Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

DOBŁE BO OD TADEŁUSZA

Utworzony przez kiedy tu będzi normalnie ?, 16 stycznia 2011 o 09:45
Zamiejscowy instytut fizkultury, nagroda za gratisowe udostępnianie sali na doroczny spęd zielonych beneficjentów okrągłego stołu.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
20 grudnia 2010 r. znak: OL-WO-0212-792-2-MG/10 Lublin, dnia 17 grudnia 2010 roku Pan lek. med. Ireneusz STOLARCZYK Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Warszawska 2-4 21-560 Międzyrzec Podlaski DECYZJA Nr 205/2010/Odw. Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ireneusz Stolarczyk z siedzibą: ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie Fizjoterapia ambulatoryjna – postępowanie Nr 03-11-001478/REH/05/1/05.1310.208.02/1. - oddalam odwołanie. Uzasadnienie W dniu 5 października 2010 r. Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. w rodzaju świadczeń: Rehabilitacja Lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej za terenie powiatu bialskiego – postępowanie Nr 03-11-001478/REH/05/1/05.1310.208.02/1. Oferenci przystępujący do konkursu ofert, oprócz wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, powinni spełniać wymagania określone przez Ministra Zdrowia, na podstawie art. 31d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz przez Prezesa NFZ, na podstawie art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach, w: - zarządzeniu Nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zarządzeniu Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Oferty oceniane były zgodnie z kryteriami, określonymi w art. 146 ust. 1 pkt 2, wymienionymi w art. 148 ustawy o świadczeniach oraz w zarządzeniu Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r., zmienionym zarządzeniem nr 50/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. Oferty w ogłoszonym postępowaniu należało złożyć do dnia 20 października 2010 roku. Oferent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski złożył w Lubelskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ofertę nr 03-11-001478(05/1)-0004/00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 października 2010 roku, w siedzibie Lubelskiego OW NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin. W ogłoszeniu wskazano obowiązujące przepisy dotyczące wymogów, jakie muszą być spełnione przez podmioty składające oferty oraz przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto, Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadził w dniu 20 września 2010 roku szkolenie dla świadczeniodawców w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne, na którym zostały omówione zasady przygotowania oferty, warunki realizacji i zawierania umów, zasady przeprowadzenia postępowań konkursowych i prowadzenia negocjacji. W trakcie postępowania konkursowego wpłynęło 8 ofert. Komisja konkursowa stwierdziła prawidłowość ogłoszenia postępowania. Oferta nr 03-11-001478(05/1)-0004/00 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski została złożona w terminie. Po sprawdzeniu spełniania warunków formalnych, Komisja Konkursowa nr 12 nie stwierdziła braków w dokumentach formalno-prawnych, określonych w szczegółowych warunkach postępowania. W dniu 30 października 2010 r. Komisja Konkursowa wezwała Oferenta do złożenia w terminie do dnia 5 listopada 2010 r. wyjaśnienia elementów spornych harmonogramu personelu. Oferent w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienie potwierdzające prawidłowość wykazanego harmonogramu personelu wraz z oświadczeniami personelu medycznego. W dniu 5 listopada 2010 roku Komisja Konkursowa nr 12 wezwała Oferenta do złożenia pisemnych wyjaśnień dostosowania odpowiedzi ankietowej zgodnej ze stanem faktycznym w związku ze stwierdzeniem rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym a udzieloną odpowiedzią na zawarte w ankiecie pytanie: 1.5 WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA W WYKAZIE SPRZĘTU 1.5.13 Czy oferent zapewnia lampę IR lub IR/UV – w miejscu? Udzielona odpowiedź: „Spełniam warunek w dniu złożenia oferty i będę spełniać od początku obowiązywania umowy". W dniu 10 listopada 2010 r. Oferent potwierdził udzieloną odpowiedź. 