I TO JAK WIDAć śWIADCZY O POZIOMIE INTELEKTUłALNYM POżAL SIE BOżE PRZYSZłYCH ELIT,DZIESIEJSI DECYDENCI NIE MUSZA SIę OBAWIAć żE NASTęPCY ICH PRZROSNą
0