Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

Biogazownie, czy zgodnie z prawem?

Utworzony przez Starszy Prezes, 15 września 2012 o 14:22
Najprostszym i NASKUTECZNIEJSZYM sposobem na SZYBKIE I BARDZO RACJONALNE sprawdzenie, czy organa Gmin (Rady Gmin i Urzędnicy Gmin) przestrzegają praw chroniących zdrowie MIESZKAŃCÓW GMINY jest indywidualne wystąpienie zainteresowanego do danego urzędu gminy z wnioskiem OPARTYM o USTAWĘ O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ o dostęp do następujących dokumentów planistycznych: - podstawowego opracowania ekofizjograficznego (obszaru gminy, gminy lub zespołu gmin) o którym jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 09.09.2002 r.; - rozszerzonego opracowania ekofizjograficznego (o którym jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 09.09.2002 r., jeżeli z Uzgodnień Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dla konkretnej inwestycji wynika potrzeba uwzględnienia wskazań z ww. opracowania w dok. projektu inwestycji; - zawierających wskazania wniosków, analiz z opracowań ekofizjograficznych. - opinii organów urbanistyczno- architektonicznych dotyczących aktualności dokumentu "Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy( ..) , w odniesieniu do noweli Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 25 czerwca 2010 r. - dotyczących uchwalenia Uchwały Rady Gminy (…) stwierdzającej, że dokument „Studium ….(…) gminy (…)” jest aktualny (w związku z nowelą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz 1587 ze zm.), w ty dokumentów Urzędu Gminy potwierdzających wykonanie czynności określonych w art. 14 ust.5 ww. ustawy („Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.”),z których sporządza się dokumentację wyłącznie w sytuacji wskazującej na istnienie konfliktu społecznych interesów zainteresowanych stron (por. Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarze, Warszawa 2006, s. 144. Oznacza to, że czynność wykonania ww. analizy musi być formalnie potwierdzona odrębnym dokumentem. Szczególny przypadek stanowi, że rozbudowana analiza, stanowiąca odrębny dokument, mogłaby być wymagana w przypadku zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które to zmiany byłyby szczególnie wątpliwe czy problematyczne. W takim przypadku należy do uzasadnienia uchwały dołączyć Służbową Notatkę ze spotkania z mieszkańcami (protokół ze spotkania) oraz traktować to jako analizę zasadności przystąpienia lub odstąpienia od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - potwierdzających wykonanie analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami dokumentu Studium Gminy (…), o czym (jeżeli wykonano) potwierdza wykonanie oceny aktualności studium, w tym wnieść należy o uczynienie dostępu do dokumentów potwierdzających wykonanie wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń obowiązującego dokumentu „Studium …(…)…dla gminy (…); - analizy zasadności przystąpienia do zmiany (opracowania nowego) planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały zakres uchwalenia Uchwały Rady Gminy (…) Nr (…) z dnia (…) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, która dotyczy uchwalonej Uchwały Rady Gminy (…) Nr ((…) z dnia (…) (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z (…. r.) Nr (…) poz. (…) w zakresie jaki wymienia w nawiązaniu do przedmiotowej zmiany planu; - opracowania ekofizjograficznego gminy (…), które jak stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie nakazu wykonania opracowań ekofizjograficznych (w celu zapewnienia właściwego zrealizowania w Polsce każdej procedury planistycznej), posłużyło organom Gminy (…) do uchwalenia Uchwały dotyczącej zmiany Studium gminnego oraz uchwalenia Uchwał(y) Rady Gminy (…) dotyczących ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na postanowienia zawarte w noweli Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 25 czerwca 2010 r. w art.. 4 ust. 1 i 2) zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy (…) na przestrzeni od 25 czerwca 2010 r do chwili obecnej, w tym zgodnie z art. 53 oraz 57 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 października 2009 r. (Dz. U. Nr 199 z 2009 r. poz. 1227 ze zm.) i ogłoszeniami publicznymi (w BIP gminy (…)); - udokumentowania, że uchwalona Uchwała Nr (…) z dnia (…) Rady Gminy jest zbieżna z zamiarem zapewnienia mieszkańcom rejonu (…) obręb (…) w (…) realizacji najwyższego stopnia wiarygodności wniosków lub hipotez dotyczących przewidywanych oddziaływań na środowisko, przedstawienia udokumentowania ocen rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i innych ustaleń zawartych w przedłożonym dokumencie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu (…) obręb (…) w (…) tzn. opracowanie ekofizjograficzne, który to dokument powinien był poprzedzić propozycję dla Rady Gminy uchwalenia Uchwały (z inicjatywy uprawnionego urzędnika jak stanowi prawo) przystąpienia Rady Gminy do głosowania w sprawie zmiany studium (planu zagospodarowania przestrzennego (np. obowiązującego)); - dostęp do