czwartek, 22 lutego 2018 r.

Lubelskie

Wielka MajÄ‚ı‚wka: Gdzie siÄ™ wybraÄ‥ na majowy weekend

  Edytuj ten wpis
Dodano: 30 kwietnia 2010, 11:38

Gdzie siÄ™ wybraÄ‥ w majowy weekend? Mamy dla Was kilkaset propozycji z caĚ‚ego regionu.

Lublin

1 maja
* Wiec z okazji ÄšıĄwiÄ™ta Pracy na placu Litewskim zacznie siÄ™ o godz. 15. WstÄ™p wolny.
* MajÄ‚ı‚wka SLD ze zwiedzaniem obiektÄ‚ı‚w muzealnych i atrakcjami dla najmĚ‚odszych. Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96, wstÄ™p wolny.
* Cykl koncertÄ‚ı‚w "Lublin 2016 ââ‚ű“ Europejska Stolica Kultury ââ‚ű“ Kandydatââ‚űďż˝: Orkiestra ÄšıĄwiÄ™tego MikoĚ‚aja, Marcin RÄ‚ı‚Äšışycki z zespoĚ‚em, Marek Dyjak z zespoĚ‚em, Federacja, zacznie siÄ™ na placu Po Farze, godz. 18, wstÄ™p wolny.
* Wystawa "La Defense a Lublinââ‚űďż˝, plac Litewski, wstÄ™p wolny.
2 maja
* ÄšıĄwiÄ™to Flagi: podniesienie flagi paĚ„stwowej, odegranie hymnu paĚ„stwowego przez orkiestrÄ™ wojskowÄ‌ i przekazanie flag przedstawicielom samorzÄ‌dÄ‚ı‚w wojewÄ‚ı‚dztwa i miasta Lublin na placu Litewskim. PoczÄ‌tek godz. 12, wstÄ™p wolny.
* Cykl koncertÄ‚ı‚w "Lublin 2016 ââ‚ű“ Europejska Stolica Kultury ââ‚ű“ Kandydatââ‚űďż˝: Bremmen, Londyn, Teksasy, Budka Suflera na placu Zamkowym zacznie siÄ™ o godz. 18. WstÄ™p wolny;
* O godz. 18 wystÄ‌piÄ‌: Sushkin Band, Plug and Play, Naczynia w Teatrze Andersena. WstÄ™p wolny.
* Wystawa "La Defense a Lublinââ‚űďż˝, plac Litewski, wstÄ™p wolny.
3 maja
* Uroczysty polonez w wykonaniu ZespoĚ‚u PieĚ›ni i TaĚ„ca "Lublinââ‚űďż˝ im. Wandy Kaniorowej, plac Äšďż˝okietka, godz. 13, wstÄ™p wolny.
* Cykl koncertÄ‚ı‚w "Lublin 2016 ââ‚ű“ Europejska Stolica Kultury ââ‚ű“ Kandydatââ‚űďż˝: Backbeat, Bracia, Bajm wystÄ‌piÄ‌ na placu Zamkowym. PoczÄ‌tek o godz. 18, wstÄ™p wolny.
* Od godz. 18 Komishe Pilze, Dwootho i Na Tak wystÄ™pujÄ‌ w Teatrze Andersena. WstÄ™p wolny.
* Wystawa "La Defense a Lublinââ‚űďż˝, plac Litewski, wstÄ™p wolny.

BaranÄ‚ı‚w
3 maja
* Msza Ě›wiÄ™ta o godz. 11. W koĚ›ciele zaĚ›piewajÄ‌ dzieci ze SzkoĚ‚y Podstawowej w Baranowie. PÄ‚ı‚ÄšıŸniej pod pomnikiem poĚ›wiÄ™conym marszaĚ‚kowi JÄ‚ı‚zefowi PiĚ‚sudskiemu zostanÄ‌ zĚ‚oÄšışone kwiaty. Tam ZespÄ‚ı‚Ě‚ ÄšıĄpiewaczy Kaolinki wykona pieĚ›ni patriotyczne.

