Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Dom

10 grudnia 2008 r.
13:33
Edytuj ten wpis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "MIESZKANIE ZA CZYTANIE”

0 0 A A
AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
I. INFORMACJE WSTĘPNE:
1. Nazwa loterii: MIESZKANIE ZA CZYTANIE
2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Lublinie, 20-081 Lublin, ul. Staszica 20 (adres do korespondencji: ul. Staszica 20, 20-081 Lublin, tel. 081 46 26 800, fax 081 46 26 801)
3. Organ wydający zezwolenie: Izba Skarbowa w Lublinie
4. Obszar, na którym będzie urządzana loteria: teren województwa lubelskiego
5. Czas trwania loterii: 12 grudnia 2008 r. - 24 czerwca 2009 r.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 12 grudnia 2008 r. - 7 kwietnia 2009 r. (80 dni wydawniczych)

II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LOTERII:
1. W loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące czytelnikami "Dziennika Wschodniego”.
2. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firmy partnerującej konkursowi: Interbud Lublin SA oraz członków ich najbliższych rodzin.
2.1. Powyższe ograniczenie obowiązuje przez okres od 12 grudnia 2008 r. do 24 czerwca 2009 r. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika gry, który oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.
3. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną pisemnie na kuponie konkursowym.
3.1. Uczestnicy loterii przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Uczestnicy loterii będą wyrażać pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Regulamin loterii jest do wglądu w Biurze Loterii, ul. Staszica 20 w Lublinie oraz na stronie www.dziennikwschodni.pl
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości loteria może być czasowo wstrzymana,
a po ich usunięciu kontynuowana.
7. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który spełni wymagania określone w regulaminie.
8. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, etc.), czytelnie wypełnionymi
i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).
9. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.
10. Loteria prowadzona jest przez Biuro Loterii, w którym udostępniony jest regulamin konkursu,
w którym przyjmowane są kupony, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę w redakcji "Dziennika Wschodniego” przy ulicy Staszica 20, 20-081 Lublin, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE
1. Konkurs składa się z 80 dni wydawniczych.
2. Codziennie od piątku 12 grudnia 2008r. do wtorku 7 kwietnia 2009r. na łamach "Dziennika Wschodniego” publikowane będą kupony. Każdy kupon będzie numerowany od 1 do 80 , będzie oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia.
3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać publikowane codziennie kupony, zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.
4. O tym, komu przypadną nagrody zadecydują trzy losowania.
5. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 25 marca 2009 r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany komplet, złożony z 10 kolejnych oryginalnych kuponów.
6. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów, jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.
7. Spośród wszystkich nadesłanych lub dostarczonych kompletów kuponów podczas publicznego losowania głównego wylosowany zostanie 1 zestaw, którego nadawca otrzyma mieszkanie. Oprócz laureata nagrody głównej wylosowanych zostanie 53 osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe.
8. W trakcie gry, oprócz losowania głównego, w którym rozlosowane zostanie mieszkanie oraz 53 nagrody rzeczowe o łącznej wartości 6 750 zł, przeprowadzone zostaną dwa dodatkowe losowania. W pierwszym losowaniu rozdanych zostanie 22 nagrody rzeczowe o wartości łącznej 13 700 zł, w drugim losowaniu rozdanych zostanie 28 nagród o łącznej wartości 6 350
9. Zestawy kuponów należy przesyłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20 na bieżąco, najpóźniej do 15 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00. W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 21 kwietnia 2009 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane.
9.1 Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu, kupony należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20 do 20 stycznia 2009r. do godz. 15.00. W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 26 stycznia 2009 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W tym dniu, o wyznaczonej godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złożona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania.
9.2 Aby wziąć udział w drugim losowaniu, kupony należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20, do 16 lutego 2009r., do godz. 15.00. W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 23 lutego 2009 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W tym dniu, o wyznaczonej godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złożona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania.
9.3. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu, kupony należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20 do 15 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00. W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 21 kwietnia 2009 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane. W tym dniu, o wyznaczonej godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złożona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania.
10. Wraz z każdym zestawem kuponów Uczestnik konkursu musi przesłać drukowane przy każdym kuponie, jedno podpisane oświadczenie: "Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firmy partnerującej konkursowi: Interbud Lublin SA. ani członkiem jego najbliższej rodziny”.
11. Wraz z każdym zestawem kuponów Uczestnik konkursu musi przesłać także, drukowane przy każdym kuponie, jedno podpisane oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. oraz ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii moich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.”

