Quantcast

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

REGULAMIN PORTALU DZIENNIKWSCHODNI.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia drogą elektroniczna usług polegających na umożliwieniu użytkownikom dostępu do serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.dziennikwschodni.pl, zwanego dalej “Serwisem”)
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie odnosi się to również do wszystkich subdomen.
 3. Serwis prowadzony jest przez Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000507517, NIP 712-328-69-19 (zwaną dalej „Wy-dawcą”), który jest właścielem i wydawcą Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W ramach dostępu do Serwisu, Wydawca oferuje Użytkownikom dostęp do forum znajdującego się pod adresem http://www.dziennikwschodni.pl/forum/
 6. Wydawca informuje, iż strony internetowe Serwisu dla swojego działania wykorzystują pliki “cookies”. Zasady ko-rzystania z plików “cookies” zostały określone w polityce prywatności znajdującej się pod adresem http://www.dziennikwschodni.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci.html.
 7. W ramach dostępu do Serwisu, Wydawca oferuje za opłatą dostęp do materiałów prasowych, serwisu Ogłoszenia, a także materiałów archiwalnych zasobów Wydawcy.
 8. Zasady Regulaminu są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. Definicje

 1. Pojęcia wymienione poniżej należy rozumieć w następujący sposób:
 2. Administrator - podmiot prowadzący Serwis. Administratorem jest Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejono-wy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000507517, NIP 712-328-69-19.
 3. Dane – wszelkie informacje dostarczane Administratorowi przez Użytkowników trakcie rejestracji w Serwisie lub do-stępne dla Administratora w trakcie korzystania z Serwisu bądź korzystania z Usług, jak również informacje przesy-łane Administratorowi w inny sposób, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Usługa - pakiet świadczeń zapewnianych Użytkownikom przez Administratora w ramach funkcjonalności Serwisu, będących usługami w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Usługi dzielą się na usługi nieodpłatne i usługi płatne.
 5. Usługi nieodpłatne - wszystkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach funkcjonalno-ści Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem usług dla których zastrzeżono odpłat-ność.
 6. Usługi odpłatne - usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dla których Administrator zastrzegł, iż warunkiem skorzystania z nich przez Użytkownika jest uprzednie uiszczenie Opłaty, o czym Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany przez skorzystaniem z takiej usługi. Usługą odpłatną jest w szczególności Usługa Premium.
 7. Dostęp do Usługi – dostęp do funkcjonalności Serwisu, który Użytkownik uzyskuje, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na in-dywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności Stron, w ramach transmisji danych, za pośrednictwem sieci publicznych.
 8. Konto Użytkownika – baza/panel administracyjny dostępny dla Zarejestrowanego Użytkownika na potrzeby rejestra-cji w Serwisie i korzystania z Usług, zawierający dane Użytkownika, służące do realizacji Usług lub wygenerowane w ich wyniku, w tym dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 9. Opcja – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie, oferowany wariant korzystania z utworów udostępnionych w Serwisie lub innych funkcjonalności Serwisu, objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie lub dostępny bezpłatnie.
 10. Operatorzy płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. O usługach płatniczych (Dz.U. 2014.873 t.j.). Na podstawie umowy zawartej Administratorem operatorami płatności na potrzeby działania Serwisu są: serwis www.cashbill.pl, który jest własnością firmy CashBill S.A., ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Serwis PayU, Spółka Akcyjna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i serwis PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 11. Opłata – kwota pieniężna uiszczana przez Użytkownika w celu skorzystania z Usługi Odpłatnej, podawana każdora-zowo Użytkownikowi przez skorzystaniem z tej usługi.
 12. Profil Użytkownika – informacje i dane dotyczące Użytkownika, dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu i w nim prezentowane w ramach Konta Użytkownika.
 13. Pakiet – każdorazowo wskazany przez Administratora zestaw uprawnień przy Usłudze Odpłatnej, które Użytkownik może nabyć na określony czas po dokonaniu Opłaty.
 14. Okres Obowiązywania Pakietu - każdorazowo wskazany okres w jakim Administrator świadczy Usługę Odpłatną w ramach Pakietu, liczony od momentu dokonania Opłaty przez Użytkownika. Po upływie Okresu obowiązywania Pakietu dostęp do Usług Odpłatnych świadczonych w ramach Pakietu wygasa, o ile Użytkownik nie wykupi kolejne-go Pakietu na Usługi oraz nie zawrze kolejnej umowy o dostęp do Usługi Odpłatnej.
 15. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dziennikwschodni.pl, wraz ze wszystkimi subdomenami i rozwinięciami, wchodzący w skład platformy multimedialnej będącej własnością Corner Media Sp. z o.o., na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 16. System Płatności – oferowany przez Administratora sposób uiszczania przez Użytkowników Opłaty za skorzystanie z Usług Odpłatnych, za pomocą Operatorów Płatności.
 17. Usługa PREMIUM – świadczona przez Wydawcę usługa płatnego dostępu do materiałów prasowych i utworów au-diowizualnych w Serwisie.
 18. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Zarejestrowanym Użytkownikiem, może być wyłącznie osoba, posiada-jąca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu i dokonanie rejestracji i okazać ją niezwłocznie na każde żądanie Administratora.