Biâa Podlaska
1 maja
* O godzinie 9 na placu WolnoĚ›ci poczÄ‌tek Bialskiej MajÄ‚ı‚wki Rowerowej. Uczestnicy pojadÄ‌ w kierunku LeĚ›nej Podlaskiej. UdziaĚ‚ bezpĚ‚atny. SzczegÄ‚ı‚Ě‚y: na http://rppp.za.pl/news.php?readmore=6).
2 maja
* Od godz. 10 do 16 w Muzeum PoĚ‚udniowego Podlasia (ul. Warszawska 12) bÄ™dzie moÄšışna bezpĚ‚atnie zobaczyÄ‥ wystawy staĚ‚e i czasowe.
* O godz. 13 w Osiedlowym Domu Kultury (ul. Zygmunta Augusta 6) zacznie siÄ™ trzygodzinna impreza "SkÄ‌d nasz rÄ‚ı‚dââ‚űďż˝. W programie gawÄ™da o symbolach narodowych poĚ‚Ä‌czonÄ‌ z licznymi konkursami oraz koncert pieĚ›ni wiosennej, regionalnej i patriotycznej w wykonaniu zespoĚ‚u Amabile, Podlaskiej Kapeli Ludowej i ChÄ‚ı‚ru PSS "SpoĚ‚emââ‚űďż˝.
* O godz. 17.30 w hali sportowej ZWWF AWF (ul. Akademicka 2) z koncertem jubileuszowym wystÄ‌pi ZespÄ‚ı‚Ě‚ PieĚ›ni i TaĚ„ca Podlasie ZWWF. WstÄ™p wolny.
* Koncert Maryjny w ramach Wielkanocnych KoncertÄ‚ı‚w Muzyki Sakralnej zacznie siÄ™ o godz. 19 w Diecezjalnym Sanktuarium MiĚ‚osierdzia BoÄšışego (ul. KardynaĚ‚a S. WyszyĚ„skiego). WystÄ‌pi Schola Cantorum Misericordis Christi w BiaĚ‚ej Podlaskiej. WstÄ™p wolny.
3 maja
* O godz. 9.30 zbiÄ‚ı‚rka pocztÄ‚ı‚w sztandarowych, orkiestry dÄ™tej oraz delegacji szkÄ‚ı‚Ě‚ i zakĚ‚adÄ‚ı‚w pracy przed UrzÄ™dem Miasta (ul. MarszaĚ‚ka J. PiĚ‚sudskiego 3). NastÄ™pnie zebrani pÄ‚ı‚jdÄ‌ przed Miejsce StraceĚ„ na pl. WolnoĚ›ci, gdzie o godz. 9.40 przy dÄšıŸwiÄ™kach hymnu narodowego zostanie podniesiona flaga paĚ„stwowa i zĚ‚oÄšışone kwiaty.
* Uroczysta msza zacznie się o godz. 10 w kơciele ̛w. Antoniego
* O godz. 11.20 manifestanci przemaszerujÄ‌ pod tablicÄ™ upamiÄ™tniajÄ‌cÄ‌ uchwalenie Konstytucji 3 maja. Po odegraniu hymnu narodowego wystÄ‌pi przewodniczÄ‌cy Rady Miasta. Delegacje zĚ‚oÄšışĂ„‌ kwiaty.
* Koncert "Witaj majowa jutrzenkoââ‚űďż˝ w wykonaniu orkiestry dÄ™tej z IV LO zacznie siÄ™ na placu WolnoĚ›ci w poĚ‚udnie.
* O godz. 10 w Miejskim Ơrodku Kultury (ul. Warszawska 11) zacznie się otwarty turniej szachowy o puchar prezydenta miasta Biâa Podlaska.
* Na stadionie miejskim (ul. MarszaĚ‚ka J. PiĚ‚sudskiego 38) o godz. 16 rozegrany zostanie amatorski mecz piĚ‚ki noÄšışnej Bialska Liga SzÄ‚ı‚stek PiĚ‚karskich ââ‚ű“ Izba Celna.
* O godz. 18 w auli AWF (ul. Akademicka 2) odbÄ™dzie siÄ™ koncert jubileuszowy z okazji rocznicy dwusetnych urodzin Fryderyka Chopina "Chopin przyjechaĚ‚ââ‚űďż˝. Z recitalami wystÄ‌piÄ‌ najlepsi, mĚ‚odzi polscy pianiĚ›ci. WstÄ™p wolny.
Bîgoraj
3 maja
* O godz. 8.45 rozpocznÄ‌ siÄ™ obchody zwiÄ‌zane z rocznicÄ‌ uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przed koĚ›cioĚ‚em WniebowziÄ™cia NajĚ›wiÄ™tszej Marii Panny zbiorÄ‌ siÄ™ m.in. poczty sztandarowe. Kwadrans pÄ‚ı‚ÄšıŸniej zacznie siÄ™ msza Ě›w. w intencji ojczyzny, a po jej zakoĚ„czeniu zaplanowano przemarsz na plac WolnoĚ›ci pod pomnik Jubileuszowy. Tutaj zĚ‚oÄšışone zostanÄ‌ kwiaty, a okolicznoĚ›ciowe przemÄ‚ı‚wienie wygĚ‚osi porucznik Witold Dembowski. NastÄ™pnie zagra Orkiestra DÄ™ta im. CzesĚ‚awa Nizio.
* Na godz. 11 w BiĚ‚gorajskim Centrum Kultury zaplanowano koncert poĚ›wiÄ™cony 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. WystÄ‌piÄ‥ majÄ‌ m.in. uczniowie PaĚ„stwowej SzkoĚ‚y Muzycznej I st. w BiĚ‚goraju, a koncert "Skrzypce Chopinaââ‚űďż˝ zagrajÄ‌ Maciej Strzelczyk (skrzypce) i JarosĚ‚aw MaĚ‚ys (fortepian).
* O godz. 16 na placu przy BCK odbÄ™dzie siÄ™ piknik rodzinny "Animal Partyââ‚űďż˝.
WstÄ™p na kaÄšışde z wydarzeĚ„ bÄ™dzie wolny.

Chêm
1 maja
* OgÄ‚ı‚lnopolski Turniej TaĚ„ca Boogie-Woogie o puchar prezydenta miasta CheĚ‚m odbÄ™dzie siÄ™ w sali widowiskowej CheĚ‚mskiego Domu Kultury. PoczÄ‌tek eliminacji o godz. 14.15. PoczÄ‌tek gali finaĚ‚owej o godz. 17. Miejsce: WstÄ™p na eliminacje jest wolny. Na galÄ™ bilety po 15 zĚ‚ bÄ™dÄ‌ do kupienia w dniu imprezy.
3 maja
* O godz. 9.30 w bazylice NNMP rozpocznie siÄ™ msza w intencji ojczyzny. Po naboÄšışeĚ„stwie ok. godz. 10.30 uczestnicy zĚ‚oÄšışĂ„‌ wieĚ„ce pod pomnikiem prymasa Stefana WyszyĚ„skiego i KrzyÄšışem NiepodlegĚ‚oĚ›ci na GÄ‚ı‚rze CheĚ‚mskiej. O koĚ‚o godz. 11 przejdÄ‌ na pl. Äšďż˝uczkowskiego, pod pomnik NiepodlegĚ‚oĚ›ci. Tam w programie m.in. defilada pododdziaĚ‚Ăı‚w, apel polegĚ‚ych i ceremonia wrÄ™czenia aktÄ‚ı‚w mianowaĚ„ i medali "Za ZasĚ‚ugi dla ObronnoĚ›ci Krajuââ‚űďż˝.
* Po czę̛ci oficjalnej, na pl. Äšďż˝uczkowskiego o godz. 13.30 rozpocznie siÄ™ majÄ‚ı‚wka. W programie m.in.: koncerty, konkursy oraz wojskowa grochÄ‚ı‚wka.

Dęblin
3 maja
* Msza w intencji ojczyzny w koĚ›ciele Ě›w. Piusa V zacznie siÄ™ o godz. 10. Po mszy, o godz. 11.30, przemarsz pod pĚ‚ytÄ™ upamiÄ™tniajÄ‌cÄ‌ pobyt marszaĚ‚ka JÄ‚ı‚zefa PiĚ‚sudskiego w DÄ™blinie i oficjalne uroczystoĚ›ci (m.in. salwa honorowa, zĚ‚oÄšışenie wieĚ„cÄ‚ı‚w).
* Uroczysta sesja Rady Miasta w Ratuszu ââ‚ű“ godz. 12.

GarbÄ‚ı‚w
3 maja
* O godz.10.30 msza Ě›w. w koĚ›ciele parafialnym w intencji ojczyzny i narodu. O godz. 11.30 przemarsz z pocztami sztandarowymi pod kamieĚ„ Tadeusza KoĚ›ciuszki w parku i tam wystÄ™p mĚ‚odzieÄšışy z ZespoĚ‚u SzkÄ‚ı‚Ě‚ w Garbowie.
* Godz. 14 zawody sportowo-poÄšışarnicze druÄšışyn Ochotniczych StraÄšışy PoÄšışarnych na boisku w Bogucinie.

GoĚ‚Ä‌b
3 maja
* W Gminnym OĚ›rodku Kultury w godz. 10ââ‚ű“18 bÄ™dzie kiermasz rÄ™kodzielnictwa. Do kupienia ââ‚ű“ obrazy, chodniki, rzeÄšıŸby i wiele innych przedmiotÄ‚ı‚w wykonanych przez mieszkaĚ„cÄ‚ı‚w GoĚ‚Ä™bia.