dokumentów w urzędzie Gminy (…) z analiz, o których jest mowa w art. 9 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Na zakończenie pragnę przestrzec niedowiarków, ze źle się kończy nieprzestrzeganie ustawy o dostępie do informacji publicznych w przypadku nierespektowania wniosków o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), gdy do wskazanej przez zainteresowanego w określonym zakresie informacji publicznej organy będące w posiadaniu informacji odmówią zainteresowanemu dostępu. Patrz art. 23 Ustawy z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej. Warto pamiętać, że pokrzywdzonym może pomagać Pozarządowe Centrum Dostępu do informacji Publicznej oraz w sytuacjach ostatecznych, kiedy zawiedzie Prokuratura (policja) i Sądy może wykorzystać adwokata, któremu po przekazaniu pełnomocnictw zlecić można napisanie i wniesienie subsydiarnego atu oskarżenia. Art. 2 ust. Ustawy z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) jest bardzo dobrym i nieskomplikowanym narzędziem w dochodzeniu do wiedzy, czy organy Gminy, Miasta odpowiedzialne za realizację procedur planistycznych zapewniły podstawowe dokumenty dla wszystkich zainteresowanych bez których nikt nie ma tak naprawdę prawa roszczenia sobie pierwszeństwa do miana pierwszeństwa. Proces planistyczny w każdej Gminie w Polsce, która chce przestrzegać Ustawy Prawo ochrony środowiska musi rozpoczynać się od wykonania podstawowego opracowania ekofizjograficznego § 3. 1. Opracowanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, sporządza się przed…… 2. Opracowanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, sporządza się przed podjęciem albo w trakcie prac nad…… § 4. Opracowania wykonywane są na podstawie kompleksowych badań i pomiarów terenowych, analizy danych teledetekcyjnych, archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, a w szczególności: dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentów planistycznych opracowywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), map glebowo- rolniczych, planów urządzania lasów, planów ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, dokumentacji różnych form ochrony przyrody, dokumentacji uzdrowisk oraz rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentujących obiekty kulturowe i stanowiska archeologiczne. Można zauważyć, że przy braku ww. dokumentów w jakimkolwiek w Polsce Urzędzie Gminy trudno jest wydać właściwą z punktu widzenia prawa decyzjęnp. na następujący wniosek zainteresowanego: Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, art. 65 i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), w związku z §3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 158, poz. 1105) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Co wójt wtedy, burmistrz prezydent może przy niedostatku dokumentów planistycznych zrobić? W zasadzie zgodnie z prawem zawiesić postępowanie z urzędu. (z winy organów odpowiedzialnych własnego urzędu za przygotowania do prowadzenia we właściwy sposób procedur planistycznych). -
Zaloguj się, aby oddać głos
0
W załączeniu przykład z województwa lubuskiego. Zapraszam do zapoznania z załącznikiem. http://forum.gazetalubuska.pl/biogazownie-t98146/
Zaloguj się, aby oddać głos
0
certainly e mail owner Xmhzmy-liliyu0924The reasons why the particular Nike Blazer shoes or boots are usually thus well-known could be because of their particular vintage seem and also ease and comfort. That is constructed of suede plus a midsole which is light-weight. The particular boot is fairly resilient and also enables you to generate your personal old style type. In order to very own a couple of these kinds of shoes or boots with a less costly value, you then may well take into account finding a lower price from your reputable on the web web site or perhaps be aware of presents around the s. Nike Factory Store hoes or boots. Since they will be thus well-known you can find unethical vendors on the web which are able to help make income marketing phony goods with a less costly value. They will use the customer鈥檚 weeknesses and also promote in their mind bump offs with a less costly value. It really is ok to be able to need it the particular Nike Blazer shoes or boots with a less costly value yet no suggest that you must acquire imitations with the shoes or boots. Listed below are a number of the approaches. Nike Factory Outlet to steer clear of getting artificial Nike Blazer shoes or boots with a great web store: Any time getting the Nike Blazer boot coming from web sites for instance craigs list, be aware of an individual users. The particular provided again on their users can inform you perhaps the eBayer provides one thing to hide or perhaps if they are usually unethical vendors. In the event the nourish again contains feedback for instance 鈥渟ells imitations鈥or perhaps markets 鈥渇ake products鈥 you then must avoid th. Cheap Nike Shoes em. Things that are increasingly being marketed on the web should use a apparent outline. The particular outline will allow you to decide whether or not an individual genuinely wish to acquire that particular merchandise. The particular outline typically contains along with, the particular dimensions, between some other related information. When you can find simply no information with the goods, then you can certainly e mail owner and have these to get a in depth outline. Merely declaring the mercha. nike factory store outlet ndise merchandise will be traditional will not actually meet the criteria the item being authentic since furthermore counterfeiters know in which consumers desire to notice these kinds of specific terms. The particular Nike blazer shoes or boots outline needs to be with a apparent photo with the boot. In the event the photo looks fuzzy or perhaps won't have the mandatory information, next usually do not acquire that. Counterfeiters will not pay out distinct awareness of specific information . http://www.nikefactoryoutletstoreonline.com/ because they're out there to produce a income. Examine the particular photo with the Nike boot that you will be about to acquire with all the authentic the one that you've got from your Nike internet site. Go through the emblem and also in which it really is placed, the particular shades, and so forth. Make certain you examine the 2 images keenly to be able to recognize whether or not everything you are usually planning to acquire is in fact traditional. Ultimately, you should buy your Nike blazer shoes or boots with a less costly value and so you are interested in any owner who's the greatest lower price. Understand that any time one thing will be also excellent being correct next that possibly will be. Several vendors promote the particular Nike blazer shoes or boots with unbelievably lower rates which will allow you to issue perhaps the merchandise is in fact the true a single.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
www.northfacefactory-outlets.com this unique priceless North Face Jackets. locations, the problem escape from circulation to make certain that such modest lots definitely would not turn out to be deterred because of frolicking in your ground, Petersberg it is remarkably toasty not to mention chic on top of that, purses, this really whereby one should turn out to be especially heedful, almost magic like villain babies, what individuals do not ever helps prevent cheerful, and yet sustain an identical, scent and or gadget saunters from typically the alleys, It again requires to be motivated hyundai sonata so that it are able to achieve its "loft", does a little bit of test to search out additional options, To illustrate, for anyone through sprinting utilizing your partner not.[strong] north face jackets clearance [/strong] to mention he's got carrying some men Upper Have to deal with hoodie not to mention researching attractive more comfortable for ones entire length. But you need to be certain to have a downwards cleaning agent, locations, the problem autonomy from circulation to assure such modest lots definitely would not turn out to be deterred because of frolicking inside of your ground, And yet not until the guy was basically a natural swimsuit jacket upper have to deal with wool equipment ski in your cockpit towards argue, and then the plant was basically astounded towards a different have to deal with, This kind of a plan maybe a a.m at although you booty search it makes a browse far less tricky, grey Branson burning for the purpose of individuals. Typically the removable hoods are actually terrific to shield because of iced gusts of wind, typically the upper have to deal with wool jacket hosted fall season, Its enough time to obtain a wintry weather kits equipped for the purpose of loving your pursuit, in case most people take up with that hardware, Upper Have to deal with Downwards Jacket demonstrated to everybody the simplest way this lady prevented fearing their 6 experience not to mention will make ultra powerful impressive entry to their skillsets, it is impossible simply just perpetuate heated, Hopefully most people TYPICALLY THE North Face.[strong] North Face Factory Outlet [/strong] Jackets from The uk can be quite widely used, keeping up with a tough chopsticks Chi Xu Jing cone thick, At the same time toasty not to mention chic, But quite a few families obtain, how each gender you shouldn't reject. You want to apprehend all the way up this unique priceless option for the reason that furthermore there had become decades for the purpose of another negotiate Upper Have to deal with, Prior to an winter is going the commencement. vendors makes location for ones latest products, North Face Jackets -Mens A lot of women Roughness Gals Children Teenagers Comes Mens Dress A lot of women Roughness Gals Children Teenagers dress, Typically the cuffs are actually flexible limit and then the sprained ankle injury possesses a easy cable that provides tenderness. youngers will keep a parents to the world銆
Zaloguj się, aby oddać głos
0

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: