Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Regulamin

14 stycznia 2020 r.
10:06

Regulamin Plebiscytu "Miss i Mister Studniówki 2020"

0 A A
AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem plebiscytu „MISS I MISTER STUDNIÓWKI” zwanego dalej „Plebiscytem” jest Corner Media Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wydawca „Dziennika Wschodniego”, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, REGON 061674573, kapitał zakładowy: 50 000, 00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Plebiscytu.
 3. W Plebiscycie mogą brać osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które zapoznają się z niniejszym Regulaminem, wyrażą chęć przystąpienia do Konkursu oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z uczestnictwem w Konkursie (zwane dalej: Uczestnikami).
 4. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu: promocja@dziennikwschodni.pl
 5. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 17.01.2020 do 18.03.2020
 • 2 Cel plebiscytu

Plebiscyt ma na celu wyłonienie Miss oraz Mistera Studniówki województwa lubelskiego.

 • 3 Udział
 1. W Plebiscycie może wziąć udział każda osoba, spełniająca warunki o których mowa w §1 ust. 3 powyżej, uczestnicząca w balu studniówkowym jednej z szkół województwa lubelskiego (dalej: Kandydat lub Zgłaszający).
 2. Kandydaturę zgłasza się wypełniając zgłoszenie oraz załączając do niego jedno zdjęcie konkursowe. Nie jest możliwe zgłoszenie kandydatury przez osobę trzecią (osobę nie będącą Kandydatem).
 3. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://www.dziennikwschodni.pl/studniowki-2020.html
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • wskazanie kategorii Plebiscytu
  • imię i nazwisko Kandydata/ki (obowiązkowe),
  • nr telefonu Kandydata/ki (obowiązkowe),
  • adres e-mail Kandydata/ki (nieobowiązkowe),
  • zdjęcie prezentujące Kandydata/kę (obowiązkowe)
  • nazwę szkoły (obowiązkowe)
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata przez Organizatora w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, danych kontaktowych Kandydata oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego checkbox’a na elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
 1. Zgłoszeń do Plebiscytu można dokonywać w terminie od 17.01.2020 do 25.02.2020 .
 2. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Organizatora.
 3. Kandydat może do momentu zakończenia trwania Plebiscytu, mimo uprzednio wyrażonej zgody, wycofać kandydaturę z Plebiscytu. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: promocja@dziennikwschodni.pl. W takim przypadku, Organizator Plebiscytu, po otrzymaniu wiadomości e-mail, niezwłocznie usunie kandydaturę. Głosy oddane na tą kandydaturę zostaną anulowane. Organizator zastrzega, że nie zwróci głosującym uiszczonych kwot za wysłane SMSy czy pakiety głosów na wycofaną kandydaturę.
 4. Zgłaszający oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania przesłanego zdjęcia na potrzeby związane z Plebiscytem. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie zdjęć, których autorem lub współautorem jest inna osoba niż Zgłaszający. Zgłoszenia takie zostaną wyeliminowane z Plebiscytu. Zgłaszający gwarantuje, że osoby przedstawione na zdjęciu wyraziły zgodę na korzystanie z ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią wynikającą z niniejszego Regulaminu.
 5. Przesłanie zgłoszenia Kandydata oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w §1 ust. 3 powyżej, są równoznaczne zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptacją oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego co do miejsca i czasu  i prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia na potrzeby realizacji  Plebiscytu  bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w szczególności do wykorzystywania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem) a także w mediach społecznościowych. Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw majątkowych do zdjęcia oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w zdjęciach, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania ze zdjęcia na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor zdjęcia zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczenia autorstwa zdjęcia, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania ze zdjęcia.
 6. Organizator jest odpowiedzialny za weryfikację zgłoszeń, w szczególności w zakresie uzyskania zgody na kandydowanie przez  Kandydata, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku.
 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Zgłaszających jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści zostaną wyeliminowane z Plebiscytu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia zgłoszenia naruszającego zasady Plebiscytu.
 9. Zgłaszający oświadczają, że nadesłane przez nich zgłoszenia nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
 10. Nadesłanie zgłoszenia bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego uniemożliwia wzięcie udziału przez danego Kandydata  w Plebiscycie.
 11. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii nie spełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszeń, które mogą w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
 14. Jeden Zgłaszający może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.
 15. Zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym zgłoszeniem. Zgłaszający zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł on w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – zgłoszenia.
 16. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia określonych w niniejszym Regulaminie praw, Zgłaszający zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać z tego tytułu.
 • 4 Wybór zwycięzców
 1. Kandydaci będą prezentowani na stronie www.dziennikwschodni.pl od dnia 26.02.2020
 2. Laureaci Plebiscytu zostaną wyłonieni na podstawie (głosowania SMS oraz głosowania poprzez zakup pakietu głosów w systemie dostępnym na www.dziennikwschodni.pl w związku z Plebiscytem (dalej: głosowanie elektroniczne).
 3. Głosowanie odbędzie się w terminie od 26.02.2020 do 18.03.2020.
 4. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na łamach Dziennika Wschodniego oraz na dziennikwschodni.pl
 5. Laureatami Plebiscytu zostaną Kandydaci, który otrzymają największą liczbę głosów łącznie (suma głosów) w głosowaniu SMS oraz elektronicznym.
 • 5 Głosowanie
 1. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym Kandydatom biorącym udział w Plebiscycie zostaną przydzielone numery porządkowe.
 2. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów lub poprzez głosowanie elektroniczne.
 3. Głosy oddawane za pomocą SMS należy przesłać na numer 72480 w treści wpisując:
  • missdw oraz numer kandydatki, np. missdw 000
  • misterdw oraz numer kandydata, np. misterdw 000
 4. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów
 5. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w §5 ust. 3 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
 6. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w ust. 3 wzoru SMS (nie dotyczy numerów kandydatów) nie zostaje on uwzględniany.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 9. Głosowanie elektroniczne odbywa się przez system wykupu pakietu głosów dostępny przy plebiscycie.
 10. W celu głosowania elektronicznego należy posiadać darmowe konto na stronie www.dziennikwschodni.pl.
 11. Posiadanie darmowego konta na stronie www.dziennikwschodni.pl upoważnia do zasilania swojego konta oraz wykupu pakietu głosów oraz dowolną ich dyspozycją.
 • 5 Nagrody dla laureatów