IV. NAGRODY
1. Nagrody:
a. nagroda główna:
- mieszkanie o wartości 195 792 zł brutto

b. nagrody pozostałe
I losowanie
Radiomagnetofon - 5 szt. - 1500 zł
Kamera video - 3 szt. - 3 600 zł
Aparat cyfrowy - 5 szt. - 3000zł
Mikrowieża 3 szt. - 3000 zł
Odtwarzacz DVD - 3 szt. - 600 zł
Kino domowe - 3 szt. - 2000 zł

II losowanie
Kuchenka - 2 szt. - 1800 zł
Kuchenka mikrofalowa - 3 szt. - 800 zł
Pralka - 2 szt. - 2400 zł
Czajnik - 15 szt. - 750 zł
Toster 3 szt. - 350 zł
Opiekacz - 3 szt. - 250 zł

III losowanie
Aparat cyfrowy - 5 szt. - 3000 zł
Czajnik - 30 szt. - 1500 zł
Toster - 3 szt.- 350 zł
Opiekacz - 3 szt. - 250 zł
Frytownica - 3 szt. 400 zł
Żelazko - 6 szt. -750 zł
Odkurzacz - 3 szt. - 500 zł
Łączna wartość puli nagród wynosi 222 592 zł brutto (dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 00/100 złotych).

2. Zdobywcom żadnej z nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody wygranej przez Zwycięzcę loterii (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Przyznanie nagród odbędzie się w drodze publicznych losowań.
2. W trakcie gry odbędą się trzy losowania nagród.
3. Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 27 stycznia 2009 r . Aby wziąć udział w tym losowaniu, najpóźniej do dnia do 20 stycznia 2009r. do godz. 15.00 należy przysłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20, zebrane dotychczas zestawy oryginalnych kuponów. Wraz z każdym zestawem kuponów należy także przesłać jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 10. oraz jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 11. W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 26 stycznia 2009 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane
4. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczone lub przesłane do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20, w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej dopiskiem "MIESZKANIE ZA CZYTANIE”. Na kopercie nie powinny znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki.
5. Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, wracają do kolejnych dwóch losowań. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w konkursie. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach losowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych dwóch losowaniach.
6. Drugie losowanie nagród odbędzie się 24 lutego 2009 r. Aby wziąć udział w tym losowaniu, najpóźniej do 16 lutego 2009r., do godz. 15.00 należy przysłać lub dostarczyć do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20, zebrane do tej pory zestawy kuponów. Wraz z każdym zestawem kuponów należy także przesłać jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 10. oraz jedno podpisane oświadczenie , o którym mowa w rozdziale III punkt 11. W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 23 lutego 2009 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane
7. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczone lub przesłane do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20, w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm) opatrzonej dopiskiem "MIESZKANIE ZA CZYTANIE”. Na kopercie nie powinny znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki.
8. Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, ponownie wracają do losowania głównego. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w konkursie. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach losowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w kolejnym losowaniu.
a. Dwa pierwsze losowania odbędą się w siedzibie Organizatora konkursu, ul. Staszica 20, 20-081 Lublin w obecności Kierownika działu marketingu i specjalisty ds. marketingu
9. Losowanie odbywa się spośród wszystkich dostarczonych (nadesłanych) w terminie kopert do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20
10. Wszystkie nadesłane przez Uczestników koperty zostaną wysypane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losować będzie pracownik Biura Loterii.
11. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone w punkcie 3 i 4 rozdziału V (przy pierwszym losowaniu) lub punkty 6 i 7 rozdziału V (przy drugim losowaniu). Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.
12. Losowanie główne, w którym wyłoniony zostanie laureat nagrody głównej - mieszkania, odbędzie się w miejscu publicznym, w obecności prawnika (notariusza) i osoby legitymującej się świadectwem zawodowym, uprawniającym do nadzorowania loterii, wydanym przez Ministra Finansów. Warunkiem udziału w losowaniu jest przesłanie lub dostarczenie do Biura Loterii do 15 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 minimum 1 kompletu 10 kolejnych oryginalnych kuponów, spośród wszystkich publikowanych w Dzienniku Wschodnim od 12 grudnia 2008 do 7 kwietnia 2009r. Wraz z każdym zestawem kuponów należy także przesłać przynajmniej jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 10 oraz jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 11. W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po 21 kwietnia 2009 r., pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego nie będą rozpatrywane
13. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczone lub przesłane do Biura Loterii w Lublinie, przy ulicy Staszica 20, w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej dopiskiem "MIESZKANIE ZA CZYTANIE”. Na kopercie nie powinny znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki.
14. Losowanie główne odbędzie się w 23 kwietnia 2009 r. w Lublinie, w siedzibie redakcji "Dziennika Wschodniego” przy ul. Staszica 20
15. Godzina losowania zostanie podana na łamach "Dziennika Wschodniego” w dniu publikacji ostatniego kuponu konkursowego
16. Losowanie odbywa się spośród wszystkich nadesłanych lub dostarczonych w terminie kopert.
17. Wszystkie nadesłane przez Uczestników koperty zostaną wysypane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losować będzie pracownik Biura Loterii.
18. Raz wylosowana koperta podczas losowania głównego nie wraca do ponownego losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone w punkcie 13 i 14 rozdziału V. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.
19. Losowanie rozpoczyna się od nagrody głównej - mieszkania. Następnie losowane będzie 53 nagrody rzeczowe.
20. Uczestnik konkursu, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe (tj. kilka kompletów kuponów, każdy w osobnej kopercie), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.
21. Ze wszystkich trzech losowań zostaną sporządzone protokoły.
22. Na żądanie Organizatora zdobywca którejkolwiek z nagród obowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w loterii, zgodnie z postanowieniami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu.
23. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród (łącznie z nagrodą główną) w pierwszym, drugim lub trzecim losowaniu, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba, wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

VI. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
1. Lista laureatów pierwszego losowania opublikowana zostanie w "Dzienniku Wschodnim” 30 stycznia 2009r. Odbiór nagród z pierwszego losowania odbywać się będzie od 2 lutego 2009r. w Biurze Loterii w Lublinie ul. Staszica 20 (tel. 081 46 26 800) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00. Ostateczny termin odbioru nagród upływa 16 lutego 2009 r.
2. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród drugiego losowania.
3. Lista laureatów drugiego losowania opublikowana zostanie w "Dzienniku Wschodnim” 27 lutego 2009r. Odbiór nagród z drugiego losowania odbywać się będzie od 2 marca 2009r. w Biurze Loterii jak w par. VI. pkt. 1 , od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.
4. Ostateczny termin odbioru nagród z drugiego losowania upływa 16 marca 2009r.
5. Lista laureatów trzeciego losowania opublikowana zostanie w "Dzienniku Wschodnim” 24 kwietnia 2009 r. Odbiór nagród rzeczowych z trzeciego losowania odbywać się będzie od 27 kwietnia 2009 r. w Biurze Loterii jak w par. VI pkt. 1, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00. Ostateczny termin odbioru nagród rzeczowych upływa 15 maja 2009 r.
6. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nagrody nie odebrane w terminie pozostają do dyspozycji organizatora.
7. Nagrody należy odbierać Biurze Loterii, legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej w imieniu zwycięzcy może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem z podpisem zwycięzcy.
8. Laureat nagrody głównej przed jej odbiorem (tj. przed odbiorem mieszkania stwierdzonym protokołem) zobowiązany jest do wpłaty na rzecz i konto Organizatora podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody.
9. Odbiór nagrody nastąpi komisyjnie w obecności Laureata w terminie ustalonym przez Organizatora loterii. O terminie odbioru lokalu Organizator powiadomi Laureata listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji.
10. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w Kancelarii Notarialnej Jacek Rzączyński Piotr Banderski spółka cywilna z siedzibą w Lublinie (20-071 Lublin) ul. Wieniawska 8/3 do dnia 31.05.2009r. O dokładnym terminie podpisania aktu notarialnego laureat powiadomiony zostanie listem poleconym przesłanym na wskazany przez laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się laureata w określonym terminie, Organizator loterii ponawia wezwanie.
11. Nieodebranie nagrody głównej, o której mowa w rozdziale IV punkt 1a. Regulaminu poprzez nieodebranie lokalu, nieprzystąpienie przez Zwycięzcę do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, niewpłacenie podatku od nagrody, niewyrażenie zgody na poniesienie kosztów o których mowa w pkt. 12 lub niewykazanie na żądanie Organizatora, że Laureat nie podlega wyłączeniu z udziału w loterii zgodnie z rozdziałem II punkt 2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii.
12. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi zwycięzca.

VII. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ:
1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa komisja, w skład której wchodzą reprezentujący Organizatora loterii:
b. Kierownik działu marketingu
c. Specjalista ds. marketingu
d. osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów,
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
1. Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej promocji nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r, Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).
2. Zdobywca nagrody głównej jest zobowiązany do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody, przed dniem odbioru mieszkania stwierdzonym protokołem.

IX. TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:
1. Reklamacje z tytułu loterii powinny być składane organizatorowi w formie pisemnej w Biurze Loterii, 20-081 Lublin, ul. Staszica 20, w czasie trwania loterii promocyjnej, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty wydania nagród (w przypadku nadesłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
2. Skutkiem nie zgłoszenia reklamacji w terminie będzie jej nieuwzględnienie.
3. Komisja rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji i zawiadamia niezwłocznie Uczestnika loterii w formie pisemnej o ich wyniku. Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dn. 24.06.2009r.
4. Decyzje Organizatora loterii podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne.
5. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6. Uczestnik zrzeka się w stosunku do Organizatora wszelkich roszczeń wynikających z udziału w loterii po upływie okresu, o którym mowa w rozdziale IX punkt 5.
Skomentuj i udostępnij na Facebooku

Komentarze 0

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Skomentuj

Aby napisać komentarz, należy się zalogować:

Nie publikujemy nic na Twojej tablicy na Facebooku oraz nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobistych.
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o wybór swojej nazwy użytkownika.

Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Wojewoda lubelski rozwikłał zagadkę "zaginionych" 200 łóżek covidowskich

Wojewoda lubelski rozwikłał zagadkę "zaginionych" 200 łóżek covidowskich

Województwu lubelskiemu nie grożą na razie większe obostrzenia podobne do tych wprowadzonych w warmińsko-mazurskim. Ale rośnie liczba pacjentów zakażonych koronawirusem w szpitalach. Najtrudniejsza sytuacja jest w Zamościu i okolicach.

W Hrubieszowie robią wszystko, żeby Unia nie wycofała się z IV ligi

W Hrubieszowie robią wszystko, żeby Unia nie wycofała się z IV ligi

Dopiero 1 marca treningi wznowili piłkarze z Hrubieszowa. Trzeba dodać, że w bardzo okrojonym składzie. A już w następny weekend czwartoligowcy mają wrócić do walki o punkty. Pierwszym rywalem Unii ma być Kłos Gmina Chełm. Pytanie tylko, czy w obliczu problemów klubu mecz w ogóle dojdzie do skutku?

Coraz trudniej o lokatora. Podpowiadamy, jak wynająć puste mieszkanie

Coraz trudniej o lokatora. Podpowiadamy, jak wynająć puste mieszkanie

Poszukiwanie najemców w sieci, umowy krótkoterminowe i dbanie o szczegóły – to kilka rozwiązań, dzięki którym nasze mieszkanie może szybko znaleźć lokatora, zamiast czekać puste na poprawę koniunktury.

Lubelskie: Dora wywąchała nielegalnego imigranta. 19-latek ukrywał się w ruinach

Lubelskie: Dora wywąchała nielegalnego imigranta. 19-latek ukrywał się w ruinach

Trzy kilometry prowadziła swego przewodnika przez błoto, podmokły lasek i łąkę, żeby w końcu doprowadzić patrol graniczny do nielegalnego imigranta, który ukrył się na terenie zrujnowanego gospodarstwa na terenie powiatu tomaszowskiego. To kolejny raz, gdy węch Dory, owczarka Straży Granicznej z placówki w Hrebennem, pomógł w pracy pogranicznikom.

W tych szpitalach w Lublinie i regionie wracają porody rodzinne. Ale tata też musi zrobić test

W tych szpitalach w Lublinie i regionie wracają porody rodzinne. Ale tata też musi zrobić test

Mimo pandemii szpitale w regionie wracają do porodów rodzinnych. Będzie to jednak dotyczyć tylko planowych przyjęć i konieczne będą testy na SARS-CoV-2.

Poranek u Hieronima w WBP

Poranek u Hieronima w WBP

Na stronie internetowej oraz Facebooku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie jest już dostępny najnowszy odcinek cyklu "Poranek u Hieronima". Tym razem tematem przewodnim są kulturalne chatboty.

72-latka i jej chory syn mogą stracić mieszkanie. Sąsiedzi uznali, że śmierdzą
Reportaż Uwagi! TVN
film

72-latka i jej chory syn mogą stracić mieszkanie. Sąsiedzi uznali, że śmierdzą

Pani Liliana i jej niepełnosprawny syn Jakub boją się, że stracą dach nad głową. Wspólnota mieszkaniowa jednego z osiedli w Piasecznie chce zlicytować ich mieszkanie. Sąsiedzi skarżą się, że z ich mieszkania wydobywa się nieprzyjemny zapach.

Emerytów portret własny. Dlaczego przestajemy pracować?

Emerytów portret własny. Dlaczego przestajemy pracować?

Są wyniki kolejnej edycji europejskiego programu, który pozwala odpowiedzieć na pytania o stan zdrowia, relacje społeczne oraz sytuację finansową i zawodową osób po 50. roku życia

Ruszają 36. Halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce

Ruszają 36. Halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce

W czwartek startują 36. Halowe Mistrzostwa Europy. Szansę występu w Toruniu będzie miało kilku zawodników z naszych klubów. To: Marcin Lewandowski, Karolina Kołeczek i Małgorzata Hołub-Kowalik (wszyscy AZS UMCS Lublin) oraz Dominik Kopeć (Agros Zamość)

Walka o zdrowie trzyletniego Kuby z Biłgoraja. Czeka go kosztowna operacja kręgosłupa w USA

Walka o zdrowie trzyletniego Kuby z Biłgoraja. Czeka go kosztowna operacja kręgosłupa w USA

Trzyletni Kuba Pawęzka z Biłgoraja cierpi na wiele schorzeń, przez które nie może żyć jak inne dzieci. Codziennie jego rodzice walczą o to, żeby stan zdrowia ich syna się poprawiał. Uruchomili internetową zbiórkę, która ma im pomóc sfinansować kosztowną operację kręgosłupa chłopca w USA. Liczy się każda złotówka

Galeria handlowa VIVO! Lublin będzie świętować swoje szóste urodziny

Galeria handlowa VIVO! Lublin będzie świętować swoje szóste urodziny

W piątek rozpoczyna się dwudniowa impreza urodzinowa VIVO! Lublin. Centrum handlowe ma już 6 lat.

Mija rok od potwierdzenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce

Mija rok od potwierdzenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce

4 marca mija rok, odkąd wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2. Od tego czasu zakażenie potwierdzono u ponad 1 mln 735 tys. osób, z których 44 360 zmarło.

Biała Podlaska: Radni narzekają na stan ulic i chodników. Miasto ma pomysł

Biała Podlaska: Radni narzekają na stan ulic i chodników. Miasto ma pomysł

– Stan naszych ulic i chodników jest fatalny – grzmią radni Białej Samorządowej. Ale miasto zapowiada m.in. rozszerzenie przyjętego już Planu Budowy Dróg o chodniki.

Charytatywnie dla Ninki w Puławach
7 marca 2021, 17:00

Charytatywnie dla Ninki w Puławach

Jolanta Sip oraz Piotr Selim wystąpią 7 marca o godz. 17 w Sali Teatralnej Kościoła Miłosierdzia Bożego w Puławach z koncertem charytatywnym na rzecz chorej Ninki Słupskiej.

Z Lublina ma płynąć jeszcze więcej „procentów”
Nowa inwestycja

Z Lublina ma płynąć jeszcze więcej „procentów”

Urząd Miasta zgodził się na wybudowanie koło ul. Krochmalnej dużej gorzelni, która ma wytwarzać alkohol do produkcji wódek i innych napojów wyskokowych. Zatrudnienie w lubelskim zakładzie Stock Polska ma wzrosnąć o 30 etatów.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.