HrubieszÄ‚ı‚w
3 maja
* O godz. 11.15 rozpocznie siÄ™ koncert "MyĚ›lÄ‌c Ojczyznaââ‚űďż˝ w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury. WystÄ‌piÄ‌: zespÄ‚ı‚Ě‚ wokalny Nicolaus, ZespÄ‚ı‚Ě‚ PieĚ›ni i TaĚ„ca Ziemi Hrubieszowskiej, Teatralna Grupa GAMA. WstÄ™p wolny.

Janowiec
2 maja
* W stodole z WylÄ‌gÄ‚ı‚w na wzgÄ‚ı‚rzu zamkowym w Janowcu o godz. 16 spektakl dla dzieci ,,Zaczarowany Ě›wiat Alicjiââ‚űďż˝ oraz koncert ZespoĚ‚u ÄšıĄpiÄ‌cych KsiÄ™Ěışniczek. WystÄ‌pi teÄšış grupa artystyczna Prekusor Artystyczny Bamm Baam z Krakowa. WstÄ™p wolny.
3 maja
* WzgÄ‚ı‚rze zamkowe. O godz. 16 przedstawienie teatralne ,,Kopciuszekââ‚űďż˝ w wykonaniu dzieci z Gminnego OĚ›rodka Kultury. WstÄ™p wolny.

Kazimierz Dolny
1 maja
* W Galerii Leonardo (ul. Klasztorna) o godz. 17 wernisaÄšış wystawy Roberta Romanowicza.
* IV Majowy Festiwal Muzyczny w Kazimierzu. O godz. 19 w Domu Restauracyjnym Barbary i Cezarego Sarzȳskich zacznie się koncert chopinowski. Wstęp wolny.
* W pensjonacie Folwark Walencja (ul. GÄ‚ı‚ry 16) o godz. 20 odbÄ™dzie siÄ™ koncert zespoĚ‚u The Beatles Revival. WstÄ™p wolny.
* W Knajpie "U Fryzjeraââ‚űďż˝ o godz. 20 MajÄ‚ı‚wka Klezmerska ââ‚ű“ koncert kapeli Di Kuzine. WstÄ™p wolny
* Trzeci OgÄ‚ı‚lnopolski Kiermasz SmakÄ‚ı‚w Regionalnych "Zasmakuj w Kazimierzuââ‚űďż˝ na Rynku potrwa do niedzieli 3 maja. Impreza promuje tradycyjnÄ‌ kuchniÄ™, domowe wyroby kulinarne z caĚ‚ej Polski.
* Godz. 19 ââ‚ű“ spotkanie chÄ™tnych na rejs po WiĚ›le z potaĚ„cÄ‚ı‚wkÄ‌ i kolacjÄ‌ przy Villi Bohema. Koszt 150 zĚ‚.
2 maja
* IV Majowy Festiwal Muzyczny w Kazimierzu Dolnym Przed hotelem "PerĚ‚a Kazimierzaââ‚űďż˝ (ul. Senatorska) o godz. 12 "W samo poĚ‚udnie z muzykÄ‌ baĚ‚kaĚ„skÄ‌ââ‚űďż˝ ââ‚ű“ recital Pauliny Bisztygi; piosenki autorskie i pieĚ›ni baĚ‚kaĚ„skie.
* IV Majowy Festiwal Muzyczny w Kazimierzu. W SARP o godz. 17 spektakl "Od piosenki kabaretowej do Brodwayuââ‚űďż˝.
* W Domu Marii i Jerzego KuncewiczÄ‚ı‚w o godz. 17 spotkanie z pisarkÄ‌, tĚ‚umaczkÄ‌ UrszulÄ‌ GronowskÄ‌ i fotografikiem Jackiem Zaimem
* W Knajpie "U Fryzjeraââ‚űďż˝, godz. 20 MajÄ‚ı‚wka Klezmerska ââ‚ű“ koncert kapeli RzeszÄ‚ı‚w Klezmer Band. WstÄ™p wolny.
3 maja
* O godz. 10.30 msza Ě›w. w koĚ›ciele farnym i zĚ‚oÄšışenie wieĚ„cÄ‚ı‚w pod tablicÄ‌ upamiÄ™tniajÄ‌cÄ‌ ofiary krwawej Ě›rody pod murami klasztoru oo. ReformatÄ‚ı‚w.
* O godz. 18 w klasztorze FranciszkanÄ‚ı‚w IV Majowy Festiwal Muzyczny w Kazimierzu Dolnym ââ‚ű“ koncert muzyki sakralnej.

Kock
1 maja
* Godz. 19 zaczyna siÄ™ apel polegĚ‚ych na grobie Berka Joselewicza przy drodze na BiaĚ‚obrzegi z okazji 201 rocznicy Ě›mierci puĚ‚kownika. Wszystkie imprezy organizuje Dom Kultury w Kocku i Grupa Rekonstrukcji Historycznej "8PPlegââ‚űďż˝ w ramach Majowego Weekendu z HistoriÄ‌.
2 maja
* O godz. 11 zacznie się inscenizacja ostatniej potyczki Berka Joselewicza (plac Anny Jab̂onowskiej). Pokaz artyleryjski okolice pâacu Jab̂onowskich.
3 maja
* O godz. 9.30 zĚ‚oÄšışenie kwiatÄ‚ı‚w przy pomniku Tadeusza KoĚ›ciuszki.
* O godz. 10 msza ̛w. w intencji ojczyzny w kơciele parafialnym.

Kôacze
1 maja
* Festyn Rodzinny "MajÄ‚ı‚wka na Polesiuââ‚űďż˝ w Zagrodzie Poleskiej. Od godz. 10 w programie m.in. plener rzeÄšıŸbiarski, konfrontacje taneczne grup amatorskich, wystÄ™p zespoĚ‚u obrzÄ™dowego Zielawa z Rossosza i dyskoteka poĚ‚Ä‌czona z warsztatami tanecznymi
2 maja
* Festyn takÄšışe rozpocznie siÄ™ o godz. 10. Tego dnia zaplanowano m.in. Bieg Ekologiczny trasÄ‌ Ě›cieÄšışki edukacyjnej, wystÄ™p zespoĚ‚u Rumenok z HoĚ‚owna, porady zielarza i masaÄšışe rumiankowe.
3 maja
* GoĚ›cie Zagrody Poleskiej mogÄ‌ siÄ™ od godz. 12 spodziewaÄ‥ pokazÄ‚ı‚w konnych, pokazÄ‚ı‚w sprawnoĚ›ci koni huculskich i popisÄ‚ı‚w druÄšışyny Ě‚uczniczej piechoty tatarskiej ze Studzianki. BÄ™dzie takÄšışe obrona grodu sĚ‚owiaĚ„skiego i wystÄ™py ZespoĚ‚u PieĚ›ni i TaĚ„ca z Äšďż˝ucka. WstÄ™p wolny na wszystkie imprezy.
Kōskowola
3 maja
O godz. 17 msza Ě›wiÄ™ta za ojczyznÄ™ w koĚ›ciele parafialnym. WystÄ‌piÄ‌ dzieci z programem artystyczno-patriotycznym. Po mszy na stadionie rozpocznie siÄ™ majÄ‚ı‚wka. BÄ™dÄ‌ pokazy gimnastyczno-taneczne i koncert orkiestry dÄ™tej, pokazy straÄšışackie, gry, zabawy, konkursy dla dzieci, wspÄ‚ı‚lne ognisko.

Kraczewice
1 maja
* MajÄ‚ı‚wka PaĚ‚acowa zacznie siÄ™ o godz. 16. W programie: koncert w paĚ‚acu, wystÄ™py zespoĚ‚Ăı‚w artystycznych, zwiedzanie paĚ‚acu, warsztaty plastyczne, kiermasz rÄ™kodzieĚ‚a artystycznego, wspÄ‚ı‚lne grillowanie. WstÄ™p wolny.