MISS STUDNIÓWKI otrzyma:

 • karnet łączony na 4 atrakcje (Crazy Drift, Dirty,Kids Under Constraction i RC Cars) - 11 wejść (American Spot)
 • Karnet na 11 wejść na Wrotkarnię SkateTown wraz z wypożyczeniem wrotek (American Spot)
 • 3 vouchery 2 osobowe (Mania Strzelania)

I WICEMISS STUDNIÓWKI otrzyma:

 • Karnecie na 4 atrakcje (Crazy Drift, Dirty,Kids Under Constraction i RC Cars) - 11 wejść (American Spot)
 • 2 vouchery z możliwością wykorzystania  jednorazowo na wszystkich 6 atrakcjach (American Spot)
 • 2 vouchery 2 osobowe (Mania Strzelania)

II WICEMISS STUDNIÓWKI otrzyma:

 • 2 vouchery z możliwością wykorzystania jednorazowo na wszystkich 6 atrakcjach (American Spot)
 • 1 voucher 2 osobowy (Mania Strzelania)

MISTER STUDNIÓWKI otrzyma:

 • karnet łączony na 4 atrakcje (Crazy Drift, Dirty,Kids Under Constraction i RC Cars) - 11 wejść (American Spot)
 • Karnet na 11 wejść na Wrotkarnię SkateTown wraz z wypożyczeniem wrotek (American Spot)
 • 3 vouchery 2 osobowe (Mania Strzelania)

I WICEMISTER STUDNIÓWKI otrzyma:

 • Karnecie na 4 atrakcje (Crazy Drift, Dirty,Kids Under Constraction i RC Cars) - 11 wejść (American Spot)
 • 2 vouchery z możliwością wykorzystania  jednorazowo na wszystkich 6 atrakcjach (American Spot)
 • 2 vouchery 2 osobowe (Mania Strzelania)

II WICEMISTER STUDNIÓWKI otrzyma:

 • 2 x vouchery z możliwością wykorzystania jednorazowo na wszystkich 6 atrakcjach (American Spot)
 • 1 voucher 2 osobowy (Mania Strzelania)
 • 6 Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
 1. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na www.dziennikwschodni.pl oraz na łamach Dziennik Wschodniego w ciągu 14 dniu od zakończenia Plebiscytu.
 2. Laureaci o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Informacja o wygranej zostanie wysłana na adres e-mail/na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w okresie 14 dni od zakończenia Plebiscytu.
 4. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody w dniu oficjalnego wręczania nagród, nagroda będzie do odbioru w siedzibie redakcji Dziennika Wschodniego (Lublin, Krakowskie Przedmieście 54) w terminie 14 dni od opublikowania wyników.
 5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora. Zwycięzcy nie przysługuje równowartość nagrody.
 • 7 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Dziennik Wschodni ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, z dopiskiem „MISS I MISTER STUDNIÓWKI - reklamacja” w terminie 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 2. Reklamacje złożone będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.
 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów i zagaszających w Plebiscycie jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia Plebiscytu – w tym przyjęcia zgłoszenia do plebiscytu oraz wyłonienia zwycięzcy Plebiscytu włącznie z obsługą skarg i reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także na podstawie udzielonych zgód.
 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują następujący zakres: kandydat: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek; zgłaszający: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Plebiscytu na łamach prasy, radia, telewizji oraz w Internecie.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z celem przetwarzania danych - przez okres przewidziany w art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29/08/1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018, poz. 800) lub przez okres realizacji Plebiscytu do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przeciwko Organizatorowi z tego tytułu.
 5. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez pisemne powiadomienie Organizatora na adres: soltys@dziennikwschodni.pl
 6. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Plebiscycie.
 8. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom - Urzędom Skarbowym właściwym miejscu opodatkowania uczestników Plebiscytu.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.
 • 9 Informacja o Plebiscycie

Wszelkie informacje na temat Plebiscytu można uzyskać w siedzibie Dziennika Wschodniego, Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin oraz na stronie Organizatora, tj. www.dziennikwschodni.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 46 26 800

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Dziennika Wschodniego, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin oraz na stronie dziennikwschodni.pl
 3. Organizator ma prawo wykluczyć Załaszającego/Kandydata/Uczestnika w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, jak również działanie siły wyższej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie maja właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Skomentuj i udostępnij na Facebooku
e-Wydanie

Pozostałe informacje

32. Mikołajki Folkowe czyli muzyczne atrakcje w Chatce Żaka. "Chcemy stworzyć nową, współczesną definicję folku"
8 grudnia 2022, 9:00

32. Mikołajki Folkowe czyli muzyczne atrakcje w Chatce Żaka. "Chcemy stworzyć nową, współczesną definicję folku"

– Nie znam lepszego sposobu na poczucie świątecznego klimatu z początkiem grudnia niż Mikołajki Folkowe w Chatce Żaka – podkreśla dyrektora instytucji, Izabela Pastuszko, i zaprasza na festiwal który wystartuje już 8 grudnia.

W tej gminie powstaną aż trzy fermy drobiu. Wójt zarzuca hejt protestującym mieszkańcom

W tej gminie powstaną aż trzy fermy drobiu. Wójt zarzuca hejt protestującym mieszkańcom

Wielkie kurniki stają się zmorą powiatu bialskiego. W nadbużańskiej gminie Kodeń planowane są aż trzy takie inwestycje, a największa z nich ma pomieścić milion kur. Mieszkańcy obawiają się, że straci na tym turystyka.

Choinka w Pałacu Prezydenckim przystrojona po zamojsku. Zrobili to uczniowie Plastyka

Choinka w Pałacu Prezydenckim przystrojona po zamojsku. Zrobili to uczniowie Plastyka

Przygotowywali się do tego półtora miesiąca, a w ostatni piątek uczniowie Liceum Plastycznego im. Bernardo Morando w Zamościu pojechali do Warszawy i w Pałacu Prezydenckim wspólnie z Pierwszą Damą ubrali choinkę w wykonane przez siebie ozdoby.

Partia Hołowni chwali się nowymi władzami w regionie

Partia Hołowni chwali się nowymi władzami w regionie

Senator Jacek Bury został przewodniczącym lokalnych struktur Polski 2050. Wiceprzewodniczącymi będą radna wojewódzka Ewa Jaszczuk i posłanka Joanna Mucha. Ta ostatnia funkcję w zarządzie regionu łączy z zasiadaniem w krajowych władzach ugrupowania, co nie jest zgodne z partyjnym statutem.

Parafianka po rekolekcjach odebrała dziwny telefon. Na szczęście wszystko słyszał ksiądz

Parafianka po rekolekcjach odebrała dziwny telefon. Na szczęście wszystko słyszał ksiądz

Podają się za policjantów, pracowników banków, szwagrów. Mówią, żeby z nikim na ten temat nie rozmawiać i jak najszybciej przekazać pieniądze. Ofiarą oszustów padają już nie tylko seniorzy.

Lublin. W wyrzuconych śmieciach była faktura na jego nazwisko

Lublin. W wyrzuconych śmieciach była faktura na jego nazwisko

500 zł mandatu zapłacił mężczyzna, który wyrzucił swoje domowe śmieci na ulicę. Miał pecha, bo wśród odpadów strażnicy miejscy znaleźli jego dane.

Lublin już wystrojony na święta
Zdjęcia
galeria

Lublin już wystrojony na święta

Do 2 lutego w centrum Lublina ma działać świąteczna iluminacja, którą w całości włączono dzisiaj po godzinie 16 podczas spotkania przed Ratuszem.

Lodowisko w Puławach otwarte w deszczu. Są nowe ceny

Lodowisko w Puławach otwarte w deszczu. Są nowe ceny

Pogoda nie dopisała, ale grupa dzieci i młodzieży, we wtorek po godz. 15 pojawiła się na tafli lodowiska przy ul. Hauke-Bosaka. Młodzi łyżwiarze chwalą lód, a ich rodzice cieszą się ze sportowej alternatywy dla komputera.

Nowe ulice w Lublinie. Te gotowe, te w budowie
Zdjęcia
galeria

Nowe ulice w Lublinie. Te gotowe, te w budowie

5 mln zł kosztowała budowa osiedlowych ulic, których ukończeniem pochwalił się dzisiaj Ratusz. Inwestycja została dofinansowana z rządowego programu Polski Ład. Kolejne dwie ulice mają być dokończone za około rok.

Dziwnie zachowywał się już na mszy. A pod kościołem "skorzystał z okazji"
Wideo
film

Dziwnie zachowywał się już na mszy. A pod kościołem "skorzystał z okazji"

38-latek przed końcem niedzielnej mszy wsiadł do mazdy z pozostawionymi w środku kluczykami i odjechał. Jak tłumaczył policjantom „skorzystał z okazji”.

Mundial 2022: Maroko lepsze od Hiszpanii w rzutach karnych

Mundial 2022: Maroko lepsze od Hiszpanii w rzutach karnych

Sensacja! Maroko wyrzuciło za burtę mundialu w Katarze jednego z faworytów – Hiszpanię po rzutach karnych. Co ciekawe, druga z ekip w serii rzutów karnych nie wykorzystała… ani jednej jedenastki i przegrała 0:3. Bohaterem rywali był bramkarz Bono.

W cztery dni zebrali ponad milion złotych. A lubelska firma wykonała pięć tysięcy par butów dla ukraińskich żołnierzy

W cztery dni zebrali ponad milion złotych. A lubelska firma wykonała pięć tysięcy par butów dla ukraińskich żołnierzy

Dwa tiry z darami dla walczącej Ukrainy wyjechały z Lublina jako pomoc zorganizowana przez polski Senat. – Ta akcja wpisuje się w wielki wysiłek Polek i Polaków, którzy gościli – i to nie w ośrodkach dla uchodźców – miliony, głównie matek z małymi dziećmi uciekających przed wojną i śmiercią – podkreśla Tomasz Grodzki, marszałek izby wyższej parlamentu.

Milion za załatwienie pozwoleń. Były przewodniczący rady miasta Piotr Kowalczyk stanął przed sądem
Tylko u nas

Milion za załatwienie pozwoleń. Były przewodniczący rady miasta Piotr Kowalczyk stanął przed sądem

Zarzut zrozumiałem, nie przyznaję się do winy, w dniu dzisiejszym odmawiam składania wyjaśnień – powiedział dziś w sądzie Piotr Kowalczyk, lubelski przedsiębiorca i były przewodniczący rady miasta oskarżony przez prokuraturę wraz z dwoma innymi osobami o tzw. płatną protekcję. Chodzi o słynną sprawę pomocy przy uzyskaniu zgód na budowę wieżowca przy ulicy Zana w Lublinie.

„Omyłkowo” wycięli pomnik przyrody. A prokurator za wcześnie umorzył sprawę

„Omyłkowo” wycięli pomnik przyrody. A prokurator za wcześnie umorzył sprawę

Prokuratura ma ponownie zbadać sprawę wyciętego „omyłkowo” pomnika przyrody w lesie Szadek niedaleko Białej Podlaskiej. To m.in. skutek interwencji lubelskiej posłanki Joanny Muchy z Polski 2050.

Bywał tu pierwowzór Jana z „Ogniem i mieczem”. Coś nam po Skrzetuskich w Dołhobyczowie zostało
galeria

Bywał tu pierwowzór Jana z „Ogniem i mieczem”. Coś nam po Skrzetuskich w Dołhobyczowie zostało

To, że Skrzetuscy mieli w Dołhobyczowie swoje dobra, było wiadomo. Że bywał u nich kuzyn Mikołaj, pierwowzór sienkiewiczowskiego Jana z „Ogniem i mieczem”, również. Ale o tym, że cokolwiek tu po ich siedzibie zostało do dziś, nikt nie miał pojęcia. A odkrył to niedawno, jak przekonuje, nauczyciel miejscowej szkoły.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium