadchodzących wyborach do Sejmu w okręgu nr 6?

Regulamin plebiscytu

 • Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Plebiscytu „Prawybory z Dziennikiem Wschodnim”” zwanego dalej „Plebiscytem” jest Corner Media Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wydawca „Dziennika Wschodniego”, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, REGON 061674573, kapitał zakładowy: 50 000, 00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Plebiscytu.
 3. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu: promocja@dziennikwschodni.pl
 4. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 06.09.2019r. godz. 9:00 do dnia 10.10.2019r., godz. 12:00
 • Zasady Plebiscytu
 1. Organizator ustala następujący temat przewodni Plebiscytu: Prawybory z Dziennikiem Wschodnim.
 2. Plebiscyt polega na wyrażeniu preferencji Czytelników i Internautów względem kandydatów przedstawionych do udziału w Wyborach Parlamentarnych 2019 na listach wyborczych poszczególnych Komitetów Wyborczych.
 3. Plebiscyt ma charakter zamknięty, Kandydatów nie można zgłaszać z zewnątrz. Plebiscyt opiera się na listach kandydatów do Sejmu RP zaprezentowanych przez poszczególne Komitety Wyborcze.
 4. W przypadku Kandydata, który wycofał zgodę lub utracił możliwość kandydowania w Wyborach Parlamentarnych 2019 Kandydat lub osoba upoważniona do reprezentowania Kandydata, może zgłosić do Organizatora prośbę o usunięcie go z Plebiscytu.
 5. Po rozpoczęciu Plebiscytu na łamach Dziennika Wschodniego i w portalu dziennikwschodni.pl zostaną opublikowane listy Kandydatów do udziału w Plebiscycie wraz ich wizerunkiem, wskazaniem listy wyborczej i przynależności do partii politycznej.
 6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, nie stanowi elementu kampanii wyborczej, nie odzwierciedla prawdziwości wyników wyborów do Sejmu RP, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących SMSów. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 7. Plebiscyt rozpoczyna od 06.09.2019 r. od godz. 9:00 do dnia 10.10.2019r. do godz. 12:00.
 8. Wyniki Plebiscytu (głosowania SMS) zostaną ogłoszone na łamach Dziennika Wschodniego lub/oraz na dziennikwschodni.pl.
 • Głosowanie
 1. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym Kandydatom Organizator przydzieli numery porządkowe.
 2. Głosowanie w plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów wysyłanych z numerów GSM na terenie RP (1 sms – 1 głos). SMS-y należy przesłać na numer 72480 w treści wpisując ankieta sejm06 lub ankieta sejm07 bądź ankieta senat oraz numer (np. 001). Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów.
 3. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 4. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 2 wzoru SMS (nie dotyczy numerów kandydatów) nie zostaje on uwzględniany.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 7. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłynął do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu. Głosy, które wpłynął do systemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana opłata, która w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.
 10. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów ogłosi wyniki Plebiscytu.
 11. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na łamach Dziennika Wschodniego lub/oraz na dziennikwschodni.pl do dnia 11.10.2019r.
 12. Za udział w Plebiscycie nie przewidziano nagród. 
 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Dziennik Wschodni ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, z dopiskiem „Wybory - reklamacja” w terminie 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 2. Reklamacje złożone będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać do najmniej wskazanie nazwy plebiscytu i kategorii, autora reklamacji (imię, nazwisko, adres do korespondencji) oraz zwięzły opis zarzutów.
 4. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.
 • Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator: Corner Media Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wydawca „Dziennika Wschodniego”. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się na adres Organizatora: Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.
 2. Podstawowym celem, dla którego dane osobowe są przetwarzane jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Prawybory z Dziennikiem Wschodnim”, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane także w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych.
 3. Podstawą przetwarzania danych Kandydatów w Plebiscycie, w tym wizerunku, jest uzasadniony prawnie interes Administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rodo. Interesem tym jest promowanie i egzekwowanie wolności słowa i dostępu do informacji na łamach Dziennika Wschodniego i w portalu dziennikwschodni.pl i w rozumieniu przepisów ustawy Prawo prasowe, co nie narusza wolności i interesów Kandydatów będących osobami publicznymi. Dane Kandydatów zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych - opublikowanych przez Komitety Wyborcze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób głosujących w Plebiscycie jest zawarcie umowy – o treści Regulaminu Plebiscytu (art. 6 ust. 1 lit. b Rodo). Umowa zawierana jest przez głosowanie w Plebiscycie; w celu rozliczeniowo-podatkowym – przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rodo).
 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują następujący zakres:
 6. w zakresie danych osobowych Kandydatów: imię, nazwisko, wiek, wizerunek, przynależność partyjna;
 7. w zakresie danych osobowych głosujących: imię, nazwisko i adres do korespondencji zgłaszającego skargę/reklamację, numer telefonu.
 8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z celem przetwarzania danych - przez okres przewidziany w art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29/08/1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018, poz. 800) lub przez okres realizacji Plebiscytu, o którym mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu, do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przeciwko Organizatorowi z tego tytułu.
 9. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Plebiscytu) pobierane są tylko te dane, bez których umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy, spowoduje, że nie może być zawarta i wykonana.
 10. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w związku ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na postawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora będzie istniał uzasadniony powód; prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy. Jeżeli podstawą do przetwarzania danych jest udzielona zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia można wykonać na adres e-mail: soltys@dziennikwschodni.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej.
 11. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.
 13. Odbiorcami danych będą upoważnienie pracownicy i współpracownicy Administratora, celem wykonania obowiązków służbowych; podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie w związku z wykonywaniem na rzecz Administratora usług – dostawa usługi SMS, kancelarie prawne etc; organy publiczne, w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 • Informacja o Plebiscycie

Wszelkie informacje na temat Plebiscytu można uzyskać w siedzibie Dziennika Wschodniego, Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin oraz na stronie Organizatora, tj. www.dziennikwschodni.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 46 26 800 

 • Postanowienia końcowe

 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Dziennika Wschodniego, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin oraz na stronie www.dziennikwschodni.pl
 2. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika Plebiscytu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, jak również działanie siły wyższej.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie maja właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Powrót do plebiscytu

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.