III. Warunki Dostępu do Usługi w Serwisie

 1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Dostęp do Usługi Nieodpłatnej uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www w Serwisie.
 3. O ile Regulamin niniejszy nie stanowi inaczej, dostęp do Usługi Nieodpłatnej nie wymaga zarejestrowania.
 4. Użytkownik uzyskuje Dostęp do Usługi Odpłatnej po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu na Konto Użytkow-nika, wyborze odpowiedniego Pakietu oraz dokonaniu Opłaty. W razie wątpliwości przyjmuje się, że chwilą zawarcia umowy jest moment dokonania Opłaty.
 5. Użytkownik uzyskuje Dostęp do Usługi Odpłatnej z chwilą zaksięgowania Opłaty przez Wydawcę lub potwierdzeniu zrealizowania płatności przez Operatora Płatności w przypadku Płatności Online. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 6. W przypadku nie odnotowania przez Wydawcę opłaty za Dostęp do Usługi Odpłatnej lub niepotwierdzenia zrealizo-wania płatności przez Operatora Płatności w przypadku Płatności Online, Dostęp nie zostanie przydzielony.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie Opłaty przez Użytkownika i wynikające z tego problemy z dostępem do Serwisu, w szczególności brak dostępu do Usługi Odpłatnej.
 8. Umowa na Dostęp do Usługi Odpłatnej zawierana jest na czas określony na Okres Obowiązywania Pakietu w zależności od wybranego Pakietu.
 9. Koszt Dostępu do Usługi Odpłatnej w ramach danego Pakietu określony jest każdorazowo wyraźnie przy opisie da-nego Pakietu oferowanej w Serwisie.
 10. Płatności w Serwisie mogą być dokonywane za pośrednictwem Operatorów Płatności (Płatność Online). Płatność Online dokonywana jest przelewem lub za pomocą karty płatniczej. Regulamin tej usługi określa Operator Płatności (PayPal, Cashbill). Reklamacjami dotyczące Płatności Online obsługiwane są przez Operatorów Platności.
 11. Wszystkie podawane przez Wydawcę ceny Pakietów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości okre-ślonej przez obowiązujące przepisy.
 12. W przypadku Płatności Online, dostęp do Usługi Odpłatnej następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zrealizowania płatności przez Operatorów Płatności.
 13. Dokonywanie przez Użytkownika płatności za pośrednictwem Operatorów Płatności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu tego Operatora.
 14. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług Odpłatnych. znajdujących się w ofercie Serwisu, przy czym zmiana cen nie dotyczy Użytkowników którzy zawarli umowę na Dostęp do Usługi Odpłatnej w okresie na jaki została zawarta umowa. Wydawca ma prawo przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się.
 15. Wydawca przy okazji Dostępu do Usługi ma prawo prowadzić w Serwisie działalność informacyjną i reklamową, w szczególności Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów video lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Pakietu, stanowiącego przedmiot danej Usługi. Wydawca zastrzega sobie również możliwość umieszczania reklam poza playerem audiowizualnym, na obszarach strony Serwisu nie przesłaniających pola odtwa-rzania materiału audiowizualnego.
 16. Warunkiem korzystania z Dostępu Odpłatnego jest zalogowanie się w Serwisie (podanie określonego w procesie rejestracji loginu i hasła).
 17. Zarejestrowanie się w Serwisie jest bezpłatne. 

IV. Warunki techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
  Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnio-ne od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe Flash oraz akceptacji cookies..
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu w następstwie niespełnienia przez Użytkow-nika warunków technicznych.

V. Prawa autorskie, korzystanie z materiałów

 1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wprowadzonych do Serwisu przez Administratora i przez niego udostępnianych, należą do Wydawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).
 2. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie www.dziennikwschodni.pl udostępnione są tylko i wyłącznie do prywatnego użytku, z zachowaniem wszelkich praw autorskich oraz innych znaków własnościowych w nich zawartych oraz każdej ich kopii.
 3. Zabronione jest publiczne wyświetlanie materiałów o których mowa w ust. 1 powyżej bez wcześniejszego uzyskania pisem-nej zgody Wydawcy.
 4. Nie wolno w żaden sposób zmieniać materiałów o których mowa w ust. 1 powyżej, przetwarzać ich lub przesyłać w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób do publicznej wiadomości, wykorzystywać ich, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób używać do celów publicznych lub handlowych, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Wydawcy.
 5. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie materiałów o których mowa w ust. 1 na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieci jest zabronione.

VI. Zasady rejestracji i zasady korzystania z Konta Użytkownika

  1. Zasady rejestracji i zasady korzystania z Konta Użytkownika
  2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
  3. Warunkiem korzystania z Usługi Odpłatnej lub określonych elementów Usługi Nieodpłatnej może być rejestracja zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie oraz zalogowanie się w Serwisie.
  4. Rejestracja w Serwisie polega na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie, do czego niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki e-mail w dowolnej domenie.
  5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu.
  6. Do przejścia procesu rejestracji konieczne jest wykonanie przez Użytkownika poleń opisanych na każdym etapie procedury rejestracji:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie podawanych w sposób dobrowolny w formularzu rejestracyjnym danych osobowych dla celów świadczenia Usług
  • aktywacja Konta Użytkownika poprzez link wysłany przez Administratora na podany podczas rejestracji adres e-mail.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta Użytkownika konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres e-mail.
  2. Dodatkowo, w trakcie procedury rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na:
  • wykorzystywanie przez Wydawcę wszelkich danych przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu Użytkownika (lub przekazanych w inny sposób), w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet. Publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail),
  • otrzymywanie informacji handlowych od Wydawcy.
  1. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta Użytkownika, o której mowa w ust. 4 powyżej może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta oraz stworzenia Profilu Użytkownika o danym loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie. Ostateczna aktywacja Konta musi zostać dokonana przez Użytkownika po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
  2. Użytkownik może mieć w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika związane z jednym adresem e-mail. .
  3. Dane przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji mogą być po ich opublikowaniu moderowane przez Wydawcę. Wydawca może usunąć treści lub informacje z Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje i moralność, a także jeśli stanowią bezprawne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
  4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika. Również zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie określonych lub wszystkich danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika, może spowodować konieczność usunięcia przez Wydawcę konta tego Użytkownika.
  5. Usunięcie Konta Użytkownika może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych Usług w Serwisie wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta Użytkownika w Serwisie.
  6. Nie jest dozwolony Dostęp do Usługi w ramach jednego konta Użytkownika na więcej niż jednym komputerze równocześnie. Po wprowadzeniu Kodu dostępu do Usługi na jednym komputerze, Użytkownik nie ma prawa wykorzystania tego kodu w celu realizacji usługi na innym komputerze w tym samym czasie.
  7. Zabronione jest udostępnianie danych do logowania osobom trzecim.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas korzystania z Serwisu rzez Użytkowników jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. 3 Maja 18/2, 20-078 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517,  NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Administrator wskazuje jednak, podanie tych danych (takich jak: imię, nazwisko, adres email) może okazać się niezbędne do realizacji niektórych Usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu, o czym jednak Administrator za każdym razem będzie uprzedzał.
 3. Administrator wskazuje, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującą w danym czasie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem, w szczególności właściwą ustawą regulującą kwestię ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach Serwisu mogą być: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wykonanie umowy o świadczenie usług, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach: wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności - zapewnienia Użytkownikom prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dostępu do wszystkich jego funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania z Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO); marketing własny – w szczególności przetwarzanie danych wyłącznie an nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); inne cele marketingowe – w szczególności tzw. marketing zewnętrzny (na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika  -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Administrator informuje Użytkowników o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji wobec Użytkowników, w tym o ich profilowaniu. Profilowanie Użytkowników może odbywać się wyłącznie za ich wiedzą i zgodą.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, na profilowanie, na przesyłanie mu przez Administratora informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms, jak również na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Udzielenie wyżej wskazanych zgód jest całkowicie od siebie niezależne i dobrowolne. Decyzja o udzieleniu zgody lub odmowie jej udzielenia nie wpływa na dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.dziennikwschodni.pl/rodo/
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Użytkownik może w każdym momencie zażądać usunięcia jego danych lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.
 11. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 12. Użytkownik może zażądać od Administratora przeniesienia jego danych lub uzyskania kopii gromadzonych danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator będzie realizował wyżej wskazane żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.
 13. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 10-12 powyżej Użytkownik może zrealizować poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli wobec Administratora, w szczególności pisemnie na adres Corner Media Sp. z o.o. 20-002 Lublin, ul. 3 Maja 18/2 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@dziennikwschodni.pl.
 14. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do właściwego organu państwowego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w każdym przypadku nieprawidłowego przetwarzania jego danych przez Administratora.
 15. Bez zgody Użytkownika Administrator nie może przekazywać jego danych osobowych podmiotom trzecim, poza przypadkami gdy będzie zobligowany do ich przekazania podmiotom podmiotom uprawnionym na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze).
 16. Na Administratorze wobec Użytkowników ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 13, 14 i 19 RODO.
 17. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (procesorom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 18. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora w trakcie korzystania przez danego Użytkownika z serwisu, a po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia wzajemnych roszczeń.

 

VIII. Pakiety

 1. W ramach Usługi Odpłatnej dostępne są następujące Pakiety:
  1. Abonament (Prenumerata) – nielimitowany dostęp do Usługi Premium oraz e-wydania tytułu prasowego Dziennik Wschodni w formacie PDF pobranego ze strony www.dziennikwschodni.pl:
   OPCJE:
  2. okres kwota brutto
   30 dni 25 zł
   90 dni 70 zł
   180 dni 140 zł
   360 dni 260 zł
  3. Doładowanie konta (dostęp do artykułów) - Serwis daje możliwość uzyskania dostępu do pojedynczych artykułów Premium. Warunkiem dostępu do pojedynczego artykułu Premium jest doładowanie konta. Minimalna kwota doładowania to 2 zł (kwota brutto). Koszt dostępu do jednego artykułu Premium wynosi 20 groszy. Kwota pobierana jest automatycznie z konta Użytkownika po kliknięciu przez niego ikony „Odblokuj ten artykuł za jedyne 20 groszy”. Cena pojedynczego e-Wydania Dziennika Wschodniego w PDF wynosi 2,5 zł brutto.
  4. Dziennik Wschodni Ogłoszenia - Serwis umożliwia Użytkownikom dodawanie ogłoszeń w ramach usługi „Ogłoszenia”. Warunkiem dodania ogłoszenia jest założenie konta w Serwisie poprzez kliknięcie „Dodaj Ogłoszenie”, przy czym wyróżnia się dwa rodzaje ogłoszeń:
   1. Ogłoszenie standardowe – darmowe, przyjmowane od osób prywatnych i firm, publikowane w Serwisie zwykłą czcionką maksymalnie do 1000 znaków, z możliwością dodania maksymalnie 8 zdjęć. Ogłoszenie może zostać wyemitowane dodatkowo we wtorkowym dodatku „Oferta” w papierowym wydaniu gazety Dziennik Wschodni. Opcja ta jest dodatkowo płatna (4 zł). Jeden użytkownik może dodać maksymalnie 3 ogłoszenia standardowe dziennie.
   2. Ogłoszenie wyróżnione – 5 zł. Ogłoszenie wyróżnione na stronie głównej www.dziennikwschodni.pl w prawej sekcji portalu. Liczba ogłoszeń wyróżnionych jest nieograniczona. Warunkiem wyróżnienia ogłoszenia jest doładowanie konta przez Użytkownika. Kwoty pobierane są z konta Użytkownika.
 2. Wykupienie „Ogłoszenia wyróżnionego” jest możliwe po wejściu na stronę www.dziennikwschodni.pl, zarejestrowanie się poprzez kliknięcie w ikonę „Zaloguj” na stronie głównej. Następnie Użytkownik zostanie przekierowany do ogłoszenia, gdzie będzie miał możliwość wykupienia dodatkowych usług płatnych. Płatność może być dokonana poprzez wykonanie przelewu bankowego, opłatę kartą kredytową (PayPal) lub opłatę poprzez system Cashbill.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Pakietów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Pakiety zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Pakietach w Serwisie obowiązujących w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi.

IX. Naruszenie regulaminu, blokada i usunięcie konta

 1. Wydawca ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
  1. wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  2. narusza obowiązujące w Polsce przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady etykiety.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Wydawcę, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy, Wydawca może zablokować Konto Użytkownika lub dostęp Użytkownika do poszczególnych Usług Serwisu. Wydawca może odblokować Konto Użytkownika lub zablokowane Usługi po:
  1. zrealizowaniu przez Użytkownika działań nakazanych przez Wydawcę jako konieczne do Dostępu do Usług i likwidujące przyczynę blokady lub
  2. po upływie określonego czasu wskazanego przez Wydawcę jako sankcja za naruszenie Regulaminu pod warunkiem jednak, że Użytkownik złoży Wydawcy pisemne oświadczenie deklarujące przestrzeganie Regulaminu.
 3. Konto wraz z Profilem Użytkownika może zostać w całości usunięte przez Wydawcę gdy:
  1. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Wydawcę w Regulaminie zgodnie z procedurą określoną w pkt XII.
  2. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Wydawcę nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
  3. Użytkownik podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań lub Użytkow-nik narusza warunki korzystania z Usługi określone niniejszym Regulaminem.

X. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Dostęp do Usług bez podania przyczyn. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Użyt-kownik traci przysługujące mu prawo odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług z chwilą wyrażenia takiej zgody.
 2. W przypadku Usługi Premium, poprzez zaznaczenie odpowiedniego Pakietu podczas procedury zamawiania Usługi Premium, Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie usługi bezpośrednio po dokonaniu zamówie-nia, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych treści cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na pi-śmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail Wydawcy. Wydawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu w ust. 5 poniżej.
 4. Do zachowania terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W razie odstąpienia umowa o dostęp do usługi uznana jest za niezawartą, Użytkownik-konsument zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań, zaś to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienio-nym, Opłata wniesiona przez Użytkownika ulega zwrotowi przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  • Adresat: Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/2
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/ o świadczenie następującej usługi (*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.
 6. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o dostęp do Usług Odpłątnych w następujących przypadkach:
  1. przypadku istotnej z punktu widzenia Użytkownika zmiany treści Premium (w szczególności wycofanie, ograniczenie, modyfikacja treści Systemu Płatności stron www Wydawcy oferowanych dotychczas w ramach Usługi) oraz
  2. zmiany wysokości Opłaty należnej za kolejny okres obowiązywania Pakietu w stosunku do okresu wcześniej zakupio-nego Pakietu, na który to okres dostęp do usług zostaje przedłużony automatycznie, jeżeli została wybrana opcja płatności cyklicznej lub
  3. w przypadku zmiany Regulaminu - na podstawie oświadczenia skierowanego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail premium@dziennikwschodni.pl z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, li-czonego od dnia doręczenia oświadczenia Użytkownika w tej sprawie Usługodawcy.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy o dostęp do Usługi Wydawca zwraca Użytkownikowi Opłatę za Pakiet w części przypadającej proporcjonalnie od dnia upływu okresu wypowiedzenia do upływu okresu obowiązywania Pakietu, nie-zwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 8. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o o dostęp do Usług Nieodpłatnych w każdym czasie, ze skutkiem natych-miastowym, bez podania przyczyny.

XI. Inne postanowienia

 1. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego sprzęt kom-puterowy spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzę-cie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 3. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Wydawcę o każdym przypadku zaistnienia problemu z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem).
 4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja w treści przez Użytkownika są zabronione.
 5. Wydawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu ze względu na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Wydawcy lub któ-rych Wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub nie mógł im zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty pośredniczące w obsłudze płatności lub obsłudze SMS-ów oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami systemowymi, określonymi Rozdziale Niezbędne Wymogi Techniczne niniej-szego Regulaminu;
  4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  5. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych i niezawinionych przez Wydawcę;
  6. utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też in-nymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez Wydawcę;
  7. udostępnienie przez Użytkownika materiałów osobom poniżej wskazanej przez Wydawcę granicy wiekowej.
  8. numer telefonu udostępniany przez Użytkownika w serwisie Ogłoszenia, NIE jest wykorzystywany do dalszego przetważania w celach marketingowych;
  9. Użytkownik udostępnia numer telefonu w serwisie Ogłoszenia, tylko na potrzeby przeprowadzenia transakcji w serwisie Ogłoszenia.

XII. Dodawanie komentarzy

 1. Każdy zalogowany użytkownik może dodawać komentarze pod materiałami w Serwisie, poza podstronami, na których wyświetlane są materiały, gdzie usługa dodawania komentarza jest wyłączona.
 2. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.
 3. Wszelkie obraźliwe komentarze kierowane pod adresem autorów artykułów lub osób wyrażających swoje opinie, ponadto treści w jakikolwiek inny sposób obrażające osoby lub jednostki organizacyjne oraz komentarze zawierające treści uznawane za wulgarne będą usuwane.
 4. Zamieszczanie reklam, bądź treści, które mogą zostać zinterpretowane jako reklama w komentarzach jest zabronione.
 5. Wydawca ma prawo usunąć lub edytować komentarze Użytkowników w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 powyżej lub w przypadkach gdy obowiązujące przepisy prawa nakła-dają na Wydawcę taki obowiązek. Wydawca ma prawo usunąć komentarze z forum bez podania przyczyny.

XIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie są rozpatrywane przez Wydawcę. Reklamacje te należy kierować odpowiednio do Operatorów Płatności lub operatorów telefonicznych.
 3. Reklamacje można składać do Wydawcy pisemnie na adres Wydawcy lub drogą elektroniczną na ad-res: redakcja@dziennikwschodni.pl
 4. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Wydawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie powyżej w przypadku, gdy rozpozna-nie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody (awarie sprzętu, sieci in-ternetowej itp.). Wydawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

XIV. Zmiana Regulaminu

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób w jaki zawarto z nimi umowę, a dodatkowo zostaną zakomunikowane na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich udostępnienia w sposób opisany w ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług Odpłatnych. Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo wypowiedzieć Umowę o Dostęp do Usług niezwłocznie po uzy-skaniu informacji o zmianie regulaminu. Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, przyjmuje się że Użytkownik zaakceptował zmianę Regulaminu.

XV.Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wydawca ma prawo do niepublikowania treści użytkowników w serwisach internetowych Dziennika Wschodniego bez podania przyczyny. 
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Wydawcę szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkowni-ka, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 4. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw szczególnych.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.