KrasnobrÄ‚ı‚d
1 maja
* W Domu Kultury (godz. 15) zorganizowany zostanie jubileusz 20-lecia "Gazety Krasnobrodzkiejââ‚űďż˝.
* GodzinÄ™ pÄ‚ı‚ÄšıŸniej na placu Siekluckiego rozpocznie siÄ™ festyn. BÄ™dÄ‌ konkursy i zabawy z nagrodami dla dzieci, wystÄ™py ZespoĚ‚u TaĚ„ca Nowoczesnego "Fartââ‚űďż˝ z Krasnobrodu, inscenizacja bajki "Nie ma tego zĚ‚ego, co by na dobre nie wyszĚ‚oââ‚űďż˝ i prezentacje muzyczne w wykonaniu dzieci z kÄ‚ı‚Ě‚ zainteresowaĚ„ dziaĚ‚ajÄ‌cych w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
* Wieczorem (godz. 20) zagra zespÄ‚ı‚Ě‚ Hic Music ze SĚ‚owacji.
2 maja
* O godz. 13 na miejscowym stadionie rozegrany zostanie mecz piĚ‚ki noÄšışnej Polska ââ‚ű“ SĚ‚owacja.
* A po poĚ‚udniu (od godz. 16) bÄ™dzie festyn na gĚ‚Ăı‚wnym placu uzdrowiska. WystÄ‌piÄ‌ grupy folklorystyczne KrasnobrodĂ„ďż˝anka ze SĚ‚owacji oraz WÄ‚ı‚jtowianie z Krasnobrodu i Kapela Krasnobrodzka. TaĚ„com i przyĚ›piewkom towarzyszyÄ‥ majÄ‌ polsko-sĚ‚owackie prezentacje kulinarne.
* Na godz. 18 zaplanowano wystÄ™p zespoĚ‚u Morton, a pÄ‚ı‚ÄšıŸniej (godz. 20) koncert Alicji Majewskiej i WĚ‚odzimierza Korcza.
* Na koniec zabawa taneczna pod chmurkÄ‌ z Mortonem (od. godz. 21).
3 maja
KrasnobrÄ‚ı‚d Ě›wiÄ™towaÄ‥ bÄ™dzie rocznicÄ™ uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przewidziano mszÄ™ Ě›w. w intencji ojczyzny w koĚ›ciele pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz program patriotyczny i przemarsz pod pomnik Konstytucji 3 Maja.
* Tegorocznej, Ä‚ı‚smej juÄšış, RoztoczaĚ„skiej MajÄ‚ı‚wce towarzyszyÄ‥ bÄ™dzie Jarmark Krasnobrodzki, czyli stoiska twÄ‚ı‚rcÄ‚ı‚w ludowych i rzemiosĚ‚a oraz piknikowa gastronomia.
WstÄ™p na kaÄšışde z majÄ‚ı‚wkowych wydarzeĚ„ bÄ™dzie wolny.

Krasnystaw
2 maja
* Festyn "W poszukiwaniu bieli i czerwieniââ‚űďż˝ rozpocznie siÄ™ o godz. 15 na Rynku Miejskim. W programie m.in. warsztaty, konkursy, prezentacje i malowanie twarzy. Na godz. 16 zaplanowano wspÄ‚ı‚lne odĚ›piewanie wszystkich zwrotek hymnu i prÄ‚ı‚ba bicia rekordu na iloĚ›Ä‥ par taĚ„czÄ‌cych wspÄ‚ı‚lnie poloneza. Organizatorzy liczÄ‌, Äšışe mieszkaĚ„cy wezmÄ‌ udziaĚ‚ w zabawie.
3 maja
* PoczÄ‌tek uroczystoĚ›ci o godz. 10.30. W programie najpierw msza Ě›w. w intencji ojczyzny (koĚ›ciÄ‚ı‚Ě‚ pw. Ě›w. Franciszka Ksawerego).
* Na godz. 11.45 w Muzeum Regionalnym zaplanowano koncert przygotowany przez uczniÄ‚ı‚w I LO. WstÄ™p wolny.
* O godz. 10 wystartuje II Krasnostawski Rowerowy Rajd Flagi. Pierwszych stu uczestnikÄ‚ı‚w (zapisy siÄ™ juÄšış skoĚ„czyĚ‚y, moÄšışna kibicowaÄ‥) dostanie flagi narodowe.
* O godz. 14 zacznie siÄ™ MajÄ‚ı‚wka z Karpiem. W programie przewidziano koncerty na Rynku Miejskim. Festyn potrwa do godz. 20. WstÄ™p wolny.

KurÄ‚ı‚w
3 maja
* O godz. 6.30 na stawach w Olesinie zaczynajÄ‌ siÄ™ zawody wÄ™dkarskie "O mistrzostwa KoĚ‚a KurÄ‚ı‚wââ‚űďż˝.
* Msza Ě›w. w intencji ojczyzny o godz. 12. Po mszy, na skwerze przy tablicy poĚ›wiÄ™conej Ignacemu Potockiemu bÄ™dzie moÄšışna wysĚ‚uchaÄ‥ wspomnieĚ„ BogumiĚ‚a ZieliĚ„skiego o ojcu, poruczniku MieczysĚ‚awie ZieliĚ„skim i ÄšışoĚ‚nierzach III Kompanii 15 PuĚ‚ku Piechoty AK "Wilkiââ‚űďż˝. Stoczyli oni krwawÄ‌ bitwÄ™ pod OwczarniÄ‌. PÄ‚ı‚ÄšıŸniej zĚ‚oÄšışenie kwiatÄ‚ı‚w pod pomnikiem w Owczarni.
* O godz. 15 na skwerze festyn z wystÄ™pem orkiestry dÄ™tej, atrakcjami dla dzieci i mĚ‚odzieÄšışy, konkursami z nagrodami, kiermaszem ksiÄ‌Ěışek i ciast upieczonych przez radÄ™ rodzicÄ‚ı‚w szkoĚ‚y w Kurowie.

�omazy
1 maja
* Msza Ě›w. w koĚ›ciele pw. Ě›w. ApostoĚ‚Ăı‚w Piotra i PawĚ‚a rozpocznie siÄ™ o godz. 9.
* Po mszy rozgrywki sportowe i konkursy wiedzy oraz umiejÄ™tnoĚ›ci podczas I Powiatowej Parafiady Dzieci i MĚ‚odzieÄšışy.
* W godz. 10ââ‚ű“16 odbÄ™dÄ‌ siÄ™ rozgrywki szachowe i biegi przeĚ‚ajowe oraz mecze piĚ‚ki noÄšışnej i siatkowej. Zaplanowano konkursy: plastyczny, piosenki religijnej i wiedzy religijnej.

Äšďż˝ukÄ‚ı‚w
3 maja
* Msza Ě›wiÄ™ta zacznie siÄ™ o godz. 9 w kolegiacie pw. Przemienienia PaĚ„skiego. Po naboÄšışeĚ„stwie przemÄ‚ı‚wienie okolicznoĚ›ciowe wygĚ‚osi starosta Ě‚ukowski. NastÄ™pnie z programem artystycznym wystÄ‌piÄ‌ uczniowie I Liceum OgÄ‚ı‚lnoksztaĚ‚cÄ‌cego im. Tadeusza KoĚ›ciuszki. Zagra Orkiestra DÄ™ta Äšďż˝ukowskiego Towarzystwa Muzycznego im. A. PrÄ‚ı‚chniewicza. PÄ‚ı‚ÄšıŸniej zĚ‚oÄšışone zostanÄ‌ wieĚ„ce i wiÄ‌zanki pod tablicÄ‌ upamiÄ™tniajÄ‌cÄ‌ uchwalenie Konstytucji 3 maja.
* O godz. 13 obok fontanny przy ul. Zdanowskiego rozpocznÄ‌ siÄ™ XVII Ě�ukowskie Uliczne Biegi 3-Majowe pod patronatem Rady Miasta.

MarkuszÄ‚ı‚w
3 maja
* O godz. 12 msza Ě›wiÄ™ta za ojczyznÄ™, po mszy zĚ‚oÄšışenie kwiatÄ‚ı‚w pod pomnikiem Odzyskania NiepodlegĚ‚oĚ›ci i krÄ‚ı‚tka czę̛Ä‥ artystyczna. PÄ‚ı‚ÄšıŸniej w Gminnym OĚ›rodku Kultury otwarcie wystawy starych fotografii oraz drugiej, poĚ›wiÄ™conej tragedii w SmoleĚ„sku.

Międzyrzec Podlaski
2 maja
* O godz. 13 na placu Jana PawĚ‚a zacznie siÄ™ ÄšıĄwiÄ™to Flagi Narodowej. W programie: wystawy, konkursy i happeningi. Uczniowie szkÄ‚ı‚Ě‚ miejskich utworzÄ‌ "ÄšışywÄ‌ flagÄ™ââ‚űďż˝ i sfotografujÄ‌ jÄ‌ na tle miasta. Przewidziano konkurs na najciekawsze przebranie w barwach narodowych.
* O godz. 15 w kinie SĚ‚awa zacznie siÄ™ koncert charytatywny na rzecz pomocy w rehabilitacji Marcina Korolczuka, ktÄ‚ı‚ry ulegĚ‚ wypadkowi. WystÄ‌piÄ‌ znani polscy aktorzy Stefan Friedman i MieczysĚ‚aw Kalenik oraz zespÄ‚ı‚Ě‚ Lider z BiaĚ‚egostoku. W czasie koncertu odbÄ™dzie siÄ™ licytacja pamiÄ‌tkowych serc i innych gadÄšışetÄ‚ı‚w. WstÄ™p 20 zĚ‚.
3 maja
* UroczystoĚ›ci z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja rozpocznÄ‌ siÄ™ mszÄ‌ Ě›wiÄ™tÄ‌ w intencji ojczyzny o godz. 12.15 w koĚ›ciele pw. ÄšıĄwiÄ™tego MikoĚ‚aja. Po naboÄšışeĚ„stwie wĚ‚adze miasta, zaproszeni goĚ›cie oraz mieszkaĚ„cy przejdÄ‌ w uroczystym pochodzie na centralny plac miasta, gdzie pod pomnikiem BohaterÄ‚ı‚w Miasta zĚ‚oÄšışĂ„‌ wiÄ‌zanki kwiatÄ‚ı‚w, odĚ›piewajÄ‌ hymn. MĚ‚odzieÄšış LO wystÄ‌pi z prelekcjÄ‌ okolicznoĚ›ciowÄ‌, na zakoĚ„czenie orkiestra dÄ™ta wykona wiÄ‌zankÄ™ pieĚ›ni.
W trakcie tych uroczystoĚ›ci zostanÄ‌ wrÄ™czone honorowe tytuĚ‚y i nagrody przyznane przez RadÄ™ Miasta oraz nagrody dla twÄ‚ı‚rcÄ‚ı‚w i dziaĚ‚aczy kultury, a takÄšışe nagrody dla sportowcÄ‚ı‚w i spoĚ‚ecznikÄ‚ı‚w.

MilanÄ‚ı‚w
1 maja
* O godz. 8 msza ̛więta.
* O godz. 10 zaczyna się Turniej Pîkarski, XI Memoriâ im. Ryszarda Ty  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
Kaszlaca12
technolog
~Stach~
(7) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Kaszlaca12
Kaszlaca12 (19 kwietnia 2011 o 09:37) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Polecam Podlasie, tutaj naprawdę czas się zatrzymał. Lasy , jeziora, rzeki czyste powietrze jakie znajdziesz np. w Augustowie sprawią, że szybko zapomnisz o zgielku codziennego życia. To kraina tysiąca jezior, rzek. Masz ogromną ofertę spedzenia wolnego czasu w zależności od tego co lubisz robić. Możesz wybrac sie na wycieczkę rowerową lub pieszą do punktów widokowych, łowić ryby, podziwiać zachody słońca nad jeziorem Necko , które są najpiękniejsze w regionie. Niezapomnianych wrażeń dostarcza Ci spływy kajakowe np. Czarną Hańczą .Bardzo ciekawą ofertą dysponuje biuro turystyczne www.augustow-bt.pl które mieści się w hotelu Logos w Augustowie polecam. !
Rozwiń
technolog
technolog (30 kwietnia 2010 o 20:29) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Jedzcie kto żyw do Zawieprzyc tam dadzą darmo zjeść i wypić, wystarczy pójść na punkt informacyjny i zarejestrować się, że się jest gościem imprezy.
Smacznego - Powiat łęczyński bogaty sfinansuje a pracownicy integracji europejskiej już w tym budynku nie mogą się pomieścić i Starosta ma piekarnie to darmowy chlebek też będzie i mleczko od krów Sekretarza Powiatu i wierszyki na deser od Zastępcy Starosty..
Rozwiń
~Stach~
~Stach~ (30 kwietnia 2010 o 15:38) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Nie mogłem dokończyć czytać propozycji bo przez moment mi się wydawało że to gazeta Ojca Tadeusza Rydzyka.Jeżeli głównymi atrakcjami i rozrywkami są tylko msze to nie dziwię się że nasze społeczeństwo tylko narzeka.A czy będą jakieś normalne imprezy,bo do kościoła to sobie pójdę do swojej parafii.
Rozwiń
Psujka
Psujka (30 kwietnia 2010 o 14:25) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Jak to gdzie się wybrać ? Na działkę
Rozwiń
Malibu
Malibu (30 kwietnia 2010 o 13:48) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Gdyby ktoś chciał skorzystać z odpoczynku na świeżym powietrzu, zapraszamy do Ośrodka Malibu w Krężnicy Jarej pod Lublinem na niedzielny piknik rekreacyjny z z bezpłatnymii atrakcjami dla wszystkich oraz gratisowymi posiłkami z prawdziwej kuchni wojskowej.
Moc emocji zapewnią między innymi tak zwane zjazdy tyrolskie - na linie z wysokiej wieży widokowej ponad wodą na wyspę. Miłośnicy militariów do zwiedzenia będą mieli nowo otwarty Park Militarny, w którym są do obejrzenia między innymi: samolot odrzutowy Mig-21, śmigłowiec Mi-2, armatka przeciwlotnicza 37 mm wz.1939 z czasów II wojny światowej oraz rakiety S 75. Rzadko spotykaną atrakcją mogą też być spacery po oryginalnym linowym moście wiszącym, a dla dzieci ogromna dmuchana zjeżdżalnia i zamek do skakania
Więcej informacji na forum Dziennika Wschodniego w dziale Lubelskie, w artykule:
[url="######forum.dziennikwschodni.pl/Majowka-2010-Organizujesz-impreze-Pochwal-sie-tym-t31674.html"]Majowka-2010-Organizujesz-impreze-Pochwal-sie-tym[/url]
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (7)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!