Rekrutacja 2008/9 -------------------------------------------------------------------------------- Szkoła zatrudnia m.in. 15 nauczycieli dyplomowanych i 60 mianowanych, co gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Ponadto około 30 nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i dzięki takim kwalifikacjom mogą lepiej przygotować młodzież do czekających ją egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów w jakich kształcą się uczniowie. W naszym Ośrodku są również egzaminowani absolwenci innych szkół z terenu całego województwa lubelskiego. W ZSP funkcjonuje również Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ), który ma prawa akredytacyjne ośrodków egzaminacyjnych w kilkunastu zawodach. Zadania te wykonują nauczyciele-egzaminatorzy naszej szkoły. Nasza szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie, laboratoria i sale lekcyjne (m.in. 5 pracowni komputerowych). Przestronne korytarze, oddzielne dla każdej klasy szatnie, barek, biblioteka z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do internetu i oprogramowaniem multimedialnym. Funkcjonują różne koła zainteresowań – przedmiotowe, artystyczne i sportowe. Wszystkie sale lekcyjne posiadają sieć internetu, telewizję wewnętrzną i sieć radiofoniczną. Szkoła oferuje również możliwość uzyskanie prawa jazdy po atrakcyjnie niskich cenach (szczególnie klasy samochodowe i technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego). Oferta dla absolwentów szkół gimnazjalnych 2008 : 4 letnie Technikum w zawodzie Technik ekonomista w zawodzie Technik elektryk w zawodzie Technik hotelarstwa w zawodzie Technik informatyk w zawodzie Technik mechanik w zawodzie Technik żywienia i gospodarstwa domowego 3 letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o rozszerzeniach: język polski, historia i język obcy o rozszerzeniach: biologia, chemia, geografia o rozszerzeniach: matematyka i informatyka sportowa ze specjalizacją: piłka nożna i lekka atletyka o rozszerzeniach 3 letnie LICEUM PROFILOWANE ekonomiczno-administracyjny zarządzanie informacją 2 letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie Elektromechanik w zawodzie Kucharz małej gastronomii w zawodzie Mechanik – monter maszyn i urządzeń w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych w zawodzie Sprzedawca w zawodzie Ślusarz w zawodzie Stolarz Wymagane dokumenty: 2 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego podanie do szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum podanie do internatu (dla osób ubiegających się do internatu) Kryteria przyjęcia: O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, punktów uzyskanych za oceny wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum. W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z czterech zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum: - język polski, - matematyka, - język obcy, - historia lub fizyka (komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę przedmiot z wyższą oceną). Technik Informatyk: Technika umożliwiają zdobycie zawodu i zdanie matury po czterech latach nauki. Kandydaci do technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie ( z poradni medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Plany nauczania przewidują ten sam wymiar godzin w cyklu nauczania przedmiotów ogólnokształcących, jaki obowiązuje w liceach. Kształcenie zawodowe będzie realizowane poprzez zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego – technik informatyk. Absolwent technikum informatycznego może być zatrudniony na stanowiskach: instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego w firmach oraz gospodarstwach domowych, pracownika do obsługi informatycznej w dziale finansowo – księgowym przedsiębiorstwa, pracownika firmy outsourcingowej. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług komputerowych. plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- Technik mechanik – obróbka skrawaniem / samochody Technika umożliwiają zdobycie zawodu i zdanie matury po czterech latach nauki. Kandydaci do technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie ( z poradni medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Plany nauczania przewidują ten sam wymiar godzin w cyklu nauczania przedmiotów ogólnokształcących, jaki obowiązuje w liceach. Kształcenie zawodowe będzie realizowane poprzez zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego – technik mechanik. Absolwenci technikum mechanicznego – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania podzespołów, zespołów, liniach technologicznych produkcji pojazdów maszyn i urządzeń mechanicznych, przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania oraz ich projektowania przy pomocy wykorzystania wspomagania komputerowego, przedsiębiorstwach obsługi oraz naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w publicznych i niepublicznych zakładach zaplecza obsługowo – naprawczego transportu samochodowego, w stacjach obsługi samochodów i specjalistycznych zakładach naprawczych jako elektrotechnicy oraz diagności pojazdów samochodowych, jako dealerzy, zajmujący się handlem wszelkich urządzeń technicznych i motoryzacyjnych, jako menadżerowie prowadzący przedsiębiorstwa usługowe z zakresu technicznej obsługi pojazdów i handlowe, nastawione na sprzedaż pojazdów samochodowych oraz prowadzenie napraw pogwarancyjnych, mogą podejmować własną działalność gospodarczą w zakresie usług mechanicznych i napraw i obsługi pojazdów. plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- Technik żywienia i gospodarstwa domowego Program przewiduje kształcenie szerokoprofilowe, uwzględniające nauczanie ogólnokształcące i zawodowe dostosowane do wymogów współczesnego przemysłu spożywczego i gastronomii. Oprócz teoretycznych aspektów wiedzy, wynikających z nauki o żywieniu i żywności, na uwagę zasługują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w zakładach gastronomicznych. Absolwent będzie mógł pracować: w restauracjach, kawiarniach hotelowych ­zakładach gastronomicznych barach szybkiej obsługi pensjonatach, ­domach wczasowych restauracjach na statkach, promach w stołówka szpitalnych i zakładowych sanatoriach szkołach, internatach przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych może też prowadzić własną placówkę gastronomiczną. Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego – technik żywienia. plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- Liceum Ogólnokształcące Liceum ogólnokształcące to szkoła o trzyletnim okresie nauczania, stwarzająca uczniom możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego. Przeznaczona jest dla tych absolwentów gimnazjów, którzy zamierzają kontynuować naukę w wyższych uczelniach lub w szkołach policealnych. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Program nauczania obejmuje kształcenie ogólne. Szkoła na początku etapu edukacyjnego określa dla każdej klasy od 2 do 4 przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Wszyscy uczniowie realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. . Okres nauki: 3 lata plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- LICEUM PROFILOWANE - ekonomiczno-administracyjny Liceum profilowane ma na celu dopomóc uczniowi w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. W gospodarce rynkowej, gdzie liczy się umiejętność wykonywania określonej pracy, a nie zawód w szerokim tego słowa znaczeniu, szybkie przekwalifikowanie się lub ukształtowanie określonej umiejętności na podbudowie liceum profilowanego ma swoje uzasadnienie i przyszłość. Absolwenci po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku. Okres nauki: 3 lata plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- LICEUM PROFILOWANE - zarządzanie informacją Liceum profilowane ma na celu dopomóc uczniowi w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. W gospodarce rynkowej, gdzie liczy się umiejętność wykonywania określonej pracy, a nie zawód w szerokim tego słowa znaczeniu, szybkie przekwalifikowanie się lub ukształtowanie określonej umiejętności na podbudowie liceum profilowanego ma swoje uzasadnienie i przyszłość. Absolwenci po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku. Okres nauki: 3 lata plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodzie elektromechanik Elektromechanik wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacyjne, naprawcze i remontowe aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektromechanicznych, a także instalacji elektrycznych, elektrycznych przyrządów pomiarowych, gospodarstwa domowego. Wykonuje wszelkiego typu instalacje elektryczne oświetleniowe, siłowe, sterujące i sygnalizujące, z dobieraniem odpowiednich przewodów, osprzętu instalacyjnego, urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających.. W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do: sprawdzenia stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektryczne, lokalizowania i usuwania uszkodzeń, wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych, wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwowania instalacji elektrycznych, montowania i naprawiania elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Zawód elektromechanik daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy Absolwent tego kierunku może pracować w wydziałach pomocniczych jako personel służb konserwacyjnych, naprawczych przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, wydziałach produkcyjnych, przy montażu maszyn i urządzeń elektrycznych, przy montażu, konserwacji i naprawie elektrycznego sprzętu domowego. Okres nauki: 3 lata. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-monter maszyn i urządzeń - oddział łączony Przygotowujemy uczniów w zakresie budowy, technologii montażu, naprawy i obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych. Absolwent może być zatrudniony na stanowiskach związanych z produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłowych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą być zatrudnieni : przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania podzespołów, zespołów, liniach technologicznych produkcji pojazdów maszyn i urządzeń mechanicznych. Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń . plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w mechanika pojazdów samochodowych Uczniowie tej szkoły mogą zdobyć zawód mechanika pojazdów samochodowych. Nauka trwa 3 lata. Uczeń zdobywa wiedzę ogólnokształcącą i zawodową, z takich przedmiotów, jak: rysunek techniczny, technologia, maszynoznawstwo, i przedmiotów specjalistycznych (budowa samochodów, obsługa i naprawa samochodów, technologia urządzeń i narzędzi pomiarowych). Uczniowie w trakcie nauki zapoznają się z budową samochodów, wyposażeniem elektrycznym, obsługą i naprawą samochodów, a także podstawami użytkowania komputera. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w warsztatach rzemieślniczych tej branży. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci posiadają umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach rzemieślniczych, stacjach diagnostycznych oraz stacjach obsługi i naprawy samochodów. Są przygotowani do prowadzenia własnych zakładów rzemieślniczych Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych . plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodzie ślusarz W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu: Okres nauki: 3 lata posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania prac ślusarko-montażowych, wykonywania prac spawalniczych, obróbki skrawaniem jak: toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie. Umiejętności praktycznie zdobywają we właściwie wyposażonych warsztatach szkolnych. Uczniowie są przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach rzemieślniczych, budowlanych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie ślusarz . plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodzie sprzedawca Okres nauki: 3 lata Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie: · przyjmowania i przygotowania towarów do sprzedaży, · eksponowania towarów, · marketingu, · wykonywania czynności rachunkowo-kasowych, · prowadzenia dokumentacji związanej z obrotem towarów, · prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia praktyczne odbywają w sieci placówek usługowo-handlowych na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego. Absolwenci po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w sklepach różnych branż oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie sprzedawca. plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodzie stolarz Uczeń na tym kierunku zdobędzie kwalifikacje zawodowe związane z wytwarzaniem i obróbką elementów drewnianych a zwłaszcza do planowania organizacji warsztatu pracy stolarza. Szkoła kształci w zakresie zdobywania wiedzy ogólnej i umiejętności praktycznych obróbki i produkcji drzewnej. Umożliwia zdobycie ciekawego zawodu poszukiwanego na lokalnym i ogólnym rynku pracy. W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: § odczytywać rysunki techniczne, schematy, sporządzać szkice § prowadzić obróbkę skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych sposobem ręcznym i maszynowym § wykonywać elementy konstrukcyjne z drewna i tworzyw drzewnych § wykonywać klejenie i oklejanie wyrobów stolarskich § dobierać i stosować systemy montażu i okuwania wyrobów, § wykonywać wyroby o różnorodnym przeznaczeniu, funkcji i konstrukcji Absolwent nabywa umiejętności wykonywania wyrobów z drewna (meble, stolarka budowlana, ...), posługiwania się elektronarzędziami, maszynami i urządzeniami do obróbki drewna i tworzyw drzewnych. Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie stolarz . plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodzie kucharz małej gastronomii Uczniowie tej szkoły mogą zdobyć zawód kucharz małej gastronomii. Nauka trwa 3 lata. Kształcenie realizowane jest w oparciu o nowoczesną dokumentację programową dla zawodu szerokoprofilowego. Uczeń zdobywa wiedzę ogólnokształcącą i zawodową. Na zajęciach praktycznych w szkole oraz zleconych imprezach nabywają umiejętności: · zasad prawidłowego odżywiania, · właściwego doboru surowców do produkcji potraw, · właściwego przechowywania surowców, półproduktów i gotowych potraw, · prawidłowego wykonywania obróbki wstępnej i cieplnej surowców, · przygotowywać podstawowy asortyment potraw z surowców i półproduktów spożywczych, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, · stosować odpowiednie techniki sporządzania potraw, · prawidłowo zestawiać posiłki, układać menu, · sporządzać kalkulacje potraw, · posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu posiłków, · stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności: system dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), system dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych (HACCP) Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł zawodowy – kucharz małej gastronomii, mogą być zatrudnieni we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę w technikum uzupełniającym. plan nauczania foto Kryteria przyjęcia: Tabela -------------------------------------------------------------------------------- Za oceny z każdego z czterech przedmiotów kandydat może uzyskać od 2 do 20 punktów; - ocena celujący – 20 pkt., - ocena bardzo dobry – 15 pkt., - ocena dobry – 10 pkt., - ocena dostateczny – 5 pkt., - ocena dopuszczający – 2 pkt. Za inne osiągnięcia ucznia: - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 8 pkt., - za potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – 6 pkt., - za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym – I miejsce – 3 pkt, II miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt, - za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkół – 1 pkt, - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat) lub środowiska szkolnego – 2 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny i inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów. Wiek kandydatów – nie przekroczone 18 lat. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Badania takie będą przeprowadzane na terenie naszej szkoły w dniach 14 – 18 kwietnia 2008 r. O szczegółowym harmonogramie badań zostaną powiadomieni dyrektorzy gimnazjów. Dla kandydatów do klasy sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym ze specjalizacją piłka siatkowa (dziewczęta i chłopcy) lub piłka nożna zostanie przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej (w pierwszej połowie czerwca). Wynik sprawdzianu jest wstępnym warunkiem dalszej rekrutacji do tej klasy. Zakres sprawdzianu: Piłka siatkowa 1. Bieg wahadłowy 4 x 10m. 2. Skok w dal obunóż z miejsca 3. Wielokrotne (min. 10) odbicia piłki sposobem górnym i dolnym na zmianę, na wysokość min. 1m. Próbę wykonuje się w kole o średnicy 3,6m. Piłka nożna: 1. Żonglerka prawą i lewą stopą w czasie 30 s. 2. Bieg na 1000 m. 3. Slalom z piłką zakończony strzałem na bramkę z odległości 11 m prawą nogą. 4. Slalom z piłką zakończony strzałem na bramkę z odległości 11 m lewą nogą. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest pisemna zgoda rodziców! Uczniom zamiejscowym proponujemy internat, w którym koszt wyżywienia i zamieszkania nie przekracza 150 zł miesięcznie. II. Kalendarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 25 maja – 13 czerwca - składanie podań przez kandydatów, 25 maja – 18 czerwca – weryfikacja złożonych podań, 18 czerwca – 19 czerwca (godz. 14.00) – ewentualna zmiana wyboru szkoły, 25 czerwca – 29 czerwca - weryfikacja zmienionych podań, 20 czerwca – 25 czerwca (godz. 12.00) – dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 01 lipca (godz. 12.00) - ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list przyjętych kandydatów, 01 lipca (godz. 12.00) – 03 lipca (godz. 13.00) – potwierdzenie przez kandydatów, których nazwiska i imiona zostały umieszczone na listach przyjętych, woli podjęcia nauki w danej szkole przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, 03 lipca (godz. 14.00) - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc, 04 lipca – 09 lipca - przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, 10 lipca (godz. 12.00) - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc, 11 lipca – 31 sierpnia – przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej. ZAPRASZAMY! Pytania dotyczące naboru można kierować na adres: sekretariatzsp@beep.pl tel:83 3527332
Zaloguj się, aby oddać głos
0