1.5.14 Czy oferent zapewnia wieloosobowa komorę kriogeniczną niskotemperaturową (zakres uzyskiwanych temperatur od -120oC do -150oC) z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu - w lokalizacji? Udzielona odpowiedź: "Nie dotyczy, nie będę realizować zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej", zaś odpowiedź udzielona na pozostałe pytania w ankiecie dotyczące realizacji krioterapii ogólnoustrojowej ( nr pytania w ankiecie 1.5.9 , 1.5.15, 1.5.10 "Spełniam warunek w dniu złożenia oferty i będę spełniać od początku obowiązywania umowy" ). W związku z wyjaśnieniem Oferenta z dnia 10 listopada 2010 r. dokonano zmiany odpowiedzi na pytania ankietowe 1.5.9, 1.5.15., 1.5.10 na „nie dotyczy, nie będę realizować zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej”, co skutkowało zmniejszeniem liczby punktów w ocenie oferty o 0,85. 2.1. PERSONEL - INNY 2.1.1. Czy świadczenia udzielane są przez osobę posiadającą specjalizację w dziedzinie fizjoterapii – wymiarze czasu pracy odpowiadajacym równoważnikowi co najmniej 1 etatu przeliczeniowego? Udzielono odpowiedzi: TAK Oferent oświadczył, iż na pytanie 2.1.1. udzielił błędnej odpowiedzi, gdyż nie posiada personelu o kwalifikacjach specjalisty w dziedzinie fizjoterapii., co skutkowało zmniejszeniem liczby punktów w ocenie oferty o 25 punktów. 4.1. SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA 4.1.3. Czy oferent zapewnia urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – w miejscu? Udzielono odpowiedzi: TAK W wyjaśnieniu z dnia 20.12.2010 r. Oferent potwierdził posiadanie powyższego urządzenia. 5.1. CERTYFIKATY JAKOŚCI 5.1.2 Czy oferent posiada certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu zawarcia umowy? Udzielono odpowiedzi : TAK Oferent dostarczył kserokopię Certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych ważnego do dnia 03.12.2012 r. W związku z powyższą korespondencją przesłano Oferentowi w dniu 22.11.2010 r. Powiadomienie Oferenta o zmianie udzielonych odpowiedzi w ankiecie formularza ofertowego. Oferta została oceniona według jednolitych dla wszystkich oferentów kryteriów oceny i przyjęta do postępowania konkursowego. Kryteria oceny ofert oraz warunki zawierania i realizacji umów są jawne i nie podlegały zmianie w toku postępowania konkursowego. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 1 grudnia 2010 r. Od rozstrzygnięcia postępowania Oferent wniósł odwołanie w terminie, w którym porusza kwestię: - naruszenia art. 134 ust. 1, art. 140 ust. 2 pkt 1, art. 148 pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach, poprzez przeprowadzenie postępowania konkursowego z pominięciem zasady równego traktowania wszystkich świadczeniodawców oraz naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji w wyniku nie określenia jasnych i czytelnych reguł przyznawania punktów - naruszenia interesu prawnego odwołującego w związku z brakiem możliwości zapoznania się z oceną ofert w niniejszym postępowaniu uzyskaną przez pozostałych świadczeniodawców. W dniu 13 grudnia 2010 roku, Odwołujący się został skutecznie poinformowany o przystąpieniu przez Dyrektora Lubelskiego OW NFZ do rozpatrzenia wniesionego odwołania i przysługującym Odwołującemu się prawie wglądu do dokumentacji postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Odwołujący się, za pośrednictwem osoby upoważnionej (stosowne upoważnienie pozostało w aktach sprawy), dniu 13 grudnia 2010 r. skorzystał z prawa wglądu do dokumentacji, a następnie w dniu 15 grudnia 2010 r. złożył uzupełnienie do przedmiotowego odwołania. Rozpatrując przedmiotowe odwołanie należy zważyć, co następuje. Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, stosownie do art. 152 ust. 1 oraz art. 154 ust. 1 ustawy o świadczeniach, jeżeli interes prawny świadczeniodawcy, doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym odwołanie podlega uwzględnieniu, gdy stwierdzony zostanie uszczerbek w interesie prawnym świadczeniodawcy, będący wynikiem naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania. Granice środka odwoławczego, jakim jest odwołanie, określa art. 152 ustawy o świadczeniach. Mianowicie, odwołujący się winien wykazać uszczerbek w interesie prawnym w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania konkursu ofert. Przepis art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach stanowi, iż komisja konkursowa w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy, wybiera oferty zapewniające jakość świadczeń opieki zdrowotnej, ich ciągłość, kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Natomiast art. 148 cytowanej ustawy wskazuje na kryteria porównawcze złożonych ofert, czyli: ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także liczbę i cenę oferowanych świadczeń. Ustawowym obowiązkiem NFZ wynikającym z art. 134 ustawy o świadczeniach, jest prowadzenie postępowania konkursowego z zachowaniem zasad równego traktowania wszystkich oferentów i w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zawarcie umów w danym zakresie określały ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, iż Komisja konkursowa przy pomocy systemu informatycznego NFZ dokonała oceny ofert złożonych przez oferentów na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankietach. Oferta nr 03-11-001478(05/1)-0004/00 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski po zakończeniu części jawnej postępowania, została zakwalifikowana do części niejawnej postępowania i poddana ocenie w celu porównania ofert. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r., zmienionym zarządzeniem nr 50/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. załącznik nr 1, tab.1.6 rehabilitacja lecznicza, wszystkie oferty, w tym oferta Odwołującego się, zostały ocenione wg następujących kryteriów: jakość, gdzie ocenie poddano: · personel (specjalista w dziedzinie fizjoterapii – wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), · sprzęt i aparaturę (urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – w miejscu, wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych – w miejscu, zestaw do kriostymulacji parami azotu – w miejscu), · zewnętrzna ocena jakości (certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy, certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy), · wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia 2010 roku i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym (udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów), nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy, nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących, pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy, obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezasadne ordynowanie leków, nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń, nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie, nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń, przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie, których dokonano płatności nienależnych środków finansowych, udaremnienie lub utrudnianie kontroli, niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych, stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach), dostępność, gdzie ocenie poddano: · harmonogram pracy (co najmniej 5 dni w tygodniu – nie krócej niż 10 godzin dziennie) ciągłość, gdzie ocenie poddano: · zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń (deklaracja spełnienia wymagań w dniu złożenia oferty i okresie realizacji umowy) - cena oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy. Kryterium kompleksowości w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, nie było oceniane, dlatego też w rankingach, wszystkie oferty za wyżej wymienione kryterium otrzymywały wartość punktową 0. Oferta Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w rankingu otwarcia uzyskała łącznie 61,92 pkt, w tym: 1) ciągłość - 9,42pkt 2) kompleksowość - 0 pkt 3) jakość - 37,50 pkt 4) dostępność - 0 pkt 5) cena - 15 pkt W związku z wyjaśnieniami Oferenta omówionymi wyżej Komisja Konkursowa zmieniła odpowiedzi ankietowe w formularzu ofertowym, co skutkowało zmniejszeniem liczby punktów o 25,85. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie w komunikacie z dnia 21 września 2010 roku podał do wiadomości wszystkich oferentów wykaz cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń, w ogłoszonych postępowaniach konkursowych na rok 2011 i lata następne. „Cena oczekiwana” w rozumieniu zapisu załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.) jest to cena wynikająca z wartości zamówienia i planowanej do zakupu liczby świadczeń w danym rodzaju i zakresie świadczeń, stanowiąca składową algorytmu kryterium ceny określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia. „Cena oczekiwana” przedstawiona przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej została zaplanowana na kwotę 1,00 zł. Przy tej wartości, za jeden punkt oferta uzyskiwała 15 punktów w ocenie punktowej za cenę. Obniżenie ceny przez oferenta do 10 % od ceny oczekiwanej dawało możliwość zwiększenia wartości punktowej oceny oferty. Obniżając cenę o 10 % oferent otrzymywał maksymalną liczbę 30 punktów za cenę. Komisja konkursowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu i spełniali wymagane warunki. Komisja w dniu 19 listopada 2010 roku przeprowadziła jednokrotne negocjacje w sprawie ilości i ceny świadczeń opieki zdrowotnej z Oferentem: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, który podtrzymał cenę złożoną w ofercie za pkt: 1,00 zł uzyskując wartość punktową w kryterium ceny – 15 pkt. Po uzyskaniu przez strony ostatecznego zbieżnego stanowiska w zakresie cen i liczby świadczeń opieki zdrowotnej, potwierdzonego podpisaniem protokołów końcowych z negocjacji, Komisja sporządziła ranking końcowy w dniu 1 grudnia 2010 roku. Oferty zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z łącznej liczby punktów oceny, z uwzględnieniem wyników negocjacji. Oferta Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w rankingu końcowym uzyskała łączną liczbę punktów 36,07 w tym: 1) ciągłość - 8,57 pkt 2) kompleksowość - 0 pkt 3) jakość - 12,50 pkt 4) dostępność - 0 pkt 5) cena - 15 pkt W związku z uzyskaną liczbą punktów oferta znalazła się na ostatniej pozycji rankingu kwalifikującej do zawarcia umowy. Wartość protokołu z negocjacji z Oferentem po zsumowaniu z wartościami protokołów Oferentów znajdujących się na wyższych pozycjach w rankingu przekraczała wartość zamówienia w tym postępowaniu tj. kwotę 539 485 zł. W dniu 26.11.2010 r. w rozmowie telefonicznej zaproponowano Oferentowi aneks do protokołu ze zmniejszoną ilością: 130 813 punktów po wynegocjowanej cenie 1 zł. Oferent odmówił przyjęcia mniejszej niż pierwotnie wynegocjowanej ilości świadczeń. W postępowaniu konkursowym nr 03-11-001478/REH/05/1/05.1310.208.02/1 ogłoszonym na powiat bialski na wartość 539 485 zł , Komisja dokonała wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym. Ze względu na nie przyjęcie propozycji Komisji zmniejszenia liczby świadczeń możliwych do zaproponowania do wartości zamówienia, mając na uwadze liczbę punktów uzyskaną w rankingu końcowym, oferta Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski nie została wskazana do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 29 ustawy o świadczeniach Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (w tym fizjoterapii ambulatoryjnej) spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W przedmiotowym postępowaniu komisja konkursowa wyłoniła 3 oferentów, którzy będą udzielać świadczeń w zakresie określonym zamówieniem, a więc, zgodnie z ustawą o świadczeniach, Świadczeniobiorcom zapewniono prawo wyboru świadczeniodawcy spośród tych świadczeniodawców, którzy będą mieli zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Każda złożona Oferta podlegająca ocenie była oceniana według tych samych kryteriów ocen zawartych w Zarządzeniu Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r., zmienionym zarządzeniem Nr 50/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. załącznik nr 1, tab.1.6 rehabilitacja lecznicza. Spełnienie warunków wymaganych określonych w Zarządzeniu Nr 53/2010/DSOZ z dnia 2 września 2010 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia było obligatoryjne dla wszystkich Oferentów uczestniczących w postępowaniach w rodzaju: rehabilitacja lecznicza. Warunki dodatkowo oceniane przedstawione w ofercie zawarte w powyższym zarządzeniu były również uwzględniane przez Komisję w ocenie ofert. Wszystkie oferty złożone w niniejszym postępowaniu poddane zostały ocenie według tych samych kryteriów. Komisja analizowała każdą ofertę pod względem zbieżności pomiędzy formularzem ofertowym, a udzielonymi odpowiedziami na zawarte w ankiecie pytanie dotyczące kwalifikacji personelu, sprzętu, harmonogramu pracy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prowadzona była korespondencja wyjaśniająca z Oferentem, w tym również z Odwołującym. Wskazać tu należy również, że zadaniem NFZ jest zakontraktowanie świadczeń u oferentów zapewniających najwyższą jakość, ciągłość i dostępność przy możliwie najkorzystniejszej cenie. W związku z otrzymanym uzupełnieniem do odwołania uprzejmie informuje, iż w dniu 5 listopada 2010 roku Komisja Konkursowa nr 12 wezwała Oferenta do złożenia pisemnych wyjaśnień dostosowania odpowiedzi ankietowej zgodnej ze stanem faktycznym w związku ze stwierdzeniem rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym a udzieloną odpowiedzią na zawarte w ankiecie pytanie między innymi: 1.5.14 Czy oferent zapewnia wieloosobowa komorę kriogeniczną niskotemperaturową (zakres uzyskiwanych temperatur od -120oC do -150oC) z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu - w lokalizacji? Oferent udzielil odpowiedzi: „Nie dotyczy, nie będę realizować zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej", zaś odpowiedź udzielona na pozostałe pytania w ankiecie dotyczące realizacji krioterapii ogólnoustrojowej ( nr pytania w ankiecie 1.5.9 , 1.5.15, 1.5.10 "Spełniam warunek w dniu złożenia oferty i będę spełniać od początku obowiązywania umowy"). Zgodnie z Załącznikiem nr 3 (kolumna 2.6.4) do Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza wyposażenie do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej - wymagane jest wówczas, gdy świadczenie jest realizowane. Dlatego, jeżeli Oferent nie potwiedził realizacji zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej w pytaniu 1.5.14 udzielając odpowiedzi „Nie dotyczy, nie będę realizować zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej", należało konsekwentnie wybrać w/w odpowiedź na pytanie 1.5.9, 1.5.10. 1.5.15. Komisja Konkursowa Nr 12 zmieniła odpowiedź ankietową na pytanie nr 1.5.9 1.5.10. 1.5.15 na podstawie oświadczenia Oferenta, złożonego w dniu 10 listopada 2010 roku, w którym potwierdza brak posiadania wieloosobowej komory kriogenicznej niskotemperaturowej oraz brak realizacji tych świadczeń. Oferent poinformował również Komisję, iż pytania: 1.5.9 i 15.10, 1.5.15 zinterpretował jako dotyczące warunków wymaganych w zakresie sprzętu i aparatury medycznej w realizacji wszystkich świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej. Dlatego zgodnie ze stanem faktycznym udzielił odpowiedzi „Spełniam warunek w dniu złożenia oferty i będę spełniać od początku obowiązywania umowy”. W tej lokalizacji, co Gabinet Fizjoterapii znajdują się gabinety wyposażone w zestawy do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Podobnie Oferent zinterpretował pytanie o zapewnieniu cykloergonometru w ilości 2 sztuk. Ponadto, w powyższym wyjaśnieniu Oferent stwierdza cytuję: „Jeżeli te pytania dotyczą zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej to odpowiedź winna być: „Nie dotyczy, nie będę realizować zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej", nie spelniam warunków w dniu zlożenia oferty i nie będę spełniać od początku obowiązywania Umowy”. W związku z powyższym Komisja zmieniła odpowiedź ankietową na pytanie 1.5.9 i 1.5.10, 15.15 zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem i stanem faktycznym, co skutkowało zmniejszeniem liczby punktów w ocenie ofertyw kryterium ciągłość o 0,85 pkt. Ponadto informuję, że w postępowaniu Nr 03-11-001478/REH/05/1/05.1310.208.02/1 negocjacje prowadzono ze wszystkimi oferentami w dniu 19 listopada 2010r. W protokole z negocjacji zawarto ostateczne, zbieżne stanowisko stron w procesie negocjacji co do ilości i ceny oraz zapis: „zbieżność stanowisk w protokole końcowym nie oznacza dokonania wyboru Oferenta i przyrzeczenia zawarcia umowy”. Reasumując, na ogłoszone przez Lubelski OW NFZ postępowanie konkursowe Nr 03-11-001478/REH/05/1/05.1310.208.02/1 w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na terenie powiatu bialskiego wpłynęło 8 ofert. Wartość zamówienia w w/w postępowaniu wyniosła nie więcej niż 539 485,00 PLN na okres rozliczeniowy, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uwzględniając w/w kwotę ogłoszenia, komisja konkursowa zakwalifikowała do zawarcia umowy oferenta, który uzyskał nie mniej niż 38 punktów, w oparciu o uzyskaną liczbę punktów z oceny oferty w rankingu końcowym ofert. W oparciu o wskazaną powyżej ocenę w rankingu końcowym oraz brakiem zgody na zmniejszoną ilość punktów dostosowaną do wartości zamówienia oferta nr 03-11-001478(05/1)-0004/00 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski nie została zakwalifikowana do zawarcia umowy z Lubelskim OW NFZ. Wobec nie stwierdzenia naruszenia zasad prowadzenia postępowania konkursowego, złożone odwołanie nie może zostać uwzględnione. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Pouczenie Od decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. p.o. Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Kowalik
Zaloguj się, aby oddać głos
0

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: